Technisch issue 5.3 WNT opgelost

Vorige week werd een technisch issue gesignaleerd in het SBR-wonen portaal. In enkele situaties kwam het voor dat een sommatie in hoofdstuk 5.3 (veld: Totaal van bezoldiging) ten onrechte niet werd getoond in de dVi pdf-rapportages. Het issue is donderdag jongstleden opgelost. Bij het opnieuw openen (bewerken) van de rapportage, wordt het betreffende gegeven wel weer getoond in de dVi pdf-rapportages. Indien uw rapportage al klaar staat onder het kopje ‘voltooide rapportages’ is het raadzaam om dit betreffende veld te controleren. Indien de waarde ontbreekt, dient u de rapportage weer te openen, zodat deze weer wordt getoond. 

5.4 Huursom

In onderdeel 5.4 van de dVi wordt gevraagd naar meerdere gegevens omtrent de huursom. De informatie-opvraag is voor dit onderdeel, ten opzichte van vorig jaar, gewijzigd. Naar aanleiding van enkele verduidelijkingsvragen via de Servicedesk, acht Aw het behulpzaam om nadere toelichting te verschaffen ten behoeve van rapportage.

  • Als vertrekpunt wordt het aantal zelfstandige huurwoningen TI ultimo 2020 opgevraagd. Vervolgens wordt gevraagd naar het aantal zelfstandige huurwoningen met een prestatieafspraak over de besteding van de inkomensafhankelijke huurstijging hoger dan de norm. Hierbij gaat in de rapportage louter om eenheden waarbij een prestatieafspraak van toepassing is EN waar tevens de inkomensafhankelijke huurstijging hoger dan de norm (5,1%) daadwerkelijk is toegepast.
  • De vraag met betrekking tot de meeropbrengst heeft betrekking op de opbrengsten van het gedeelte van de inkomensafhankelijke huurverhoging dat boven het situatieafhankelijke normbedrag  (5,1%) (MG-circulaire 2020-01) ligt. De corporaties rapporteren de meeropbrengst op maandbasis.
  • In de uitvraag wordt vervolgens een onderscheid gemaakt tussen het aantal zelfstandige huurwoningen TI relevant voor de huursomtoets in gemeenten met prestatieafspraken over hogere huursomstijging en resterende gemeenten zonder prestatieafspraken over hogere huursomstijging. In de rapportage verantwoordt de corporatie de maandhuur per 01-01-2020 en 01-01-2021 enkel voor de zelfstandige eenheden TI relevant voor de huursomtoets in resterende gemeente zonderprestatieafspraken over hogere huursomstijging. De mutatie maandhuur en huursomstijging worden vervolgens automatisch berekend op basis van de ingevulde maandhuren.
    N.B. Mocht er geen sprake zijn van eenheden in gemeenten zonder prestatieafspraken (en vult u daarom € 0 (nul) in bij de maandhuren), dan verschijnt een validatiemelding in het portaal. De instructie is om in dit geval een fictieve waarde ad € 1 (één) in te vullen bij de maandhuur van 01-01-2020 om de rapportage te kunnen voltooien. Voor volgend jaar zal hiervoor een passende technische oplossing volgen.
  • Tot slot rapporteert de corporatie in hoeveel gemeenten de TI prestatieafspraken heeft over een hogere huursomstijging in 2020 en of de huursomstijging conform de prestatieafspraken in deze gemeenten lager of gelijk is dan de prestatieafspraken. Dit betreft een meerkeuzevraag met opties ‘Ja’ of ‘Nee’. Indien geen normen zijn benoemd in de prestatieafspraken of dat de corporatie geen eenheden heeft in gemeenten met prestatieafspraken over hogere huursomstijging dient in dat geval een ‘Ja’ ingevuld te worden, omdat er indirect wel wordt voldaan aan de vereisten. Voor volgend jaar zal binnen het keuzemenu de optie ‘n.v.t.’ worden toegevoegd.