Van handmatig naar geautomatiseerd indienen dPi en dVi

Veel corporaties hebben behoefte aan betere informatie voor sturing, vergelijking en verantwoording. Zij willen op elk gewenst moment inzicht in de actuele situatie van de organisatie. Ook het geautomatiseerd aanleveren van gegevens voor onder meer prognose- en verantwoordingsinformatie (dPi en dVi) direct vanuit de administratie is een wens die de sector heeft.

De Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Aedes hebben in december 2017 afgesproken de informatieketen binnen de corporatiesector te verbeteren. In vijf jaar wordt toegewerkt naar geautomatiseerd uitwisselen van informatie binnen de keten.

Om corporaties niet met verschillende aanlevermethoden te confronteren is gekozen om aan te sluiten op het gebruik van SBR (Standard Business Reporting) voor het aanleveren van verantwoordings- en sturingsinformatie. Door eenduidige definities te bepalen en in de administratie gegevens te standaardiseren is geautomatiseerde uitwisseling van informatie mogelijk, met vermindering van administratieve lasten als gevolg. Daarnaast leidt dit tot betere informatie voor sturing, vergelijking en verantwoording.

Afgelopen jaren is door SBR-wonen veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van geautomatiseerde gegevensuitwisseling op basis van SBR. Dit heeft in 2018/2019 geresulteerd in de implementatie van SBR in het corporatiedomein. Die implementatie heeft al geleid tot 32% gegevensreductie van de dPi en 54% van de dVi ten opzichte van de oorspronkelijke uitvraag, omgerekend een lastenverlichting voor de sector van circa EUR 2,5 miljoen (jaarlijks).

Wat doet SBR-wonen?

SBR-wonen is een samenwerkingsverband van Autoriteit Woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Aedes…

Wat kunnen corporaties doen?

Om rechtstreeks vanuit de administratie prognose- en verantwoordingsinformatie (dPi en dVi) te kunnen aanleveren, moeten de registratiesystemen en processen binnen een corporatie worden aangepast…

dVi2021

De deadline voor het aanleveren van de dVi2021 bij de uitvragende partijen Autoriteit woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is 30 juni 2022.