Corporaties

Van handmatig naar geautomatiseerd indienen dPi en dVi

Veel corporaties hebben behoefte aan betere informatie voor sturing, vergelijking en verantwoording. Zij willen op elk gewenst moment inzicht in de actuele situatie van de organisatie. Ook het geautomatiseerd aanleveren van gegevens voor onder meer prognose- en verantwoordingsinformatie (dPi en dVi) direct vanuit de administratie is een wens die de sector heeft. 

De Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Aedes hebben in december 2017 afgesproken de informatieketen binnen de corporatiesector te verbeteren. In vijf jaar wordt toegewerkt naar geautomatiseerd uitwisselen van informatie binnen de keten.

Om corporaties niet met verschillende aanlevermethoden te confronteren is gekozen om aan te sluiten op het gebruik van SBR (Standard Business Reporting) voor het aanleveren van verantwoordings- en sturingsinformatie. Door eenduidige definities te bepalen en in de administratie gegevens te standaardiseren is geautomatiseerde uitwisseling van informatie mogelijk, met vermindering van administratieve lasten als gevolg. Daarnaast leidt dit tot betere informatie voor sturing, vergelijking en verantwoording.

De aansluiting op SBR en de overgang naar het geautomatiseerd uitwisselen van informatie gaat stapsgewijs. Vanaf 2020 kunnen corporaties die er klaar voor zijn gegevens geautomatiseerd aanleveren.