Nieuws

24 februari 2020

Publicatie definitieve gegevensmodel dVi2019 in Staatscourant

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 20 februari 2020 het definitieve gegevensmodel voor de dVi2019 in de Staatscourant gepubliceerd. Lees meer

In onze kennisbank vindt u de belangrijkste wijzigingen in het gegevensmodel dVi2019 ten opzichte van de dVi2018. Klik hier


17 februari 2020

Planning dVi2019

De voorbereidingen voor de dVi2019 zijn in volle gang. Medio april 2020 wordt het portaal opengesteld. De planning is als volgt:

 • 20 januari – Definitieve gegevensmodel beschikbaar in kennisbank
 • 20 februari – Publicatie definitieve gegevensmodel dVi2019 in Staatscourant
 • 28 februari – Publicatie definitieve taxonomie  
 • 16 maart – Start ketentest
 • 1 april –  Afronden ketentest      
 • 2 april – Besluit livegang     
 • Medio april – Livegang portaal 
 • 30 juni – Aanleveren bij de uitvragende partijen


17 februari 2020

Met SBR en Aedes-stappenplan op weg naar betere datakwaliteit

Datakwaliteit is belangrijk: het bevordert de dienstverlening aan huurders, een efficiëntere organisatie en werkplezier onder medewerkers.  Er zijn meerdere wegen die naar een betere datakwaliteit leiden.

SBR
De eerste ‘weg’ is de Nederlandse Taxonomie (NT), het gemeenschappelijk gegevenswoordenboek van SBR (Standard Business Reporting). Het is een woordenboek met definities van gegevens die nodig zijn voor het samenstellen van wettelijk verplichte rapportages. SBR-wonen zorgt er als ketensamenwerkingsverband voor dat alle corporaties juiste en vergelijkbare verantwoordings- (dVi) en prognose-informatie (dPi) efficiënt kunnen aanleveren. Met de taxonomie wordt de uitvraag voorzien van definities en conform marktstandaarden opgesteld.

Aedes-stappenplan datakwaliteit
Een ander ‘pad’ is het op orde krijgen van de  bronadministratie én dat zo houden. Om corporaties hiermee op weg te helpen heeft Aedes het stappenplan datakwaliteit opgesteld. Dit stappenplan geeft in 10 stappen aan wat datakwaliteit precies is, hoe binnen de organisatie draagvlak is te vergaren voor datakwaliteit en welke stappen er in het hele proces zijn tot aan de evaluatie.


5 februari 2020

Uitkomsten survey dPi2019

De dPi2019 is door alle corporaties ingediend voor de deadline van 15 december, een mooie prestatie! Middels een survey onder alle corporaties hebben wij gevraagd naar de ervaringen bij het indienen van de rapportage, aandachtspunten voor SBR-wonen en een oordeel over de gehele ervaring. 146 respondenten hebben de survey ingevuld. Dank hiervoor!

We scoorden dit keer op basis van de survey gemiddeld een 7,8. Dat is bijna een punt hoger dan bij de dPi2018. In lijn van de brede visie van SBR-wonen, zullen waar nodig optimalisaties blijven worden doorgevoerd. Uit de survey blijkt ook dat corporaties enthousiast zijn over de ontwikkelingen rondom system-to-system aanleveringen.
De evaluatie en de resultaten van de survey dPi2019 zijn opgenomen in de kennisbank.


23 januari 2020

Instructie opnieuw indienen van dPi

Allereerst dient u de bronadministratie aan te passen. Als u gebruik maakt van een importbestand van uw softwareleverancier, dan kunt u in het portaal van SBR-wonen een nieuw xbrl-bestand importeren en verzenden. Heeft u geen xbrl-bestand van uw softwareleverancier, dan kunt u handmatig de aanpassingen doorvoeren. Volledigheidshalve verwijzen wij u voor het proces voor het indienen van de dPi2019 naar de handleiding ‘Werking portaal dPi2019’.


11 december 2019

Bèta-versie taxonomie dVi2019 open voor reactie

De bèta-versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dVi2019 is aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius. Deze bèta-versie is te downloaden in de Kennisbank van SBR-wonen en te bekijken met de taxonomie viewer. Tot en met 10 januari 2019 kan gereageerd worden op de bèta-versie via de Servicedesk van SBR-wonen.


24 oktober 2019

Stuurgroep VIW besluit tot openstellen portaal voor de dPi2019

Het portaal voor de dPi2019 is opengesteld. Het opstellen en indienen van de dPi2019 kan handmatig of met het uploaden van een xbrl-bestand met de uitgevraagde gegevens. Een inhoudelijk toelichting op de uitvraag, handleiding over de werking van het portaal, hulpsheet voor kruisverbanden en een template voor de bestuursverklaring staan op website en in de Kennisbank van SBR-wonen. 

Voor 15 december 2019 moet de dPi2019 aangeleverd zijn bij de uitvragende partijen Autoriteit woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 
Belangrijke veranderingen
De werkwijze en het proces in het portaal van SBR-wonen voor de dPi2019 zijn grotendeels hetzelfde als voorgaand jaar. Inhoudelijk zijn er enkele veranderingen:

 • Vervallen gegevens op gemeenteniveau
 • Vervallen diverse hoofdstukken en onderdelen in het kader van verticaal toezicht
 • Vervallen beleidsvragen van BZK
 • Uniformering dPi/dVi

Een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen van de dPi2019 ten opzichte van de dPi2018 zijn op onderdeel- en paragraafniveau opgenomen in het Overzicht wijzigingen dPi2019


1 oktober 2019

Minister BZK stelt gegevensmodel dPi2019 en definities onderhoud en beheer vast

Minister Ollongren (BZK) heeft op 30 september 2019 het definitieve gegevensmodel voor de dPi2019 en de definities voor onderhoud en beheer voor corporaties in de Staatscourant gepubliceerd. De minister zet daarmee een volgende stap in de uitvoering van het convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector dat op 5 december 2017 met de sector is gesloten.

In het gegevensmodel dPi2019 realiseerden de ketenpartijen een reductie van 32% ten opzichte van de dPi2017. In onze kennisbank vindt u de belangrijkste wijzigingen in het gegevensmodel dPi2019 ten opzichte van de dPi2018.

Ook de definities voor onderhoud en beheer voor corporaties zijn gepubliceerd. Er is nu één gemeenschappelijke set definities, die woningcorporaties kunnen gebruiken voor de beleidswaarde, marktwaarde en winst-en-verliesrekening in de jaarrekening: ‘Definities onderhoud en beheer ten behoeve van verantwoording en prognose’.


19 augustus 2019

Woningcorporatie taxonomie dPi2019 definitief

De definitieve taxonomie voor de dPi2019 is gepubliceerd. De taxonomie is gebaseerd op de actuele versie van het gegevensmodel dPi2019 en vormt de basis voor het invoerportaal voor dPi2019. Deze taxonomie is ontwikkeld zodat prognose-informatie van woningcorporaties in een bepaalde vaste vorm en structuur elektronisch aangeleverd kunnen worden. Hierdoor kunnen overheden en woningcorporaties digitaal informatie uitwisselen, ook als ze met verschillende softwarepakketten werken.

De alfa-versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi2019 is begin mei aangeboden aan de Centrum voor Standaarden en gepubliceerd in de Servicedesk van SBR-wonen. Op 2 juli jl. is de betaversie gepubliceerd. De reacties op de alfa en beta-versie zijn verwerkt in de definitieve taxonomie voor de dPi2019.


17 juli 2019

Concept gegevensmodel dVi2019 gepubliceerd

De conceptversie van het gegevensmodel voor de dVi2019 is gepubliceerd. Er is hard gewerkt om corporaties eerder dan in voorgaande jaren inzicht te geven in wat er moeten worden aangeleverd voor de dVi2019. Benieuwd wat er is gewijzigd? De belangrijkste wijzigingen vindt u hier