Van handmatig naar geautomatiseerd indienen dPi en dVi

Veel corporaties hebben behoefte aan betere informatie voor  sturing, vergelijking en verantwoording. Zij willen op elk gewenst moment inzicht in de actuele situatie van de organisatie. Ook het geautomatiseerd aanleveren van gegevens voor onder meer prognose- en verantwoordingsinformatie (dPi en dVi) direct vanuit de administratie is een wens die de sector heeft.

De Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Aedes hebben vanaf 2018 samengewerkt om de informatie-uitwisseling binnen de keten geautomatiseerd te laten plaatsvinden. In september 2022 hebben de convenantpartijen afgesproken deze samenwerking te continueren.

Om corporaties niet met verschillende aanlevermethoden te confronteren is gekozen om aan te sluiten op het gebruik van SBR (Standard Business Reporting) voor het aanleveren van verantwoordings- en sturingsinformatie. Door eenduidige definities te bepalen en in de administratie gegevens te standaardiseren is geautomatiseerde uitwisseling van informatie mogelijk, met vermindering van administratieve lasten als gevolg. Daarnaast leidt dit tot betere informatie voor sturing, vergelijking en verantwoording.

Afgelopen jaren is door SBR-wonen veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van geautomatiseerde gegevensuitwisseling op basis van SBR. Dit heeft in geresulteerd in de implementatie van SBR in het corporatiedomein.en heeft al geleid tot een aanzienlijke gegevensreductie van de informatie-opvragen ten opzichte van de oorspronkelijke uitvraag, met als gevolg een vermindering van de administratieve lasten voor de sector.

Wat doet SBR-wonen?

SBR-wonen is een samenwerkingsverband van Autoriteit Woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Aedes…

Wat kunnen corporaties doen?

Om rechtstreeks vanuit de administratie prognose- en verantwoordingsinformatie (dPi en dVi) te kunnen aanleveren, moeten de registratiesystemen en processen binnen een corporatie worden aangepast…

dVi2023/Aedes-benchmark 2024

De deadline voor het aanleveren van de dVi2023 bij de uitvragende partijen Autoriteit woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is 30 juni 2024. Meer informatie over de indiening van de Aedes-benchmark vindt u hier.