Voortgang en planning dVi2020 & Abm

De SBR-wonen rapportage van 2020 valt uiteen in de wettelijke gegevensuitvraag en de Aedes-benchmark (Abm). De uitbreiding van de Abm is nieuw dit jaar. Verantwoording inzake de Aedes-benchmark is facultatief en maakt derhalve geen onderdeel uit van de wettelijke verantwoording. De voorbereidingen zijn in volle gang. Het streven is om begin april 2021 het portaal open te stellen. 

Met de ketentest wordt getest of alle processen en systemen effectief werken. Het gaat om het portaal van SBR-wonen én de aangesloten systemen van Aw, WSW en het ministerie van BZK. Data ten behoeve van Aedes worden via BZK doorgestuurd. Op basis van de eerdere aanleveringen van dPi en dVi via het SBR-wonen portaal, blijkt dat het portaal naar behoren functioneert. We kijken dus met vertrouwen uit naar de ketentest. 
Ook wordt gewerkt aan de documentatie (e.g. instructiehandleidingen) die voor de dVi en Abm gebruikt kunnen worden. Als gevolg van de eerdere openstelling van het SBR-wonen portaal verwachten wij dat het gebruik van (in voorgaande jaren beschikbaar gestelde) Excel-hulpsheets niet nodig is. Idealiter worden gegevens vanuit bronsystemen aangeleverd.

Planning:
22 maart      – Publicatie documentatie bij de dVi2020 & Abm
26 maart      – Afronden ketentest   
Begin april   – Livegang portaal
30 juni          – Deadline aanleveren dVi2020

Publicatie definitieve gegevensmodel dVi2020 in Staatscourant

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 8 december 2020 het definitieve gegevensmodel voor de dVi2020 in de Staatscourant gepubliceerd.
In onze kennisbank vindt u de belangrijkste wijzigingen in het gegevensmodel dVi2020 ten opzichte van de dVi2019.   

Expertgroep inzake gegevensmodel dPi2021

In de Expertgroep-bijeenkomst van donderdag 14 januari jl. zijn de voorgenomen wijzigingen in het gegevensmodel van de informatie-opvraag dPi2021, de opzet en inrichting van de (wettelijke) gegevensuitvraag, besproken met vertegenwoordigers van de convenantpartijen, corporaties, softwareleveranciers en VERA. De input was constructief en heeft nieuwe inzichten opgeleverd.
Het bereiken van een stabielere informatie-opvraag leidt tot minder (voorgenomen, noodzakelijke) inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren. Hierdoor was er meer ruimte voor het bespreken van onderwerpen als datakwaliteit en efficiëntere inrichting van de informatie-uitwisseling. Hierbij zijn o.a. de uitkomsten van de door SBR-wonen uitgevoerde survey en de datakwaliteit-analyse van Aw en WSW besproken. 
 
SBR-wonen zal het concept gegevensmodel dPi2021 in maart 2021 ter vaststelling aan de Stuurgroep VIW aanbieden. 

Uitkomsten survey dPi2020

Via een survey hebben wij de corporaties gevraagd naar hun ervaringen bij het indienen van de rapportage, aandachtspunten voor SBR-wonen en een oordeel over het geheel. 109 respondenten hebben de survey ingevuld. Dank hiervoor!
Voor de dPi2020 geven de corporaties gemiddeld een overall-score van 7,9 (dPi2019: 7,8). Op de vraag welke verbeteringen SBR-wonen kan doorvoeren, gaf 59% aan dat er geen verbeteringen nodig zijn. Mijlpaal is dat 3 corporaties de dPi2020 via system-to-system hebben aangeleverd. De diversiteit aan aandachtspunten die door de corporaties worden benoemd duiden erop dat er zowel intern bij corporaties behoefte is aan effectievere controle, als ook aan de kant van de softwareleveranciers nog kleine verbeterpunten zijn. 
De resultaten uit de survey worden door SBR-wonen gebruikt in het overleg met de softwareleveranciers om hun software waar mogelijk te verbeteren en geschikt te maken voor het system-to-system aanleveren.
De evaluatie en de resultaten van de enquête dPi2020 zijn opgenomen in de kennisbank.  

Kwaliteit aangeleverde gegevens dPi2020

Net als de voorgaande dVi en dPi uitvragen toetsen Aw en WSW per uitvraag de kwaliteit van de aangeleverde gegevens. Hierbij wordt risicogericht een aantal onderdelen van de uitvraag beoordeeld op datakwaliteit. Op korte termijn zullen wij een overzicht van de analyse-punten van de dPi2020 middels de Datakwaliteitsmonitor wederom publiceren op onze kennisbank.

Resultaten evaluatie dPi 2020

Via een survey hebben wij de corporaties gevraagd naar de ervaringen bij het indienen van de rapportage, aandachtspunten voor SBR-wonen en een oordeel over de gehele ervaring. 109 respondenten hebben de survey ingevuld. Dank hiervoor!

Voor de dPi 2020 geven de corporaties gemiddeld een overall-score van 7,9 (dPi2019: 7,8) . Op de vraag welke verbeteringen SBR-wonen kan doorvoeren, gaf 59% aan dat er geen verbeteringen nodig zijn. Mijlpaal is dat 3 corporaties de dPi2020 via system-to-system hebben aangeleverd. Er staan 2 belangrijke onderwerpen op de agenda: datakwaliteit en system-to-system. 

SBR-wonen blijft met de softwareleveranciers in overleg om hun software aan te passen en geschikt te maken voor het system-to-system aanleveren. SBR-wonen gaat de kwaliteit van de data met de uitvragende partijen en softwareleveranciers bespreken.

System to System (S2S) aanlevering dPi2020 succesvol verlopen!

De eerste drie corporaties hebben dit jaar de dPi2020 via S2S succesvol aangeleverd. Gefeliciteerd! Dit is een mijlpaal voor de gehele corporatiesector. Eerder dit jaar hebben we gemeld dat een pilot met S2S qua techniek goed getest was. AareonXBRL-reports en SBR-wonen hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om deze techniek ook daadwerkelijk beschikbaar te maken voor corporaties, wat heeft geresulteerd in de eerste aanleveringen. Hiermee komen we weer een stap dichter bij de realisatie van de doelstelling van het convenant VIW om de aanlevering van de verantwoordingsinformatie efficiënter voor de corporatiesector te organiseren. Wij verwachten dat S2S voor softwareleveranciers en corporaties een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de aanlevering van de dPi én de dVi omdat hiermee efficiency en datakwaliteit positief beïnvloed kunnen worden. 

Deadline aanleveren dPi2020

Maandag 14 december 2020 is de deadline voor het indienen van de dPi2020.  

Op grond van artikel 44a van de Woningwet moeten corporaties de prognose informatie en bijbehorende bijlagen vóór 15 december verstrekken aan de in de wet genoemde uitvragende partijen. De wet voorziet niet in uitstelmogelijkheden.  
 
Stuur dus vóór 15 december de dPi2020 in via het portaal van SBR-wonen. Meer informatie leest u in het artikel in de kennisbank.   

Bereikbaarheid Servicedesk

Vanwege de feestdagen is de Servicedesk van 25 december 2020 t/m 1 januari 2021 gesloten.  

Taxonomie dVi2020 definitief

De taxonomie voor de dVi2020 is definitief. De taxonomie is gebaseerd op de actuele versie van het gegevensmodel dVi2020 en vormt de basis voor het invoerportaal voor dVi2020. Deze taxonomie is ontwikkeld zodat verantwoordingsinformatie van woningcorporaties door middel van SBR aangeleverd kan worden. Softwareleveranciers kunnen op basis van deze taxonomie hun informatiesystemen inrichten zodat digitale informatie-uitwisseling tussen overheden en woningcorporaties mogelijk is.