Rectificatie alert-bericht 22 juli 2021 toelichting onderhoud in MJB en beleidswaarde


In onze nieuwsbrief van 22 juli jl. is als eerste item een alert-bericht van Aw/WSW opgenomen inzake de meerjarenbegroting en dPi2021. In het onderdeel over de clustermogelijkheid van projecten (onderhoud/investering) staat een onjuistheid vermeld. Via dit bericht geven wij een nadere uitleg daarbij en rectificeren wij dit bericht.
 
Dit onderdeel beoogde aandacht te vragen voor de wijze waarop de onderhoudsnorm in de beleidswaarde wordt verwerkt. Aw en WSW gaan ervan uit dat alle onderhoudskosten benodigd voor instandhouding van het bezit, via onderhoudscycli zijn verwerkt in de meerjarenonderhoudsbegroting en nog niet als investering worden aangemerkt. Dit is van belang omdat de beleidswaarde een waarde reflecteert die hoort bij de huidige eigenschappen van het bezit. Dit betekent dat de onderhoudsnorm wordt afgeleid van alle benodigde onderhoudskosten zoals deze in de opzet van de meerjarenonderhoudsbegroting zijn verwerkt. De beleidswaarde zou anders te hoog worden voorgesteld.
 
In het bericht van 22 juli is het voorgaande ten onrechte gekoppeld aan de meerjarenbegroting in plaats van de meerjarenonderhoudsbegroting. In de planperiode van de dPI is het bij de kasstromen van belang dat de corporatie een inschatting maakt van operationele en investeringskasstromen en daarbij kan het onderscheid van onderhoud en investeringen worden gemaakt op basis van de geldende definities (onder andere de ingrijpende verbouwing). Hiervoor gelden de werkelijke plannen van de corporatie als basis zoals deze ook voortvloeien uit de vastgoedsturing van de corporatie. Daarbij is het aannemelijk dat bekend is welke complexen voor een ingrijpende verbouwing in aanmerking komen. 
 
De beoogde tekst in de alert heeft mogelijk impact voor de corporatie op de wijze waarop de onderhoudsnorm wordt bepaald. In dat geval kan de verduidelijking die beoogd is leiden tot een aanscherping van de beleidswaarde. De alert heeft niet beoogd impact te hebben op de ICR van de corporatie. 
 
Zie onze kennisbank voor de gecorrigeerde versie van de toelichting uit de alert.

Datakwaliteit dVi2020

De Aw en WSW toetsen per uitvraag de kwaliteit van de aangeleverde gegevens. Hierbij wordt risicogericht een aantal onderdelen van de uitvraag beoordeeld op datakwaliteit. Op korte termijn zal er net als voorgaande jaren een lijst met bevindingen in de datakwaliteit worden gepubliceerd op onze kennisbank

Uitkomsten survey dVi2020 & Aedes-benchmark (SBR-wonen)

Via een survey hebben wij de corporaties gevraagd naar hun ervaringen bij het indienen van de rapportage, aandachtspunten voor SBR-wonen en een oordeel over het geheel. 100 respondenten hebben de survey ingevuld. Dank hiervoor!


Voor de dVi2020 geven de corporaties net als voor de dVi2019 gemiddeld een overall-score van 7,3. In verband met stapsgewijze implementatie van de Aedes-benchmark is een integrale evaluatie hierop nog niet mogelijk. Op de vraag welke verbeteringen SBR-wonen kan doorvoeren is er een breed scala aan voorstellen gedaan. De aandachtspunten die door de corporaties worden benoemd, duiden op behoefte aan effectievere interne controles bij corporaties, een efficiëntere procesgang rondom opbouw, validatie en verzending van de WOZ-bezitstabel in het SBR-wonen serviceportaal. Ook aan de kant van de softwareleveranciers worden enkele  verbeterpunten benoemd.  Er staan 2 belangrijke onderwerpen op de agenda: datakwaliteit en system-to-system. 

SBR-wonen is met de softwareleveranciers in gesprek over system-to-system aanlevering van de dVi. SBR-wonen gaat de kwaliteit van de data dVi2020 met de uitvragende partijen en softwareleveranciers bespreken. 
 
De evaluatie en de resultaten van de enquête dVi2020 & Aedes-benchmark (SBR-wonen) zijn opgenomen in de kennisbank.  

STAGIAIR KWALITEIT INFORMATIEVOORZIENING (SBR-WONEN)

Ben jij een enthousiaste student (HBO/WO) die onderzoek wil doen naar de kwaliteit van de informatievoorziening van SBR-wonen ten behoeve van digitale informatie-uitwisseling in de corporatiesector en hierover aanbevelingen doen?

De startdatum is in overleg. 

Jouw uitdagingen

 • Ervaren hoe het is om professioneel te werken in een projectteam
 • Op welke gebieden kan onderzoek tot nieuwe inzicht leiden?
 • Hoe combineer je de kennis en ervaring van het team voor jouw onderzoek?
 • Hoe zorg je ervoor dat de scriptieresultaten ook in de praktijk toegepast kunnen worden?
 • Met succes zelfstandig afronden van je scriptie

Dit neem jij mee

 • Je zit in de laatste fase van een WO master of HBO studie. Bij voorkeur in een opleiding gericht op data- of informatiemanagement
 • Sterke affiniteit voor technologie en technologische verandering
 • Aantoonbare interesse in onderwerpen als datakwaliteit en innovatie 
 • Nieuwsgierigheid en zelfstandigheid
 • Je bent pro-actief en je neemt je verantwoordelijkheden

Dit bieden wij

 • Een scriptie-onderwerp op gebied van kwaliteit informatievoorziening
 • Intensieve scriptiebegeleiding door een collega van SBR-wonen
 • Waardevolle feedback en veel leermogelijkheden
 • Flexibele uren te combineren met afspraken op de universiteit/hogeschool
 • Toegang tot een professioneel netwerk met diverse kennis en ervaring
 • Sterke focus op professionele en persoonlijke ontwikkeling
 • Stagevergoeding van 500 euro per maand en eventuele reiskostenvergoeding op basis van OV conform de stageregeling.

“Als scriptant bij SBR-wonen is het behalen van de scriptie prioriteit!”

Sollicitatieprocedure

Heb je interesse en sluit je aan bij het profiel? Dan ontvangen wij graag de volgende documenten:

 • CV
 • Motivatiebrief (met daarin ook al een korte toelichting (max 1 A4) waarom het onderwerp jou interesseert)
 • Cijferlijsten Bachelor en Master (voor zover afgerond)

Binnen twee weken hoor je van ons we samen met jou doorgaan met de sollicitatieprocedure en zo ja hoe we dit gaan doen. Heb je in de tussentijd nog vragen? Schakel dan met Paul van Deurzen, ketenmanager SBR-wonen, via paul.vandeurzen@sbr-wonen.nl. Bij Paul kun je ook informatie opvragen over de aanleiding van het onderzoek en een concept onderzoeksopzet.

De sluitingstermijn om te reageren is 19 september 2021.

Algemene informatie SBR-wonen
Woningcorporaties moeten jaarlijks prognose- en verantwoordingsinformatie aanleveren bij de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aedes ontvangt een subset van deze verantwoordingsinformatie ten behoeve van benchlearning. Deze organisaties werken samen in SBR-wonen.

Woningcorporaties dienen voor verschillende doelen te beschikken over kwalitatief hoogwaardige en actuele sturings- en verantwoordingsinformatie. Om dit te bereiken hebben de uitvragende partijen het convenant ‘Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector’ opgesteld met als doel de kwaliteit van de verantwoordings- en prognose-informatie (dVi en dPi) te verbeteren en de uitwisseling van deze informatie efficiënter te laten verlopen. 
Het ketenteam SBR-wonen geeft uitvoering aan ‘convenant VIW’ en werkt samen met ketenpartners (convenantpartijen, Logius, softwareleveranciers, woningcorporaties, accountants en overige relevante partijen) aan de realisatie van een efficiënte gegevensuitwisseling en conformeert zich volledig aan het SBR afsprakenstelsel.

De convenantpartners spreken met elkaar af welke prognose- en verantwoordingsinformatie zij nodig hebben en wat zij hieronder verstaan. Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk aangesloten wordt op de gegevensregistratie van corporaties. De definities worden vastgelegd in een gegevensmodel en opgenomen in de Nederlandse Taxonomie: een soort woordenboek met standaarddefinities.
De door SBR-wonen gehanteerde definities van alle opvraagvelden zijn zo veel mogelijk gebaseerd op sectorstandaarden zoals CORA, VERA en RGS. 

Meer informatie lees je op https://sbr-wonen.nl/

Publicatie alfa-versie taxonomie dVi2021 / Abm2021 gepubliceerd.

De taxonomie is gebaseerd op de actuele vastgestelde versie van het gegevensmodel en vormt de basis voor het invoerportaal. Deze taxonomie is ontwikkeld zodat verantwoordingsinformatie (wettelijke uitvraag) en de Aedes benchmark (vrijwillige uitvraag) van woningcorporaties in een bepaalde vaste vorm en structuur elektronisch aangeleverd kunnen worden. Hierdoor kunnen convenantpartijen en woningcorporaties digitaal informatie uitwisselen, ook als ze met verschillende softwarepakketten werken.

De alfa-versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dVi2021 / Abm2021 is op 26 augustus jongstleden gereed gemeld door het  Centrum voor Standaarden. Deze alfa-versie is te downloaden in de Kennisbank van SBR-wonen en te bekijken met de taxonomie viewer. Tot en met 16 september 2021 kan gereageerd worden op de alfa-versie via de Servicedesk van SBR-wonen.