Handleiding toepassen ‘functionele indeling W&V verslagjaar 2023’ beschikbaar  

De handleiding toepassen ‘functionele indeling winst- en verliesrekening bij corporaties’ inzake verslagjaar 2023 is gepubliceerd in de Kennisbank van SBR-wonen. Alle wijzigingen (minimale wijzigingen) ten opzichte van de handleiding 2022 zijn in deze handleiding (2023) als vetgedrukte tekst weergegeven. Woningcorporaties zijn verplicht de winst-en-verliesrekening in de jaarrekening en dVi te presenteren volgens de functionele indeling. Het model voor de winst-en-verliesrekening dat hiervoor gebruikt moet worden, is opgenomen in bijlage 3 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV). 

Datakwaliteit dVi2022

De Aw en WSW toetsen per uitvraag de kwaliteit van de aangeleverde gegevens. Hierbij wordt risicogericht een aantal onderdelen van de uitvraag beoordeeld op datakwaliteit. In onze kennisbank is net als voorgaande jaren een lijst met bevindingen in de datakwaliteit dVi 2022 gepubliceerd.

Definitieve versie Woningcorporatie taxonomie dVi2023 en Aedes-benchmark 2024 gepubliceerd

De taxonomie is gebaseerd op de actuele versie van het gegevensmodel dVi2023 en vormt de basis voor het invoerportaal voor dVi 2023 en Aedes-benchmark 2024. De reacties op de alfaversie zijn verwerkt in de definitieve taxonomie. De definitieve versie van de Woningcorporatie taxonomie is aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius. Deze definitieve versie is hier te downloaden of te bekijken via de taxonomie viewer.  

Realistisch begroten en projectenoverzicht nieuwbouw

In de kennissessie is onder andere een toelichting gegeven op de onderwerpen realistisch begroten en het nieuwe hoofdstuk 2.2 in dPi: projectenoverzicht nieuwbouw. Hieronder lichten we kort toe hoe deze onderwerpen zich tot elkaar verhouden.
 
Uitgangspunt van de meerjarenbegroting en dPi is dat deze een zo realistisch mogelijk beeld geven. De kasstromen, waardeontwikkeling en aantallen vormen de beste schatting van de verwachte realisatie. Door diverse oorzaken kan het gebeuren dat projecten doorschuiven, worden afgeschaald of (voorlopig) niet doorgaan. Een realistische begroting houdt hier al rekening mee, ook wanneer nog niet bekend is welke projecten dit precies betreft. Mocht het zo zijn dat voor latere prognosejaren projecten nog niet concreet zijn, terwijl er al wel een duidelijke investeringsambitie ligt, dan wordt die ambitie alvast ingerekend.
 
Vooralsnog werkt de software die corporaties gebruiken zo dat alle hoofdstukken van de begroting en dPi onderling consistent zijn. Wanneer vanuit het uitgangspunt realistisch begroten projecten zijn doorgeschoven, afgeschaald of weggelaten heeft dit ook gevolgen voor hoofdstuk 2.2 projectenoverzicht nieuwbouw. De aantallen en jaartallen worden in dat hoofdstuk dan navenant aangepast. In dit hoofdstuk worden nadere kenmerken en statussen van de projecten toegelicht. Mocht sprake zijn van een ambitie die nog niet nader is geconcretiseerd dan kan als status ‘overig’ worden ingevuld.
 
Samen met de softwareontwikkelaars onderzoeken we of het in de toekomst mogelijk is om in hoofdstuk 2.2 te rapporteren volgens de projectenplanning. Dat betekent zonder rekening te houden met doorschuiven, afschalen en dergelijke. Doel daarvan is om het voor corporaties makkelijker te maken om te beginnen vanuit de projectenplanning en op basis daarvan vervolgens te komen tot een realistische begroting. Voor de duidelijkheid: hoewel de handleiding dPi2023 al uitgaat van dit onderscheid is dit een richting die we momenteel onderzoeken.

Kennissessie dPi2023 

Op 19 en 26 oktober organiseerden de convenantpartijen van SBR-wonen kennissessies over dPi2023. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren het proces van beoordeling datakwaliteit, realistisch begroten en diverse uitbreidingen van dPi in het kader van de nationale prestatieafspraken (NPA). Deze uitbreidingen bestaan onder andere uit het projectenoverzicht nieuwbouw, isolatie (toekomstklaar), warmtevoorziening en geclusterde woonvormen en verpleegzorgplekken. De presentatie is in onze kennisbank te vinden.

Nieuwe onderdelen dPi2023

De dPi 2023 bevat nieuwe onderdelen rond nieuwbouwprojecten, realisatie van geclusterde woonvormen en zorggeschikte woningen en verduurzamingsprojecten (isolatie en aardgasvrij). Deze uitvraag wordt gebruikt voor de monitoring van de Nationale Prestatieafspraken, op nationaal en regionaal niveau, maar ook op individueel niveau. Belangrijk dus, dat deze informatie goed in de dPi zit.

We merken dat de nieuwe opvraag veel vragen oproept. Daarom de oproep aan alle corporaties om bij het invullen ook goed te kijken naar de gegevensdefinities en de veelgestelde vragen over deze nieuwe onderdelen, zodat corporaties het juiste invullen en geen onnodige werkzaamheden verrichten. Voor meer informatie over de onderdelen 2.2, 2.9 en 2.10 zie het portaal van de gegevensdefinities en de veelgestelde vragen in onze kennisbank.

Kennissessies en vragenuurtjes dPi2023

Door de convenantpartijen van SBR-wonen worden er twee kennissessies georganiseerd over het aanleveren van de Prognoseinformatie 2023 (dPi2023). De sessies vinden plaats op donderdag 19 oktober van 13.00 tot 14.30 én op donderdag 26 oktober van 10.00 tot 11.30. Let op: het zijn dezelfde sessies. In verband met herfstvakantie worden er twee datums aangeboden.

Tijdens deze sessie geven de experts van de Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), Autoriteit woningcorporaties (AW) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) een toelichting op enkele onderdelen van de dPi2023. Ook is het mogelijk om je vragen te stellen.

Wat staat er op het programma?
Tijdens deze sessie gaan we onder andere in op:

  • Proces datakwaliteit
  • Realistisch begroten
  • Uitbreiding dPi in het kader van Nationale Prestatieafspraken (NPA) o.a.:
    • Nieuwbouwplannen
    • Isolatie (toekomstklaar) en warmtevoorziening
    • Geclusterde woonvormen en verpleegzorgplekken 

Meer informatie en aanmelden kan via de volgende links:
19 oktober: https://aedes.nl/2023-10-19-online-kennissessie-dpi-2023
26 oktober: https://aedes.nl/2023-10-26-online-kennissessie-dpi-2023