Nieuws

16 september 2020

Webinar Datakwaliteit

In samenwerking met de Aw, WSW en Aedes organiseerde het Ketenteam SBR-wonen op 16 september het webinar Datakwaliteit. De opkomst was zeer positief. Ruim 130 woningcorporaties namen deel.

Aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie dPi2019 en dVi2019 van SBR-wonen, beoordeling datakwaliteit dPi2019 en dVi2019 door Aw en WSW en het programma datakwaliteit van Aedes zijn wij in gesprek gegaan met corporaties over datakwaliteit.

In dit webinar hebben Aw en WSW een toelichting gegeven op de analyse van dPi2019 en dVi2019, en gaven zij op hoofdlijnen inzicht in hoe zij die beoordeling uitvoeren. Vervolgens nam Aedes de deelnemers aan de hand van het stappenplan datakwaliteit mee in een interactieve casus.

Via onze kennisbank kunt u de presentaties downloaden.

In een tussentijdse poll gaven deelnemers antwoord op onderstaande vragen.

Vraag 1)

Vraag 2)

Vraag 3)

 


10 september 2020

Kwaliteit van de aangeleverde gegevens dVi2019

De Aw en WSW toetsen per uitvraag de kwaliteit van de aangeleverde gegevens. Hierbij wordt risicogericht een aantal onderdelen van de uitvraag beoordeeld op datakwaliteit. De hieronder opgenomen bevindingen komen voort uit de analyse datakwaliteit dVi2019 van Aw en WSW.

Lees verder


10 september 2020

Resultaten evaluatie dVi2019

Middels een survey over de dVi2019 onder alle corporaties hebben wij gevraagd naar de ervaringen bij het indienen van de rapportage, aandachtspunten voor SBR-wonen en een oordeel over de gehele ervaring. 117 respondenten hebben de survey ingevuld. Dank hiervoor!

Voor de dVi 2019 geven de corporaties gemiddeld een overall-score van 7,3 (dVi2018: 7,1) .

Lees verder


2 september 2020

Voordelen van gegevensstandaardisatie in de corporatiesector

Standaardisatie van gegevensuitwisseling door SBR zorgt ervoor dat de partijen in de woningcorporatiesector efficiënter en uniformer kunnen werken. De standaardisatie heeft voordelen voor woningcorporaties, autoriteiten en de hele sector.
In deze video vertellen Tjapko van Dalen, Paul van Deurzen en Roland Schweigl over de toepassing van SBR binnen de corporatiesector.


2 september 2020

Definitief gegevensmodel dPi2020 gepubliceerd (Staatscourant)

Op 11 augustus 2020 is het definitieve gegevensmodel voor de dPi2020 in de  Staatscourant  gepubliceerd. Het definitieve gegevensmodel vormt de basis voor het opstellen en modelleren van de woningcorporatie taxonomie.
Vóór 15 december van ieder jaar leveren corporaties de prognose informatie (dPi) aan bij de ketenpartijen. In de Kennisbank staat een overzicht met de belangrijkste wijzigingen in het gegevensmodel dPi2020 ten opzichte van de dPi2019.


2 september 2020

Webinar Datakwaliteit

In samenwerking met de Aw, WSW en Aedes organiseert het Ketenteam SBR-wonen voor medewerkers van woningcorporaties een webinar over datakwaliteit op woensdag 16 september 2020 van 13.00 tot 15.00 uur.
Via info@sbr-wonen.nl kunt u zich inschrijven voor dit webinar. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal er een tweede sessie georganiseerd worden.
LET OP: De bijeenkomst wordt georganiseerd in Microsoft Teams.
Vragen over inschrijving en toegang kunt u stellen aan SBR-wonen via  info@sbr-wonen.nl.


21 augustus 2020

Leidraad economische parameters dPi 2020

Net als vorige jaren hebben WSW en de Autoriteit woningcorporaties (Aw) samen een leidraad economische parameters opgesteld voor dPi 2020. Deze geldt voor de periode 2021-2025. Corporaties kunnen deze parameters gebruiken in hun begroting en bij  het invullen van dPi 2020 wat betreft prijsinflatie, renteverwachting, stijging van lonen, bouwkosten en leegwaarde.

De leidraad bevat ook informatie voor het opstellen van een prognose van marktwaarde en beleidswaarde. Tevens bevat deze informatie over de in te rekenen saneringsheffing. Daarnaast wordt aan Deelnemers van WSW gevraagd om een bedrag in te rekenen voor obligo-inning.

Download leidraad economische parameters dPi 2020

Bron: Publicaties Autoriteit Woningcorporaties


7 juli 2020

Definitieve versie Woningcorporatie taxonomie dPi2020 gepubliceerd

De taxonomie is gebaseerd op de actuele versie van het gegevensmodel dPi2020 en vormt de basis voor het invoerportaal voor dPi2020. De reacties op de alfa en beta versie zijn verwerkt in de definitieve taxonomie voor de dPi2020.

De definitieve versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi2020 is aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius.


4 juni 2020

Aandacht bij gebruik software WALS voor dVi

Voor corporaties die gebruik maken van software WALS voor de rapportages in dVi2019, is het van belang om met versie 6.21.0.1 te werken. Deze versie is door softwareleverancier Ortec Finance uitgebracht op 28 mei jongstleden. Versie 6.21 is niet geschikt voor dVi2019. De corporaties die WALS hebben afgenomen, zijn per mail op de hoogte gesteld door Ortec Finance of Qonsío. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de WALS Servicedesk van Ortec Finance of Qonsío.


1 juni 2020

“Wijziging” Q&A ‘(4.1) Wat wordt bedoeld met marktwaarde en agio op de leningen?

In de vorige dVi-alert zijn er een aantal belangrijke inhoudelijke onderwerpen gedeeld. De Q&A waarin wordt ingegaan op de marktwaarde en agio op de leningen is gewijzigd. Schulden aan groepsmaatschappijen (inclusief interne en start leningen) maken geen onderdeel uit van marktwaarde van de leningen.


13 mei 2020

Extra aandacht voor deze belangrijke inhoudelijke onderwerpen.

Hieronder zijn een aantal belangrijke aandachtspunten bij het invullen van de dVi2019 opgenomen. Aw en WSW zullen mogelijk extra aandacht besteden aan deze onderwerpen bij de beoordeling van de datakwaliteit.

 • (2.1) Wat vul ik in bij eigendomspercentage? Lees verder
 • (2.1 A-D) Wat vul ik in bij kolom aantal ultimo verslagjaar’? Lees verder
 • (2.1) Hoe ga ik om met afrondingsverschillen als gevolg van gedeeld eigendom in de WOZ-bezitstabel? Lees verder
 • (2.2) Wat vul ik in bij de verhuurgegevens? Lees verder
 • (2.7) Wat vul ik in bij de markthuur, contracthuur en streefhuur? Lees verder
 • (2.7) Moeten de kosten positief of negatief worden ingevuld? Lees verder
 • (3.3) Hoe verantwoord ik de reguliere verkoop van de VOV-woningen die zijn teruggekocht door de TI? Lees verder
 • (3.3) Hoe verwerk ik de dividend-uitkering van niet-DAEB aan DAEB Lees verder
 • (4.1) Wat wordt bedoeld met marktwaarde en agio op de leningen? Lees verder
 • (4.3) Wat vul ik in het aflossingsschema interne(start) lening in? Lees verder
 • (4.3) Hoe moeten de overgenomen interne leningen bij een fusie verwerkt worden? Lees verder
 • (5.3) Waarom is er een klein verschil tussen het WNT-model in het portaal en het WNT-model gepubliceerd door BZK? Lees verder

 


8 mei 2020

Stuurgroep  VIW  besluit tot openstelling portaal SBR-wonen voor de dVi2019

Vrijdag 8 mei 2020 is het portaal van SBR-wonen opengesteld voor de dVi2019. Corporaties kunnen vanaf vandaag de dVi2019 indienen.
Voor 1 juli 2020 moeten corporaties de dVi2019 aanleveren bij de uitvragende partijen  Autoriteit Woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw  en  het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Het opstellen en indienen van de dVi2019 wordt ondersteund met een stappenplan, handleidingen en instructiefilmpjes. Kijk voor meer informatie in onze  Kennisbank  of neem contact op met de  Servicedesk


8 mei 2020

Digitale inloop-sessies dVi2019

Dit jaar organiseren wij twee digitale inloop-sessies waarbij de mogelijkheid wordt geboden vragen te stellen over het proces, het portaal en het indienen van de dVi2019. De sessies vinden plaats via Microsoft Teams op woensdag 20 mei en maandag 25 mei van 13:00 tot 14:00.

Wilt u meedoen? 

Meld u dan uiterlijk 14 mei aan via onze  Servicedesk. In het contactformulier kiest u voor ‘Aanmelden vragensessie’, waarna nadere informatie volgt. 


8 mei 2020

Bèta-versie  taxonomie dPi2020 open voor reactie

De bèta-versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi2020  is op 3 mei aangeboden aan  het  Centrum voor Standaarden  van Logius. Deze bèta-versie is te  downloaden in de  Kennisbank  van SBR-wonen en te bekijken met de  taxonomie viewer
 
Tot en met 11 mei 2020 kan gereageerd worden op deze bèta-versie via  de  Servicedesk  van SBR-wonen. Reacties op de alfa-versie zijn meegenomen in de publicatie van de bètaversie.  


21 april 2020

Voorbereiden dVi2019

Voor 1 juli 2020 moeten alle woningcorporaties de verantwoordingsinformatie over 2019 (dVi2019) indienen bij  de uitvragende partijen Autoriteit woningcorporaties, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.  
Momenteel vinden de afrondende (test)werkzaamheden plaats. Mede vanwege de huidige bijzondere omstandigheden, is het streven om tweede week mei 2020 het portaal hiervoor open te stellen.  
Voordat het zo ver is, kunnen woningcorporaties zich voorbereiden op het indienen van de WOZ-bezitstabel en de gegevensuitvraag dVi2019

WOZ-bezitstabel
In de kennisbank staat het sjabloon  WOZ-bezitstabel voor het invullen van de gegevens over de ontwikkeling en samenstelling van het bezit in eigendom van de corporatie. In dit sjabloon staan een aantal validaties  om te controleren of de gegevens voldoen aan de vereisten. De opbouw van het bestand is cruciaal voor het succesvol indienen van de dVi2019. De  handleiding helpt bij het vullen en opslaan van de WOZ-bezitstabel.

Hulpmiddelen gegevensuitvraag dVi
Alle overige gegevens die in de dVi2019 worden uitgevraagd, kunnen ter voorbereiding verzameld worden met behulp van de volgende hulpmiddelen: 

Kijk voor meer informatie in onze Kennisbank of neem contact op met deServicedesk.


21 april 2020

Portaal dVi2019 ondersteunt Google Chrome, Firefox en Edge.

Het portaal van SBR-wonen voor het invoeren van de dVi2019 werkt met de nieuwste versies van Google Chrome, Firefox en Edge. Gebruik één van deze browsers tijdens het invoeren van de dVi2019 en zorg dat de betreffende browser is geüpdate. 


21 april 2020

eHerkenning

U heeft eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 2+) met machtiging voor SBR-wonen-dVi  nodig om in te loggen in het portaal van SBR-wonen. Heeft u al eHerkenning 2+? Zorg er dan voor dat u gemachtigd bent voor het indienen van de dVi. Heeft u nog geen eHerkenning 2+? Vraag het dan zo snel mogelijk aan. Het aanvragen van eHerkenning en de machtiging voor de dVi kost tijd. Kijk voor meer informatie op  eHerkenning.nl.  


21 april 2020

Alfaversie taxonomie dPi2020 gepubliceerd

De  alfaversie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi2020  is aangeboden aan  het  Centrum voor Standaarden  van Logius. Deze alfaversie is te  downloaden in de  Kennisbank van SBR-wonen en te bekijken met de  taxonomie viewer
 
Softwareleveranciers kunnen tot 1 mei 2020 op deze versie reageren via de  Servicedesk van SBR-Wonen. Reacties worden meegenomen in de publicatie van de betaversie.  


7 april 2020

Testdag met corporaties op 2 april is goed verlopen

Op donderdag 2 april is met een aantal corporaties het portaal dVi2019 (verantwoordingsinformatie) en de WOZ-validatieservice op gebruiksvriendelijkheid getest.

Vanwege het coronavirus gebeurde het testen via een tool voor videovergaderen. Getest zijn het aanleveren van de dVi2019 via het portaal en de werking van de ‘knoppen’ en de validaties. Verder is besproken of de informatie in de handleidingen (inhoudelijk en procesbeschrijving) duidelijk is zodat die zorgen voor een correcte aanlevering van de dVi en van het juiste gebruik van het portaal. Het team van SBR-wonen dankt de medewerkers van de woningcorporaties die aan de testdag hebben meegedaan. Dank voor de inzet en de waardevolle bijdrage aan het goede verloop van de dag!


26 maart 2020

Testdag met corporaties op 2 april

Op donderdag 2 april gaan we samen met de corporaties het portaal dVi2019 en de WOZ-validatieservice testen.

Net als in voorgaande jaren doorlopen we voor de dVi2019 (verantwoordingsinformatie) het proces van indienen in het portaal. Ter voorbereiding hebben de deelnemende corporaties gegevens in de dVi2019 en de WOZ-bezitstabel ingevuld. De testdag is bedoeld om gebruikerservaringen met het proces en bijbehorende hulpmiddelen te verzamelen, zodat eventuele verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

Vanwege het coronavirus vindt het testen dit keer niet op één locatie plaats, maar via een tool voor videovergaderen.