Nieuws

7 juli 2020

Concept gegevensmodel dVi2020 gepubliceerd

De conceptversie van het gegevensmodel voor de dVi2020 is gepubliceerd. Er is hard gewerkt om corporaties eerder dan in voorgaande jaren inzicht te geven in wat er moet worden aangeleverd voor de dVi2020. Benieuwd wat er is gewijzigd? De belangrijkste wijzigingen vindt u hier.


7 juli 2020

Definitieve versie Woningcorporatie taxonomie dPi2020 gepubliceerd

De taxonomie is gebaseerd op de actuele versie van het gegevensmodel dPi2020 en vormt de basis voor het invoerportaal voor dPi2020. De reacties op de alfa en beta versie zijn verwerkt in de definitieve taxonomie voor de dPi2020.

De definitieve versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi2020 is aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius.


4 juni 2020

Aandacht bij gebruik software WALS voor dVi

Voor corporaties die gebruik maken van software WALS voor de rapportages in dVi2019, is het van belang om met versie 6.21.0.1 te werken. Deze versie is door softwareleverancier Ortec Finance uitgebracht op 28 mei jongstleden. Versie 6.21 is niet geschikt voor dVi2019. De corporaties die WALS hebben afgenomen, zijn per mail op de hoogte gesteld door Ortec Finance of Qonsío. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de WALS Servicedesk van Ortec Finance of Qonsío.


1 juni 2020

“Wijziging” Q&A ‘(4.1) Wat wordt bedoeld met marktwaarde en agio op de leningen?

In de vorige dVi-alert zijn er een aantal belangrijke inhoudelijke onderwerpen gedeeld. De Q&A waarin wordt ingegaan op de marktwaarde en agio op de leningen is gewijzigd. Schulden aan groepsmaatschappijen (inclusief interne en start leningen) maken geen onderdeel uit van marktwaarde van de leningen.


13 mei 2020

Extra aandacht voor deze belangrijke inhoudelijke onderwerpen.

Hieronder zijn een aantal belangrijke aandachtspunten bij het invullen van de dVi2019 opgenomen. Aw en WSW zullen mogelijk extra aandacht besteden aan deze onderwerpen bij de beoordeling van de datakwaliteit.

 • (2.1) Wat vul ik in bij eigendomspercentage? Lees verder
 • (2.1 A-D) Wat vul ik in bij kolom aantal ultimo verslagjaar’? Lees verder
 • (2.1) Hoe ga ik om met afrondingsverschillen als gevolg van gedeeld eigendom in de WOZ-bezitstabel? Lees verder
 • (2.2) Wat vul ik in bij de verhuurgegevens? Lees verder
 • (2.7) Wat vul ik in bij de markthuur, contracthuur en streefhuur? Lees verder
 • (2.7) Moeten de kosten positief of negatief worden ingevuld? Lees verder
 • (3.3) Hoe verantwoord ik de reguliere verkoop van de VOV-woningen die zijn teruggekocht door de TI? Lees verder
 • (3.3) Hoe verwerk ik de dividend-uitkering van niet-DAEB aan DAEB Lees verder
 • (4.1) Wat wordt bedoeld met marktwaarde en agio op de leningen? Lees verder
 • (4.3) Wat vul ik in het aflossingsschema interne(start) lening in? Lees verder
 • (4.3) Hoe moeten de overgenomen interne leningen bij een fusie verwerkt worden? Lees verder
 • (5.3) Waarom is er een klein verschil tussen het WNT-model in het portaal en het WNT-model gepubliceerd door BZK? Lees verder

 


8 mei 2020

Stuurgroep  VIW  besluit tot openstelling portaal SBR-wonen voor de dVi2019

Vrijdag 8 mei 2020 is het portaal van SBR-wonen opengesteld voor de dVi2019. Corporaties kunnen vanaf vandaag de dVi2019 indienen.
Voor 1 juli 2020 moeten corporaties de dVi2019 aanleveren bij de uitvragende partijen  Autoriteit Woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw  en  het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Het opstellen en indienen van de dVi2019 wordt ondersteund met een stappenplan, handleidingen en instructiefilmpjes. Kijk voor meer informatie in onze  Kennisbank  of neem contact op met de  Servicedesk


8 mei 2020

Digitale inloop-sessies dVi2019

Dit jaar organiseren wij twee digitale inloop-sessies waarbij de mogelijkheid wordt geboden vragen te stellen over het proces, het portaal en het indienen van de dVi2019. De sessies vinden plaats via Microsoft Teams op woensdag 20 mei en maandag 25 mei van 13:00 tot 14:00.

Wilt u meedoen? 

Meld u dan uiterlijk 14 mei aan via onze  Servicedesk. In het contactformulier kiest u voor ‘Aanmelden vragensessie’, waarna nadere informatie volgt. 


8 mei 2020

Bèta-versie  taxonomie dPi2020 open voor reactie

De bèta-versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi2020  is op 3 mei aangeboden aan  het  Centrum voor Standaarden  van Logius. Deze bèta-versie is te  downloaden in de  Kennisbank  van SBR-wonen en te bekijken met de  taxonomie viewer
 
Tot en met 11 mei 2020 kan gereageerd worden op deze bèta-versie via  de  Servicedesk  van SBR-wonen. Reacties op de alfa-versie zijn meegenomen in de publicatie van de bètaversie.  


21 april 2020

Voorbereiden dVi2019

Voor 1 juli 2020 moeten alle woningcorporaties de verantwoordingsinformatie over 2019 (dVi2019) indienen bij  de uitvragende partijen Autoriteit woningcorporaties, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.  
Momenteel vinden de afrondende (test)werkzaamheden plaats. Mede vanwege de huidige bijzondere omstandigheden, is het streven om tweede week mei 2020 het portaal hiervoor open te stellen.  
Voordat het zo ver is, kunnen woningcorporaties zich voorbereiden op het indienen van de WOZ-bezitstabel en de gegevensuitvraag dVi2019

WOZ-bezitstabel
In de kennisbank staat het sjabloon  WOZ-bezitstabel voor het invullen van de gegevens over de ontwikkeling en samenstelling van het bezit in eigendom van de corporatie. In dit sjabloon staan een aantal validaties  om te controleren of de gegevens voldoen aan de vereisten. De opbouw van het bestand is cruciaal voor het succesvol indienen van de dVi2019. De  handleiding helpt bij het vullen en opslaan van de WOZ-bezitstabel.

Hulpmiddelen gegevensuitvraag dVi
Alle overige gegevens die in de dVi2019 worden uitgevraagd, kunnen ter voorbereiding verzameld worden met behulp van de volgende hulpmiddelen: 

Kijk voor meer informatie in onze Kennisbank of neem contact op met deServicedesk.


21 april 2020

Portaal dVi2019 ondersteunt Google Chrome, Firefox en Edge.

Het portaal van SBR-wonen voor het invoeren van de dVi2019 werkt met de nieuwste versies van Google Chrome, Firefox en Edge. Gebruik één van deze browsers tijdens het invoeren van de dVi2019 en zorg dat de betreffende browser is geüpdate. 


21 april 2020

eHerkenning

U heeft eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 2+) met machtiging voor SBR-wonen-dVi  nodig om in te loggen in het portaal van SBR-wonen. Heeft u al eHerkenning 2+? Zorg er dan voor dat u gemachtigd bent voor het indienen van de dVi. Heeft u nog geen eHerkenning 2+? Vraag het dan zo snel mogelijk aan. Het aanvragen van eHerkenning en de machtiging voor de dVi kost tijd. Kijk voor meer informatie op  eHerkenning.nl.  


21 april 2020

Alfaversie taxonomie dPi2020 gepubliceerd

De  alfaversie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi2020  is aangeboden aan  het  Centrum voor Standaarden  van Logius. Deze alfaversie is te  downloaden in de  Kennisbank van SBR-wonen en te bekijken met de  taxonomie viewer
 
Softwareleveranciers kunnen tot 1 mei 2020 op deze versie reageren via de  Servicedesk van SBR-Wonen. Reacties worden meegenomen in de publicatie van de betaversie.  


7 april 2020

Testdag met corporaties op 2 april is goed verlopen

Op donderdag 2 april is met een aantal corporaties het portaal dVi2019 (verantwoordingsinformatie) en de WOZ-validatieservice op gebruiksvriendelijkheid getest.

Vanwege het coronavirus gebeurde het testen via een tool voor videovergaderen. Getest zijn het aanleveren van de dVi2019 via het portaal en de werking van de ‘knoppen’ en de validaties. Verder is besproken of de informatie in de handleidingen (inhoudelijk en procesbeschrijving) duidelijk is zodat die zorgen voor een correcte aanlevering van de dVi en van het juiste gebruik van het portaal. Het team van SBR-wonen dankt de medewerkers van de woningcorporaties die aan de testdag hebben meegedaan. Dank voor de inzet en de waardevolle bijdrage aan het goede verloop van de dag!


26 maart 2020

Testdag met corporaties op 2 april

Op donderdag 2 april gaan we samen met de corporaties het portaal dVi2019 en de WOZ-validatieservice testen.

Net als in voorgaande jaren doorlopen we voor de dVi2019 (verantwoordingsinformatie) het proces van indienen in het portaal. Ter voorbereiding hebben de deelnemende corporaties gegevens in de dVi2019 en de WOZ-bezitstabel ingevuld. De testdag is bedoeld om gebruikerservaringen met het proces en bijbehorende hulpmiddelen te verzamelen, zodat eventuele verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

Vanwege het coronavirus vindt het testen dit keer niet op één locatie plaats, maar via een tool voor videovergaderen.


9 maart 2020

Help mee om handleiding dVi2019 te verbeteren

Net als in de voorgaande jaren doorlopen we, samen met een aantal corporaties, voor de dVi2019 het proces van indienen in het portaal. Corporaties kunnen hieraan meedoen en de bijbehorende handleiding reviewen.
Datum: 2 april
Tijd: 9.30 – 16.00 uur
Locatie: Den Haag of omgeving     

Wilt u meedoen?
Meld u dan uiterlijk 13 maart aan via onze Servicedesk. De selectie vindt plaats op volgorde van aanmelding.

Wat gaat u doen?
Ter voorbereiding gaat u aan de slag met het invullen van de gegevens in de dVi2019 en de WOZ-bezitstabel. Op 26 maart levert u de ingevulde hulpsheet en bezitstabel bij ons aan.

SBR-wonen vraagt corporaties om mee te werken, omdat zij als gebruikers van het portaal het beste kunnen beoordelen of het proces en de handleiding duidelijk zijn. We hopen dan ook op een groot aantal reacties.

           


9 maart 2020

Corporaties doen mee aan ketentest dVi2019

De voorbereidingen voor de verantwoordingsinformatie 2019 (dVi2019) zijn in volle gang. Medio april 2020 wordt het portaal opengesteld. Zoals gebruikelijk worden de corporaties betrokken bij de voorbereidingen.

De ketentest voeren we uit om te controleren of de processen en systemen op de juiste manier werken. Het gaat om het portaal van SBR-wonen en de aangesloten systemen van Autoriteit Woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ketentest start op 16 maart en duurt zo’n 2 weken. De uitvoering hiervan wordt door SBR-wonen verzorgd. In deze periode wordt een testdag met corporaties gehouden om het proces en de handleiding voor het proces te toetsen: is deze toereikend om het gehele proces te doorlopen?

Woningcorporaties leveren al een aantal jaren prognose- (dPi) en verantwoordingsinformatie (dVi) aan via het portaal. Hieruit blijkt dat het portaal werkt. We kijken dus met vertrouwen uit naar de ketentest. Voor de kwaliteit van onze dienstverlening echter is het goed dat corporaties bereid blijven om mee te werken. Zo weten we of het proces en de handleiding duidelijk zijn.

De planning voor de dVi2019 is:
20 januari – Definitieve gegevensmodel beschikbaar gesteld in kennisbank
20 februari – Publicatie definitieve gegevensmodel in Staatscourant Klik hier
28 februari – Publicatie definitieve taxonomie in kennisbank Klik hier
16 maart – Start ketentest
3 april – Afronden ketentest     
Medio april – Livegang portaal
30 juni – Deadline aanleveren dVi2019 bij uitvragende partijen AW, WSW, BZK (en aan Aedes via BZK)


24 februari 2020

Publicatie definitieve gegevensmodel dVi2019 in Staatscourant

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 20 februari 2020 het definitieve gegevensmodel voor de dVi2019 in de Staatscourant gepubliceerd. Lees meer

In onze kennisbank vindt u de belangrijkste wijzigingen in het gegevensmodel dVi2019 ten opzichte van de dVi2018. Klik hier


17 februari 2020

Planning dVi2019

De voorbereidingen voor de dVi2019 zijn in volle gang. Medio april 2020 wordt het portaal opengesteld. De planning is als volgt:

 • 20 januari – Definitieve gegevensmodel beschikbaar in kennisbank
 • 20 februari – Publicatie definitieve gegevensmodel dVi2019 in Staatscourant
 • 28 februari – Publicatie definitieve taxonomie  
 • 16 maart – Start ketentest
 • 3 april –  Afronden ketentest           
 • Medio april – Livegang portaal 
 • 30 juni – Aanleveren bij de uitvragende partijen


17 februari 2020

Met SBR en Aedes-stappenplan op weg naar betere datakwaliteit

Datakwaliteit is belangrijk: het bevordert de dienstverlening aan huurders, een efficiëntere organisatie en werkplezier onder medewerkers.  Er zijn meerdere wegen die naar een betere datakwaliteit leiden.

SBR
De eerste ‘weg’ is de Nederlandse Taxonomie (NT), het gemeenschappelijk gegevenswoordenboek van SBR (Standard Business Reporting). Het is een woordenboek met definities van gegevens die nodig zijn voor het samenstellen van wettelijk verplichte rapportages. Meer over SBR (Standard Business Reporting)

SBR-wonen zorgt er als ketensamenwerkingsverband voor dat alle corporaties juiste en vergelijkbare verantwoordings- (dVi) en prognose-informatie (dPi) efficiënt kunnen aanleveren. Met de taxonomie wordt de uitvraag voorzien van definities. Deze definities zijn conform marktstandaarden VERA (Volkshuisvesting Referentie Architectuur) en RGS (Referentie GrootboekSchema) opgesteld. Deze onafhankelijke standaarden ondersteunen de corporaties bij de informatisering en digitalisering van hun werkprocessen.

Aedes-stappenplan datakwaliteit
Een andere ‘weg’ is het op orde krijgen van de  bronadministratie én dat zo houden. Om corporaties hiermee te helpen heeft Aedes het stappenplan datakwaliteit opgesteld. Dit stappenplan geeft in 10 stappen aan wat datakwaliteit precies is, hoe binnen de organisatie draagvlak is te vergaren voor datakwaliteit en welke stappen er in het hele proces zijn tot aan de evaluatie. Meer over stappenplan datakwaliteit


5 februari 2020

Uitkomsten survey dPi2019

De dPi2019 is door alle corporaties ingediend voor de deadline van 15 december, een mooie prestatie! Middels een survey onder alle corporaties hebben wij gevraagd naar de ervaringen bij het indienen van de rapportage, aandachtspunten voor SBR-wonen en een oordeel over de gehele ervaring. 146 respondenten hebben de survey ingevuld. Dank hiervoor!

We scoorden dit keer op basis van de survey gemiddeld een 7,8. Dat is bijna een punt hoger dan bij de dPi2018. In lijn van de brede visie van SBR-wonen, zullen waar nodig optimalisaties blijven worden doorgevoerd. Uit de survey blijkt ook dat corporaties enthousiast zijn over de ontwikkelingen rondom system-to-system aanleveringen.
De evaluatie en de resultaten van de survey dPi2019 zijn opgenomen in de kennisbank.