Realistisch begroten en projectenoverzicht nieuwbouw

In de kennissessie is onder andere een toelichting gegeven op de onderwerpen realistisch begroten en het nieuwe hoofdstuk 2.2 in dPi: projectenoverzicht nieuwbouw. Hieronder lichten we kort toe hoe deze onderwerpen zich tot elkaar verhouden.
 
Uitgangspunt van de meerjarenbegroting en dPi is dat deze een zo realistisch mogelijk beeld geven. De kasstromen, waardeontwikkeling en aantallen vormen de beste schatting van de verwachte realisatie. Door diverse oorzaken kan het gebeuren dat projecten doorschuiven, worden afgeschaald of (voorlopig) niet doorgaan. Een realistische begroting houdt hier al rekening mee, ook wanneer nog niet bekend is welke projecten dit precies betreft. Mocht het zo zijn dat voor latere prognosejaren projecten nog niet concreet zijn, terwijl er al wel een duidelijke investeringsambitie ligt, dan wordt die ambitie alvast ingerekend.
 
Vooralsnog werkt de software die corporaties gebruiken zo dat alle hoofdstukken van de begroting en dPi onderling consistent zijn. Wanneer vanuit het uitgangspunt realistisch begroten projecten zijn doorgeschoven, afgeschaald of weggelaten heeft dit ook gevolgen voor hoofdstuk 2.2 projectenoverzicht nieuwbouw. De aantallen en jaartallen worden in dat hoofdstuk dan navenant aangepast. In dit hoofdstuk worden nadere kenmerken en statussen van de projecten toegelicht. Mocht sprake zijn van een ambitie die nog niet nader is geconcretiseerd dan kan als status ‘overig’ worden ingevuld.
 
Samen met de softwareontwikkelaars onderzoeken we of het in de toekomst mogelijk is om in hoofdstuk 2.2 te rapporteren volgens de projectenplanning. Dat betekent zonder rekening te houden met doorschuiven, afschalen en dergelijke. Doel daarvan is om het voor corporaties makkelijker te maken om te beginnen vanuit de projectenplanning en op basis daarvan vervolgens te komen tot een realistische begroting. Voor de duidelijkheid: hoewel de handleiding dPi2023 al uitgaat van dit onderscheid is dit een richting die we momenteel onderzoeken.