Makkelijker informatie uitwisselen en betere gegevens voor sturing, besluitvorming en verantwoording. Dat is waar SBR-wonen aan werkt.

Woningcorporaties moeten jaarlijks prognose- en verantwoordingsinformatie aanleveren bij de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Naast een subset van deze verantwoordingsinformatie, ontvangt Aedes benchmarkinformatie ten behoeve van benchlearning. De vier organisaties werken samen in SBR-wonen.

Woningcorporaties dienen voor verschillende doelen te beschikken over kwalitatief hoogwaardige en actuele sturings- en verantwoordingsinformatie. Volgend op het convenant uit 2017, hebben de samenwerkende partijen 13 september 2022 het convenant ‘Verdere Verbetering Informatie-uitwisseling Woningcorporatiesector’ ondertekend. Het doel is de kwaliteit van de verantwoordings- en prognose-informatie (dVi en dPi) en de benchmark (Abm) verder te verbeteren en de uitwisseling van deze informatie efficiënter te laten verlopen. Inmiddels zijn er mooie stappen gezet op het gebied van geautomatiseerde aanlevering van informatie en levert circa 70% van de corporaties de dPi succesvol aan via system-to-system. Verhoging van de datakwaliteit is uitgangspunt in het programma van SBR-wonen. Standaardisering van gegevens (o.a. VERA, RGS), processen en techniek door middel van SBR staan hierbij centraal.

Het ketenteam SBR-wonen werkt samen met ketenpartners (convenantpartijen, Logius, softwareleveranciers, woningcorporaties, accountants en overige relevante partijen) aan de realisatie van een efficiënte gegevensuitwisseling en conformeert zich volledig aan het SBR-afsprakenstelsel.

Wat is Standard Business Reporting (SBR)?

Dankzij SBR werken overheden en bedrijfsleven samen om op een makkelijke, betrouwbare en eenduidige manier digitaal verantwoordingsinformatie te kunnen uitwisselen. Denk aan het deponeren van de jaarrekening bij de KVK, het aanleveren van de omzetbelasting aan de Belastingdienst of vastgoedtaxaties aan de banken.

De voordelen van gegevens-standaardisatie voor woningcorporaties.

In deze video vertellen Tjapko van Dalen (KleurrijkWonen), Paul van Deurzen (SBR-wonen) en Roland Schweigl (Mooiland) over de totstandkoming en ontwikkeling van SBR-wonen en over de voordelen van gegevensstandaardisatie voor woningcorporaties.

RECENTE NIEUWSBERICHTEN

Kennissessie dVi2023 

Op 12 maart jongstleden organiseerden de convenantpartijen van SBR-wonen een kennissessie over dVi2023. Tijdens deze bijeenkomst hebben de convenantpartijen aanvullende toelichting gegeven

lees meer »