Wat doet SBR-wonen?

SBR-wonen is een samenwerkingsverband van Autoriteit woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Aedes. SBR-wonen werkt aan de uitvoering van het Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector waarin afspraken zijn gemaakt over het verbeteren van de kwaliteit van gegevens en het makkelijker uitwisselen van deze gegevens tussen corporaties en de convenantpartners.

Er is afgesproken dat de sector aansluit bij Standard Business Reporting (SBR) en de geautomatiseerde  informatie-uitwisseling borgt en waar mogelijk verbetert. SBR-wonen zorgt voor het realiseren van een infrastructuur en gemeenschappelijke taal voor de informatie-uitwisseling.