Nieuws

7 april 2020

Testdag met corporaties op 2 april is goed verlopen

Op donderdag 2 april is met een aantal corporaties het portaal dVi2019 (verantwoordingsinformatie) en de WOZ-validatieservice op gebruiksvriendelijkheid getest.

Vanwege het coronavirus gebeurde het testen via een tool voor videovergaderen. Getest zijn het aanleveren van de dVi2019 via het portaal en de werking van de ‘knoppen’ en de validaties. Verder is besproken of de informatie in de handleidingen (inhoudelijk en procesbeschrijving) duidelijk is zodat die zorgen voor een correcte aanlevering van de dVi en van het juiste gebruik van het portaal. Het team van SBR-wonen dankt de medewerkers van de woningcorporaties die aan de testdag hebben meegedaan. Dank voor de inzet en de waardevolle bijdrage aan het goede verloop van de dag!


26 maart 2020

Testdag met corporaties op 2 april

Op donderdag 2 april gaan we samen met de corporaties het portaal dVi2019 en de WOZ-validatieservice testen.

Net als in voorgaande jaren doorlopen we voor de dVi2019 (verantwoordingsinformatie) het proces van indienen in het portaal. Ter voorbereiding hebben de deelnemende corporaties gegevens in de dVi2019 en de WOZ-bezitstabel ingevuld. De testdag is bedoeld om gebruikerservaringen met het proces en bijbehorende hulpmiddelen te verzamelen, zodat eventuele verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

Vanwege het coronavirus vindt het testen dit keer niet op één locatie plaats, maar via een tool voor videovergaderen.


9 maart 2020

Help mee om handleiding dVi2019 te verbeteren

Net als in de voorgaande jaren doorlopen we, samen met een aantal corporaties, voor de dVi2019 het proces van indienen in het portaal. Corporaties kunnen hieraan meedoen en de bijbehorende handleiding reviewen.
Datum: 2 april
Tijd: 9.30 – 16.00 uur
Locatie: Den Haag of omgeving     

Wilt u meedoen?
Meld u dan uiterlijk 13 maart aan via onze Servicedesk. De selectie vindt plaats op volgorde van aanmelding.

Wat gaat u doen?
Ter voorbereiding gaat u aan de slag met het invullen van de gegevens in de dVi2019 en de WOZ-bezitstabel. Op 26 maart levert u de ingevulde hulpsheet en bezitstabel bij ons aan.

SBR-wonen vraagt corporaties om mee te werken, omdat zij als gebruikers van het portaal het beste kunnen beoordelen of het proces en de handleiding duidelijk zijn. We hopen dan ook op een groot aantal reacties.

           


9 maart 2020

Corporaties doen mee aan ketentest dVi2019

De voorbereidingen voor de verantwoordingsinformatie 2019 (dVi2019) zijn in volle gang. Medio april 2020 wordt het portaal opengesteld. Zoals gebruikelijk worden de corporaties betrokken bij de voorbereidingen.

De ketentest voeren we uit om te controleren of de processen en systemen op de juiste manier werken. Het gaat om het portaal van SBR-wonen en de aangesloten systemen van Autoriteit Woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ketentest start op 16 maart en duurt zo’n 2 weken. De uitvoering hiervan wordt door SBR-wonen verzorgd. In deze periode wordt een testdag met corporaties gehouden om het proces en de handleiding voor het proces te toetsen: is deze toereikend om het gehele proces te doorlopen?

Woningcorporaties leveren al een aantal jaren prognose- (dPi) en verantwoordingsinformatie (dVi) aan via het portaal. Hieruit blijkt dat het portaal werkt. We kijken dus met vertrouwen uit naar de ketentest. Voor de kwaliteit van onze dienstverlening echter is het goed dat corporaties bereid blijven om mee te werken. Zo weten we of het proces en de handleiding duidelijk zijn.

De planning voor de dVi2019 is:
20 januari – Definitieve gegevensmodel beschikbaar gesteld in kennisbank
20 februari – Publicatie definitieve gegevensmodel in Staatscourant Klik hier
28 februari – Publicatie definitieve taxonomie in kennisbank Klik hier
16 maart – Start ketentest
3 april – Afronden ketentest     
Medio april – Livegang portaal
30 juni – Deadline aanleveren dVi2019 bij uitvragende partijen AW, WSW, BZK (en aan Aedes via BZK)


24 februari 2020

Publicatie definitieve gegevensmodel dVi2019 in Staatscourant

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 20 februari 2020 het definitieve gegevensmodel voor de dVi2019 in de Staatscourant gepubliceerd. Lees meer

In onze kennisbank vindt u de belangrijkste wijzigingen in het gegevensmodel dVi2019 ten opzichte van de dVi2018. Klik hier


17 februari 2020

Planning dVi2019

De voorbereidingen voor de dVi2019 zijn in volle gang. Medio april 2020 wordt het portaal opengesteld. De planning is als volgt:

 • 20 januari – Definitieve gegevensmodel beschikbaar in kennisbank
 • 20 februari – Publicatie definitieve gegevensmodel dVi2019 in Staatscourant
 • 28 februari – Publicatie definitieve taxonomie  
 • 16 maart – Start ketentest
 • 3 april –  Afronden ketentest           
 • Medio april – Livegang portaal 
 • 30 juni – Aanleveren bij de uitvragende partijen


17 februari 2020

Met SBR en Aedes-stappenplan op weg naar betere datakwaliteit

Datakwaliteit is belangrijk: het bevordert de dienstverlening aan huurders, een efficiëntere organisatie en werkplezier onder medewerkers.  Er zijn meerdere wegen die naar een betere datakwaliteit leiden.

SBR
De eerste ‘weg’ is de Nederlandse Taxonomie (NT), het gemeenschappelijk gegevenswoordenboek van SBR (Standard Business Reporting). Het is een woordenboek met definities van gegevens die nodig zijn voor het samenstellen van wettelijk verplichte rapportages. Meer over SBR (Standard Business Reporting)

SBR-wonen zorgt er als ketensamenwerkingsverband voor dat alle corporaties juiste en vergelijkbare verantwoordings- (dVi) en prognose-informatie (dPi) efficiënt kunnen aanleveren. Met de taxonomie wordt de uitvraag voorzien van definities. Deze definities zijn conform marktstandaarden VERA (Volkshuisvesting Referentie Architectuur) en RGS (Referentie GrootboekSchema) opgesteld. Deze onafhankelijke standaarden ondersteunen de corporaties bij de informatisering en digitalisering van hun werkprocessen.

Aedes-stappenplan datakwaliteit
Een andere ‘weg’ is het op orde krijgen van de  bronadministratie én dat zo houden. Om corporaties hiermee te helpen heeft Aedes het stappenplan datakwaliteit opgesteld. Dit stappenplan geeft in 10 stappen aan wat datakwaliteit precies is, hoe binnen de organisatie draagvlak is te vergaren voor datakwaliteit en welke stappen er in het hele proces zijn tot aan de evaluatie. Meer over stappenplan datakwaliteit


5 februari 2020

Uitkomsten survey dPi2019

De dPi2019 is door alle corporaties ingediend voor de deadline van 15 december, een mooie prestatie! Middels een survey onder alle corporaties hebben wij gevraagd naar de ervaringen bij het indienen van de rapportage, aandachtspunten voor SBR-wonen en een oordeel over de gehele ervaring. 146 respondenten hebben de survey ingevuld. Dank hiervoor!

We scoorden dit keer op basis van de survey gemiddeld een 7,8. Dat is bijna een punt hoger dan bij de dPi2018. In lijn van de brede visie van SBR-wonen, zullen waar nodig optimalisaties blijven worden doorgevoerd. Uit de survey blijkt ook dat corporaties enthousiast zijn over de ontwikkelingen rondom system-to-system aanleveringen.
De evaluatie en de resultaten van de survey dPi2019 zijn opgenomen in de kennisbank.


23 januari 2020

Instructie opnieuw indienen van dPi

Allereerst dient u de bronadministratie aan te passen. Als u gebruik maakt van een importbestand van uw softwareleverancier, dan kunt u in het portaal van SBR-wonen een nieuw xbrl-bestand importeren en verzenden. Heeft u geen xbrl-bestand van uw softwareleverancier, dan kunt u handmatig de aanpassingen doorvoeren. Volledigheidshalve verwijzen wij u voor het proces voor het indienen van de dPi2019 naar de handleiding ‘Werking portaal dPi2019’.


11 december 2019

Bèta-versie taxonomie dVi2019 open voor reactie

De bèta-versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dVi2019 is aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius. Deze bèta-versie is te downloaden in de Kennisbank van SBR-wonen en te bekijken met de taxonomie viewer. Tot en met 10 januari 2019 kan gereageerd worden op de bèta-versie via de Servicedesk van SBR-wonen.


24 oktober 2019

Stuurgroep VIW besluit tot openstellen portaal voor de dPi2019

Het portaal voor de dPi2019 is opengesteld. Het opstellen en indienen van de dPi2019 kan handmatig of met het uploaden van een xbrl-bestand met de uitgevraagde gegevens. Een inhoudelijk toelichting op de uitvraag, handleiding over de werking van het portaal, hulpsheet voor kruisverbanden en een template voor de bestuursverklaring staan op website en in de Kennisbank van SBR-wonen. 

Voor 15 december 2019 moet de dPi2019 aangeleverd zijn bij de uitvragende partijen Autoriteit woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 
Belangrijke veranderingen
De werkwijze en het proces in het portaal van SBR-wonen voor de dPi2019 zijn grotendeels hetzelfde als voorgaand jaar. Inhoudelijk zijn er enkele veranderingen:

 • Vervallen gegevens op gemeenteniveau
 • Vervallen diverse hoofdstukken en onderdelen in het kader van verticaal toezicht
 • Vervallen beleidsvragen van BZK
 • Uniformering dPi/dVi

Een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen van de dPi2019 ten opzichte van de dPi2018 zijn op onderdeel- en paragraafniveau opgenomen in het Overzicht wijzigingen dPi2019


1 oktober 2019

Minister BZK stelt gegevensmodel dPi2019 en definities onderhoud en beheer vast

Minister Ollongren (BZK) heeft op 30 september 2019 het definitieve gegevensmodel voor de dPi2019 en de definities voor onderhoud en beheer voor corporaties in de Staatscourant gepubliceerd. De minister zet daarmee een volgende stap in de uitvoering van het convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector dat op 5 december 2017 met de sector is gesloten.

In het gegevensmodel dPi2019 realiseerden de ketenpartijen een reductie van 32% ten opzichte van de dPi2017. In onze kennisbank vindt u de belangrijkste wijzigingen in het gegevensmodel dPi2019 ten opzichte van de dPi2018.

Ook de definities voor onderhoud en beheer voor corporaties zijn gepubliceerd. Er is nu één gemeenschappelijke set definities, die woningcorporaties kunnen gebruiken voor de beleidswaarde, marktwaarde en winst-en-verliesrekening in de jaarrekening: ‘Definities onderhoud en beheer ten behoeve van verantwoording en prognose’.


19 augustus 2019

Woningcorporatie taxonomie dPi2019 definitief

De definitieve taxonomie voor de dPi2019 is gepubliceerd. De taxonomie is gebaseerd op de actuele versie van het gegevensmodel dPi2019 en vormt de basis voor het invoerportaal voor dPi2019. Deze taxonomie is ontwikkeld zodat prognose-informatie van woningcorporaties in een bepaalde vaste vorm en structuur elektronisch aangeleverd kunnen worden. Hierdoor kunnen overheden en woningcorporaties digitaal informatie uitwisselen, ook als ze met verschillende softwarepakketten werken.

De alfa-versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi2019 is begin mei aangeboden aan de Centrum voor Standaarden en gepubliceerd in de Servicedesk van SBR-wonen. Op 2 juli jl. is de betaversie gepubliceerd. De reacties op de alfa en beta-versie zijn verwerkt in de definitieve taxonomie voor de dPi2019.


17 juli 2019

Concept gegevensmodel dVi2019 gepubliceerd

De conceptversie van het gegevensmodel voor de dVi2019 is gepubliceerd. Er is hard gewerkt om corporaties eerder dan in voorgaande jaren inzicht te geven in wat er moeten worden aangeleverd voor de dVi2019. Benieuwd wat er is gewijzigd? De belangrijkste wijzigingen vindt u hier


4 juli 2019

Verduidelijking definities voor onderhoud en beheer

De definities voor onderhoud en beheer voor corporaties zijn verduidelijkt. Er is nu één gemeenschappelijke set definities, die woningcorporaties kunnen gebruiken voor de beleidswaarde, marktwaarde en winst-en-verliesrekening in de jaarrekening: ‘Definities onderhoud en beheer ten behoeve van verantwoording en prognose’.

Het onderscheid tussen uitgaven voor onderhoud, investeringen en beheerkosten is voor corporaties niet altijd even duidelijk. Ook zijn er verschillen in de handleidingen voor verschillende onderdelen van de financiële verantwoording. Deze onduidelijkheid zorgde ervoor dat de financiële posities en het lastenniveau (onderhoud/beheer) van corporaties minder goed te vergelijken waren. En zorgde voor extra werk voor de corporaties. Daarom stellen Aw, WSW en BZK (vanuit de stuurgroep Verticaal Toezicht) nu de definities voor alle onderdelen van de verslaggeving (begroting, jaarrekening, beleidswaarde en marktwaarde) centraal vast. Meer informatie leest u hier.


2 juli 2019

Bèta-versie woningcorporatie taxonomie dPi2019 open voor reactie

De bèta-versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi2019 is aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius. Deze bèta-versie is te downloaden in de Kennisbank van SBR-wonen en te bekijken met de taxonomie viewer.

Softwareleveranciers kunnen tot en met 26 juli 2019 reageren naar de Servicedesk van SBR-Wonen. Reacties op de alfa-versie zijn meegenomen in de publicatie van de bètaversie. 


22 mei 2019

Versturen dVi2018 mogelijk

De dVi2018 kan vanaf 22 mei verstuurd worden aan de uitvragende partijen Autoriteit woningcorporaties (Aw), Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Het was al mogelijk om de WOZ-bezitstabel te valideren en de dVi2018 op te stellen in het portaal van SBR-wonen. Alleen het indienen kon door een rijksbrede migratie nog niet. Deze migratie is inmiddels afgerond waardoor de dVi2018 ook ingediend kan worden.

Het opstellen en indienen van de dVi2018 wordt ondersteund met een stappenplan, handleidingen en instructievideo’s die staan op website en in de Kennisbank van SBR-wonen. 


13 mei 2019

Alfa-versie Woningcorporatie taxonomie dPi2019 gepubliceerd

De alfa-versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi2019 is aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius. Deze alfa-versie is te downloaden in de Kennisbank van SBR-wonen en te bekijken met de taxonomie viewer.

Softwareleveranciers kunnen tot 5 juni op deze alfa-versie reageren naar de Servicedesk van SBR-Wonen. Reacties worden meegenomen in de publicatie van de betaversie. 


10 mei 2019

Portaal voor dVi2018 open

Het portaal van SBR-wonen voor het indienen van de dVi2018 is opengesteld. Op sbr-wonen.nl kunnen corporaties de dVi2018 opstellen en valideren. Het indienen kan in verband met een rijksbrede migratie nog niet. Zodra dit mogelijk is, zal dit in de nieuwsbrief (dVi-Alert) en op de site vermeld worden.

Het opstellen en indienen van de dVi2018 wordt ondersteund met een stappenplan, handleidingen en instructievideo’s die staan op website en in de Kennisbank van SBR-wonen. 

In de Kennisbank staat ook een sjabloon voor de WOZ-bezitstabel en een hulpsheet gegevensmodel dVi2018 voor het verzamelen van de overige gegevens die worden uitgevraagd. Deze hulpsheet is ook geschikt voor het voorbereiden van de accountantscontrole. 

Voor 1 juli 2019 moet de dVi2018 aangeleverd zijn bij de uitvragende partijen Autoriteit Woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


6 mei 2019

Stuurgroep VIW besluit tot openstelling portaal SBR-wonen voor de dVi2018

Op 10 mei 2019 wordt het portaal van SBR-wonen voor de dVi2018 opengesteld. Corporaties kunnen dan de dVi2018 opstellen en valideren. Het daadwerkelijk indienen kan in verband met een rijksbrede migratie komende week nog niet. Zodra dit mogelijk is, zal het in de nieuwsbrief en op de site gemeld worden.

Het opstellen en indienen van de dVi2018 wordt ondersteund met een stappenplan, handleidingen en instructiefilmpjes. Ook kan informatie opgezocht worden in de kennisbank van SBR-wonen en kunnen vragen gesteld worden aan de Servicedesk. Daarnaast wordt tijdens zes bijeenkomsten in het land getoond hoe het portaal werkt en waar corporaties op moeten letten bij het aanleveren van de gegevens.

Voor 1 juli 2019 moeten corporaties de dVi2018 aanleveren bij de uitvragende partijen Autoriteit Woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.