Nieuws

13 mei 2019

Alfa-versie Woningcorporatie taxonomie dPi2019 gepubliceerd

De alfa-versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi2019 is aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius. Deze alfa-versie is te downloaden in de Kennisbank van SBR-wonen en te bekijken met de taxonomie viewer.

Softwareleveranciers kunnen tot 5 juni op deze alfa-versie reageren naar de Servicedesk van SBR-Wonen. Reacties worden meegenomen in de publicatie van de betaversie. 


10 mei 2019

Portaal voor dVi2018 open

Het portaal van SBR-wonen voor het indienen van de dVi2018 is opengesteld. Op sbr-wonen.nl kunnen corporaties de dVi2018 opstellen en valideren. Het indienen kan in verband met een rijksbrede migratie nog niet. Zodra dit mogelijk is, zal dit in de nieuwsbrief (dVi-Alert) en op de site vermeld worden.

Het opstellen en indienen van de dVi2018 wordt ondersteund met een stappenplan, handleidingen en instructievideo’s die staan op website en in de Kennisbank van SBR-wonen. 

In de Kennisbank staat ook een sjabloon voor de WOZ-bezitstabel en een hulpsheet gegevensmodel dVi2018 voor het verzamelen van de overige gegevens die worden uitgevraagd. Deze hulpsheet is ook geschikt voor het voorbereiden van de accountantscontrole. 

Voor 1 juli 2019 moet de dVi2018 aangeleverd zijn bij de uitvragende partijen Autoriteit Woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


6 mei 2019

Stuurgroep VIW besluit tot openstelling portaal SBR-wonen voor de dVi2018

Op 10 mei 2019 wordt het portaal van SBR-wonen voor de dVi2018 opengesteld. Corporaties kunnen dan de dVi2018 opstellen en valideren. Het daadwerkelijk indienen kan in verband met een rijksbrede migratie komende week nog niet. Zodra dit mogelijk is, zal het in de nieuwsbrief en op de site gemeld worden.

Het opstellen en indienen van de dVi2018 wordt ondersteund met een stappenplan, handleidingen en instructiefilmpjes. Ook kan informatie opgezocht worden in de kennisbank van SBR-wonen en kunnen vragen gesteld worden aan de Servicedesk. Daarnaast wordt tijdens zes bijeenkomsten in het land getoond hoe het portaal werkt en waar corporaties op moeten letten bij het aanleveren van de gegevens.

Voor 1 juli 2019 moeten corporaties de dVi2018 aanleveren bij de uitvragende partijen Autoriteit Woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


10 april 2019

Hulpmiddelen voorbereiding dVi2018 beschikbaar

Voor 1 juli 2019 moeten alle woningcorporaties de verantwoordingsinformatie over 2018 indienen. Medio mei gaat het portaal van SBR-wonen voor het invoeren en versturen van de dVi2018 open.

WOZ-bezitstabel
Woningcorporaties kunnen zich alvast voorbereiden op het indienen van de dVi2018. In de kennisbank staat een WOZ-bezitstabel voor het invullen van de gegevens over de ontwikkeling en samenstelling van het bezit in eigendom van de corporatie. In dit sjabloon staan al een aantal validaties om te controleren of de gegevens voldoen aan de vereisten.

De opbouw van het bestand is cruciaal voor het succesvol indienen van de dVi2018. De ‘concept Handleiding opbouw bestand WOZ-bezitstabel’ helpt bij het vullen en opslaan van de WOZ-bezitstabel.

Hulpsheet gegevensmodel
Alle overige gegevens die in de dVi2018 worden uitgevraagd kunnen verzameld worden in de hulpsheet gegevensmodel dVi2018. Deze hulpsheet is ook geschikt voor het voorbereiden van de accountantscontrole.

eHerkenning met machtiging dVi
Tot slot is eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 2+) met machtiging voor SBR-wonen-dVi nodig om in te loggen in het portaal van SBR-wonen. Corporaties met eHerkenning moeten medewerkers machtigen om de dVi in te dienen in het portaal. Corporaties zonder eHerkenning wordt geadviseerd dit zo snel mogelijk aan te vragen op eherkenning.nl.


9 april 2019

SBR-wonen organisatorisch ondergebracht bij ILT

Medio juli zal de projectorganisatie SBR-wonen organisatorisch worden ingebed bij Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Gegeven de succesvolle introductie van de dPi2018 en de gerealiseerde voortgang bij de dVi2018 is structurele inbedding en de overgang naar een beheerorganisatie eerder aan de orde dan verwacht.

De vier partijen achter het convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector (Aedes, WSW, Aw en het ministerie van BZK) blijven gezamenlijk verantwoordelijk voor de aansturing van SBR-wonen.


1 april 2019

Gegevensmodel dVi2018 vastgesteld door minister BZK

Minister Ollongren (BZK) heeft op 29 maart 2019 het definitieve gegevensmodel voor de dVi2018 in de Staatscourant gepubliceerd. De minister zet daarmee een volgende stap in de uitvoering van een convenant dat zij eind 2017 met de sector sloot.

In het gegevensmodel dVi2018 realiseerden de ketenpartijen een aanzienlijke reductie in de uitvraag van gegevens. Een groot deel van de wijzingen hangt samen met de invoering van het verticaal toezicht door Aw en WSW. Los van reductie van de uitvraag van gegevens is ook de vraag beter afgestemd op de gegevens die de corporatie beschikbaar heeft. Daardoor is het voor corporaties gemakkelijker om de gegevens aan te leveren.


15 maart 2019

Woningcorporatie taxonomie dVi2018 definitief

De definitieve taxonomie voor de dVi2018 is 15 maart 2019 gepubliceerd. De taxonomie is gebaseerd op de actuele versie van het gegevensmodel dVi2018 en vormt de basis voor het invoerportaal voor dVi 2018. De taxonomie voor de dVi2018 is ontwikkeld zodat verantwoordingsinformatie van woningcorporaties in een bepaalde vaste vorm en structuur elektronisch aangeleverd kunnen worden. Hierdoor kunnen overheden en woningcorporaties digitaal informatie uitwisselen, ook als ze met verschillende softwarepakketten werken.

De alfa versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dVi2018 is 7 december 2018 aangeboden aan de Centrum voor Standaarden en gepubliceerd in de Servicedesk van SBR-wonen. Op 16 januari 2019 is de betaversie gepubliceerd. De reacties op de alfa en beta versie zijn verwerkt in de definitieve taxonomie voor de dVi2018.


13 maart 2019

Concept gegevensmodel dPi2019 gepubliceerd

Het concept gegevensmodel dPi2019 is op 13 maart 2019 gepubliceerd in de kennisbank van SBR-wonen. De ketenpartijen Aw, WSW, Aedes en het ministerie van BZK realiseerden een verminderde uitvraag van gegevens. In de kennisbank staat een overzicht met de belangrijkste wijzigingen in het concept gegevensmodel dPi2019 ten opzichte van de dPi2018.

Vóór 15 december van ieder jaar leveren corporaties prognose-informatie (dPi) aan bij uitvragende partijen als de Aw en WSW. Het gegevensmodel vormt de basis voor het opstellen van de woningcorporatie taxonomie. Een gegevensmodel is definitief na vaststelling door de minister van BZK en publicatie in de Staatscourant. Tijdens de conceptfase vinden nog reviews plaats die mogelijk leiden tot wijzigingen op het concept. Het streven is om deze wijzigingen tot een minimum te beperken.


11 februari 2019

Aangepaste beta-versie taxonomie dVi2018 tot en met 13 februari a.s. open voor reactie

De beta-versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dVi2018 is 16 januari aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius. Op basis van de recente wijzigingen is deze taxonomie vervolgens per 9 februari uitgebreid en gepubliceerd in de Kennisbank van SBR-wonen. Op deze uitgebreidere beta-versie kan tot en met woensdag 13 februari aanstaande gereageerd worden.


1 februari 2019

Van 8-12 februari beta-versie taxonomie dVi2018 open voor reactie

De beta-versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dVi2018 is 16 januari aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius. Recent zijn wijzigingen in het gegevensmodel voor de dVi2018 vastgesteld die impact hebben op de taxonomie.

Vanwege de impact en de deadline voor het opleveren van het portaal voor het indienen van de dVi2018 is besloten de taxonomie vanaf 1 februari al uit te breiden op basis van die aanpassingen.

Op 8 februari wordt de aangepaste betaversie van de taxonomie voor de dVi2018 gepubliceerd in de kennisbank. Hierop kan dan tot en met dinsdag 12 februari aanstaande gereageerd worden.