Nieuws

1 oktober 2019

Minister BZK stelt gegevensmodel dPi2019 en definities onderhoud en beheer vast

Minister Ollongren (BZK) heeft op 30 september 2019 het definitieve gegevensmodel voor de dPi2019 en de definities voor onderhoud en beheer voor corporaties in de Staatscourant gepubliceerd. De minister zet daarmee een volgende stap in de uitvoering van het convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector dat op 5 december 2017 met de sector is gesloten.

In het gegevensmodel dPi2019 realiseerden de ketenpartijen een reductie van 32% ten opzichte van de dPi2017. In onze kennisbank vindt u de belangrijkste wijzigingen in het gegevensmodel dPi2019 ten opzichte van de dPi2018.

Ook de definities voor onderhoud en beheer voor corporaties zijn gepubliceerd. Er is nu één gemeenschappelijke set definities, die woningcorporaties kunnen gebruiken voor de beleidswaarde, marktwaarde en winst-en-verliesrekening in de jaarrekening: ‘Definities onderhoud en beheer ten behoeve van verantwoording en prognose’.


19 augustus 2019

Woningcorporatie taxonomie dPi2019 definitief

De definitieve taxonomie voor de dPi2019 is gepubliceerd. De taxonomie is gebaseerd op de actuele versie van het gegevensmodel dPi2019 en vormt de basis voor het invoerportaal voor dPi2019. Deze taxonomie is ontwikkeld zodat prognose-informatie van woningcorporaties in een bepaalde vaste vorm en structuur elektronisch aangeleverd kunnen worden. Hierdoor kunnen overheden en woningcorporaties digitaal informatie uitwisselen, ook als ze met verschillende softwarepakketten werken.

De alfa-versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi2019 is begin mei aangeboden aan de Centrum voor Standaarden en gepubliceerd in de Servicedesk van SBR-wonen. Op 2 juli jl. is de betaversie gepubliceerd. De reacties op de alfa en beta-versie zijn verwerkt in de definitieve taxonomie voor de dPi2019.


17 juli 2019

Concept gegevensmodel dVi2019 gepubliceerd

De conceptversie van het gegevensmodel voor de dVi2019 is gepubliceerd. Er is hard gewerkt om corporaties eerder dan in voorgaande jaren inzicht te geven in wat er moeten worden aangeleverd voor de dVi2019. Benieuwd wat er is gewijzigd? De belangrijkste wijzigingen vindt u hier


4 juli 2019

Verduidelijking definities voor onderhoud en beheer

De definities voor onderhoud en beheer voor corporaties zijn verduidelijkt. Er is nu één gemeenschappelijke set definities, die woningcorporaties kunnen gebruiken voor de beleidswaarde, marktwaarde en winst-en-verliesrekening in de jaarrekening: ‘Definities onderhoud en beheer ten behoeve van verantwoording en prognose’.

Het onderscheid tussen uitgaven voor onderhoud, investeringen en beheerkosten is voor corporaties niet altijd even duidelijk. Ook zijn er verschillen in de handleidingen voor verschillende onderdelen van de financiële verantwoording. Deze onduidelijkheid zorgde ervoor dat de financiële posities en het lastenniveau (onderhoud/beheer) van corporaties minder goed te vergelijken waren. En zorgde voor extra werk voor de corporaties. Daarom stellen Aw, WSW en BZK (vanuit de stuurgroep Verticaal Toezicht) nu de definities voor alle onderdelen van de verslaggeving (begroting, jaarrekening, beleidswaarde en marktwaarde) centraal vast. Meer informatie leest u hier.


2 juli 2019

Bèta-versie woningcorporatie taxonomie dPi2019 open voor reactie

De bèta-versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi2019 is aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius. Deze bèta-versie is te downloaden in de Kennisbank van SBR-wonen en te bekijken met de taxonomie viewer.

Softwareleveranciers kunnen tot en met 26 juli 2019 reageren naar de Servicedesk van SBR-Wonen. Reacties op de alfa-versie zijn meegenomen in de publicatie van de bètaversie. 


22 mei 2019

Versturen dVi2018 mogelijk

De dVi2018 kan vanaf 22 mei verstuurd worden aan de uitvragende partijen Autoriteit woningcorporaties (Aw), Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Het was al mogelijk om de WOZ-bezitstabel te valideren en de dVi2018 op te stellen in het portaal van SBR-wonen. Alleen het indienen kon door een rijksbrede migratie nog niet. Deze migratie is inmiddels afgerond waardoor de dVi2018 ook ingediend kan worden.

Het opstellen en indienen van de dVi2018 wordt ondersteund met een stappenplan, handleidingen en instructievideo’s die staan op website en in de Kennisbank van SBR-wonen. 


13 mei 2019

Alfa-versie Woningcorporatie taxonomie dPi2019 gepubliceerd

De alfa-versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi2019 is aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius. Deze alfa-versie is te downloaden in de Kennisbank van SBR-wonen en te bekijken met de taxonomie viewer.

Softwareleveranciers kunnen tot 5 juni op deze alfa-versie reageren naar de Servicedesk van SBR-Wonen. Reacties worden meegenomen in de publicatie van de betaversie. 


10 mei 2019

Portaal voor dVi2018 open

Het portaal van SBR-wonen voor het indienen van de dVi2018 is opengesteld. Op sbr-wonen.nl kunnen corporaties de dVi2018 opstellen en valideren. Het indienen kan in verband met een rijksbrede migratie nog niet. Zodra dit mogelijk is, zal dit in de nieuwsbrief (dVi-Alert) en op de site vermeld worden.

Het opstellen en indienen van de dVi2018 wordt ondersteund met een stappenplan, handleidingen en instructievideo’s die staan op website en in de Kennisbank van SBR-wonen. 

In de Kennisbank staat ook een sjabloon voor de WOZ-bezitstabel en een hulpsheet gegevensmodel dVi2018 voor het verzamelen van de overige gegevens die worden uitgevraagd. Deze hulpsheet is ook geschikt voor het voorbereiden van de accountantscontrole. 

Voor 1 juli 2019 moet de dVi2018 aangeleverd zijn bij de uitvragende partijen Autoriteit Woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


6 mei 2019

Stuurgroep VIW besluit tot openstelling portaal SBR-wonen voor de dVi2018

Op 10 mei 2019 wordt het portaal van SBR-wonen voor de dVi2018 opengesteld. Corporaties kunnen dan de dVi2018 opstellen en valideren. Het daadwerkelijk indienen kan in verband met een rijksbrede migratie komende week nog niet. Zodra dit mogelijk is, zal het in de nieuwsbrief en op de site gemeld worden.

Het opstellen en indienen van de dVi2018 wordt ondersteund met een stappenplan, handleidingen en instructiefilmpjes. Ook kan informatie opgezocht worden in de kennisbank van SBR-wonen en kunnen vragen gesteld worden aan de Servicedesk. Daarnaast wordt tijdens zes bijeenkomsten in het land getoond hoe het portaal werkt en waar corporaties op moeten letten bij het aanleveren van de gegevens.

Voor 1 juli 2019 moeten corporaties de dVi2018 aanleveren bij de uitvragende partijen Autoriteit Woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


10 april 2019

Hulpmiddelen voorbereiding dVi2018 beschikbaar

Voor 1 juli 2019 moeten alle woningcorporaties de verantwoordingsinformatie over 2018 indienen. Medio mei gaat het portaal van SBR-wonen voor het invoeren en versturen van de dVi2018 open.

WOZ-bezitstabel
Woningcorporaties kunnen zich alvast voorbereiden op het indienen van de dVi2018. In de kennisbank staat een WOZ-bezitstabel voor het invullen van de gegevens over de ontwikkeling en samenstelling van het bezit in eigendom van de corporatie. In dit sjabloon staan al een aantal validaties om te controleren of de gegevens voldoen aan de vereisten.

De opbouw van het bestand is cruciaal voor het succesvol indienen van de dVi2018. De ‘concept Handleiding opbouw bestand WOZ-bezitstabel’ helpt bij het vullen en opslaan van de WOZ-bezitstabel.

Hulpsheet gegevensmodel
Alle overige gegevens die in de dVi2018 worden uitgevraagd kunnen verzameld worden in de hulpsheet gegevensmodel dVi2018. Deze hulpsheet is ook geschikt voor het voorbereiden van de accountantscontrole.

eHerkenning met machtiging dVi
Tot slot is eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 2+) met machtiging voor SBR-wonen-dVi nodig om in te loggen in het portaal van SBR-wonen. Corporaties met eHerkenning moeten medewerkers machtigen om de dVi in te dienen in het portaal. Corporaties zonder eHerkenning wordt geadviseerd dit zo snel mogelijk aan te vragen op eherkenning.nl.