Makkelijker informatie uitwisselen en betere gegevens voor sturing, besluitvorming en verantwoording. Dat is waar SBR-wonen aan werkt.

Woningcorporaties moeten prognose- en verantwoordingsinformatie aanleveren bij de Autoriteit Woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Aedes.

Corporaties zijn veel tijd kwijt aan het verzamelen en invoeren van deze gegevens. Daarom hebben de uitvragende partijen het convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector opgesteld met als doel de kwaliteit van de verantwoordings- en prognose-informatie (dVi en dPi) te verbeteren en de uitwisseling van deze informatie efficiënter te laten verlopen. De convenantpartijen willen bovendien de uitvraag tot 2022 met gemiddeld 10% per jaar verminderen. SBR-wonen werkt aan de uitvoering van het convenant.