Aanmelden voor de Expertgroep dVi2022 

Woensdag 1 juni van 9.00-11.00 uur staat het eerstvolgende Expertgroep-overleg gepland voor dVi2022. De Expertgroep vervult een relevante klankbordfunctie. Onder regie van SBR-wonen wordt, samen met vertegenwoordigers van convenantpartijen, de inhoud (gebaseerd op de voorgenomen aanpassingen in de dVi2022) , opzet en inrichting van de (wettelijke) gegevensuitvraag en de voorgenomen aanpassingen van de Aedes-benchmark besproken met vertegenwoordigers van corporaties en softwareleveranciers. Maatstaf zijn de uitgangspunten van het  convenant VIW.  Ook innovatieve kansen gericht op efficiëntere inrichting van de informatie-uitwisseling tussen corporaties en convenantpartijen komen hierbij aan bod.  

Mocht u interesse hebben hier aan deel te nemen vanwege uw betrokkenheid en expertise inzake de dVi, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via info@sbr-wonen.nl.

Extra aandacht voor deze belangrijke inhoudelijke onderwerpen

Hieronder zijn een aantal belangrijke aandachtspunten bij het invullen van de dVi2021 opgenomen. Aw en WSW zullen mogelijk extra aandacht besteden aan deze onderwerpen bij de beoordeling van de datakwaliteit. 
 
·  (2.1) Wat vul ik in bij ‘mutatie verslagjaar’? Lees verder 
·  (2.1) Hoe worden meerdere verhuureenheden die op één regel in
   de WOZ-bezitstabel verwerkt? Lees verder 
·  (3.4.7) Wat vul ik in bij ‘sectorspecifieke heffingen’? Lees verder 
·  (4.1) Wat wordt bedoeld met marktwaarde en agio op de leningen?
   Lees verder 
 
Tevens verwijzen wij naar de kwaliteitscontrole van Aw en WSW met een samenvatting en evaluatie van de resultaten dPi2021 en dVi2020 in onze kennisbank.