Rectificatie alert-bericht 22 juli 2021 toelichting onderhoud in MJB en beleidswaarde


In onze nieuwsbrief van 22 juli jl. is als eerste item een alert-bericht van Aw/WSW opgenomen inzake de meerjarenbegroting en dPi2021. In het onderdeel over de clustermogelijkheid van projecten (onderhoud/investering) staat een onjuistheid vermeld. Via dit bericht geven wij een nadere uitleg daarbij en rectificeren wij dit bericht.
 
Dit onderdeel beoogde aandacht te vragen voor de wijze waarop de onderhoudsnorm in de beleidswaarde wordt verwerkt. Aw en WSW gaan ervan uit dat alle onderhoudskosten benodigd voor instandhouding van het bezit, via onderhoudscycli zijn verwerkt in de meerjarenonderhoudsbegroting en nog niet als investering worden aangemerkt. Dit is van belang omdat de beleidswaarde een waarde reflecteert die hoort bij de huidige eigenschappen van het bezit. Dit betekent dat de onderhoudsnorm wordt afgeleid van alle benodigde onderhoudskosten zoals deze in de opzet van de meerjarenonderhoudsbegroting zijn verwerkt. De beleidswaarde zou anders te hoog worden voorgesteld.
 
In het bericht van 22 juli is het voorgaande ten onrechte gekoppeld aan de meerjarenbegroting in plaats van de meerjarenonderhoudsbegroting. In de planperiode van de dPI is het bij de kasstromen van belang dat de corporatie een inschatting maakt van operationele en investeringskasstromen en daarbij kan het onderscheid van onderhoud en investeringen worden gemaakt op basis van de geldende definities (onder andere de ingrijpende verbouwing). Hiervoor gelden de werkelijke plannen van de corporatie als basis zoals deze ook voortvloeien uit de vastgoedsturing van de corporatie. Daarbij is het aannemelijk dat bekend is welke complexen voor een ingrijpende verbouwing in aanmerking komen. 
 
De beoogde tekst in de alert heeft mogelijk impact voor de corporatie op de wijze waarop de onderhoudsnorm wordt bepaald. In dat geval kan de verduidelijking die beoogd is leiden tot een aanscherping van de beleidswaarde. De alert heeft niet beoogd impact te hebben op de ICR van de corporatie. 
 
Zie onze kennisbank voor de gecorrigeerde versie van de toelichting uit de alert.