Inhoudelijke handleiding dVi2022 & WOZ-bezitstabel

Om het aanleveren van de dVi2022 via het SBR-wonen portaal zo makkelijk mogelijk te maken, zijn er 2 handleidingen ontwikkeld: 

1) Deze handleiding: Toelichting op de uitvraag van de dVi2022 (Onderdeel A) en de opbouw van de WOZ-bezitstabel (onderdeel B);
2) Handleiding proces dVi2022 & WOZ-bezitstabel (volgt nog)

Lees verder in onze Kennisbank

Deadline aanleveren dPi2022

Woensdag 14 december 2022 is de deadline voor het indienen van de dPi2022.    

Op grond van artikel 44a van de Woningwet moeten corporaties de prognose informatie en bijbehorende bijlagen vóór 15 december verstrekken aan de in de wet genoemde uitvragende partijen. De wet voorziet niet in uitstelmogelijkheden.    

Stuur dus vóór 15 december de dPi2022 in via uw softwareleverancier of via het SBR-wonen serviceportaal. Meer informatie hierover leest u in de Kennisbank. 

Bereikbaarheid Servicedesk

De Servicedesk van SBR-wonen is tussen Kerst en Oud en Nieuw, van 24 december 2022 t/m 1 januari 2023 niet beschikbaar. 

Definitieve versie Woningcorporatie taxonomie dVi2022 en Aedes-benchmark 2023 gepubliceerd

De taxonomie is gebaseerd op de actuele versie van het gegevensmodel dVi 2022 en vormt de basis voor het invoerportaal voor dVi 2022 en Aedes-benchmark 2023. De reacties op de alfaversie zijn verwerkt in de definitieve taxonomie. De definitieve versie van de Woningcorporatie taxonomie is aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius. Deze definitieve versie is hier te downloaden of te bekijken via de  taxonomie viewer. 

Openstellingsdata SBR-wonen portaal 2023 en publicatie documentatie dPi/dVi/Abm

Zo voor de start van het nieuwe jaar, een herinnering aan de eerder gepubliceerde data 

Datum
Omschrijving
Ultimo december 2022Publicatie inhoudelijke handleidingen dVi2022 &  Abm 2023
April 2023Publicatie inhoudelijke handleiding dPi2023
Maandag 3 april 2023U kunt vanaf deze datum de dVi2022 & Abm 2023 indienen
Maandag 2 oktober 2023U kunt vanaf deze datum de dPi2023 indienen

Publicatie gegevensmodel dVi2022 in Staatscourant   

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 18 november 2022 het definitieve gegevensmodel voor de dVi2022 in de  Staatscourant  gepubliceerd.  
In onze kennisbank vindt u de  belangrijkste wijzigingen  in het gegevensmodel dVi2022 ten opzichte van de dVi2021.   

Expertgroep in januari bijeen voor dPi2023

Dinsdag 24 januari 2023 van 15.00 – 17.00 uur staat het eerstvolgende Expertgroep-overleg gepland inzake dPi2023. De Expertgroep vervult een relevante klankbordfunctie. Onder regie van SBR-wonen wordt, samen met vertegenwoordigers van convenantpartijen, de inhoud, opzet en inrichting van de (wettelijke) gegevensuitvraag besproken met vertegenwoordigers van corporaties en softwareleveranciers. Anders dan de laatste keer het geval was, zijn de convenantpartijen voornemens een aantal wijzigingen door te voeren in dPi2023 welke graag voorafgaand worden geklankbord in de Expertgroep.  

Mocht u interesse hebben hier aan deel te nemen vanwege uw betrokkenheid en expertise inzake de dPi, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via  info@sbr-wonen.nl

Definitieve versie Woningcorporatie taxonomie dVi2022 en Aedes-benchmark 2023 gepubliceerd

De taxonomie is gebaseerd op de actuele versie van het gegevensmodel dVi 2022 en vormt de basis voor het invoerportaal voor dVi 2022 en Aedes-benchmark 2023. De reacties op de alfa versie zijn verwerkt in de definitieve taxonomie. De definitieve versie van de Woningcorporatie taxonomie is aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius. Deze definitieve versie is hier te downloaden of te bekijken via de taxonomie viewer

Uitkomsten survey dVi2020 & Aedes-benchmark (SBR-wonen)

Via een survey hebben wij de corporaties gevraagd naar hun ervaringen bij het indienen van de rapportage, aandachtspunten voor SBR-wonen en een oordeel over het geheel. 100 respondenten hebben de survey ingevuld. Dank hiervoor!


Voor de dVi2020 geven de corporaties net als voor de dVi2019 gemiddeld een overall-score van 7,3. In verband met stapsgewijze implementatie van de Aedes-benchmark is een integrale evaluatie hierop nog niet mogelijk. Op de vraag welke verbeteringen SBR-wonen kan doorvoeren is er een breed scala aan voorstellen gedaan. De aandachtspunten die door de corporaties worden benoemd, duiden op behoefte aan effectievere interne controles bij corporaties, een efficiëntere procesgang rondom opbouw, validatie en verzending van de WOZ-bezitstabel in het SBR-wonen serviceportaal. Ook aan de kant van de softwareleveranciers worden enkele  verbeterpunten benoemd.  Er staan 2 belangrijke onderwerpen op de agenda: datakwaliteit en system-to-system. 

SBR-wonen is met de softwareleveranciers in gesprek over system-to-system aanlevering van de dVi. SBR-wonen gaat de kwaliteit van de data dVi2020 met de uitvragende partijen en softwareleveranciers bespreken. 
 
De evaluatie en de resultaten van de enquête dVi2020 & Aedes-benchmark (SBR-wonen) zijn opgenomen in de kennisbank.  

STAGIAIR KWALITEIT INFORMATIEVOORZIENING (SBR-WONEN)

Ben jij een enthousiaste student (HBO/WO) die onderzoek wil doen naar de kwaliteit van de informatievoorziening van SBR-wonen ten behoeve van digitale informatie-uitwisseling in de corporatiesector en hierover aanbevelingen doen?

De startdatum is in overleg. 

Jouw uitdagingen

 • Ervaren hoe het is om professioneel te werken in een projectteam
 • Op welke gebieden kan onderzoek tot nieuwe inzicht leiden?
 • Hoe combineer je de kennis en ervaring van het team voor jouw onderzoek?
 • Hoe zorg je ervoor dat de scriptieresultaten ook in de praktijk toegepast kunnen worden?
 • Met succes zelfstandig afronden van je scriptie

Dit neem jij mee

 • Je zit in de laatste fase van een WO master of HBO studie. Bij voorkeur in een opleiding gericht op data- of informatiemanagement
 • Sterke affiniteit voor technologie en technologische verandering
 • Aantoonbare interesse in onderwerpen als datakwaliteit en innovatie 
 • Nieuwsgierigheid en zelfstandigheid
 • Je bent pro-actief en je neemt je verantwoordelijkheden

Dit bieden wij

 • Een scriptie-onderwerp op gebied van kwaliteit informatievoorziening
 • Intensieve scriptiebegeleiding door een collega van SBR-wonen
 • Waardevolle feedback en veel leermogelijkheden
 • Flexibele uren te combineren met afspraken op de universiteit/hogeschool
 • Toegang tot een professioneel netwerk met diverse kennis en ervaring
 • Sterke focus op professionele en persoonlijke ontwikkeling
 • Stagevergoeding van 500 euro per maand en eventuele reiskostenvergoeding op basis van OV conform de stageregeling.

“Als scriptant bij SBR-wonen is het behalen van de scriptie prioriteit!”

Sollicitatieprocedure

Heb je interesse en sluit je aan bij het profiel? Dan ontvangen wij graag de volgende documenten:

 • CV
 • Motivatiebrief (met daarin ook al een korte toelichting (max 1 A4) waarom het onderwerp jou interesseert)
 • Cijferlijsten Bachelor en Master (voor zover afgerond)

Binnen twee weken hoor je van ons we samen met jou doorgaan met de sollicitatieprocedure en zo ja hoe we dit gaan doen. Heb je in de tussentijd nog vragen? Schakel dan met Paul van Deurzen, ketenmanager SBR-wonen, via paul.vandeurzen@sbr-wonen.nl. Bij Paul kun je ook informatie opvragen over de aanleiding van het onderzoek en een concept onderzoeksopzet.

De sluitingstermijn om te reageren is 19 september 2021.

Algemene informatie SBR-wonen
Woningcorporaties moeten jaarlijks prognose- en verantwoordingsinformatie aanleveren bij de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aedes ontvangt een subset van deze verantwoordingsinformatie ten behoeve van benchlearning. Deze organisaties werken samen in SBR-wonen.

Woningcorporaties dienen voor verschillende doelen te beschikken over kwalitatief hoogwaardige en actuele sturings- en verantwoordingsinformatie. Om dit te bereiken hebben de uitvragende partijen het convenant ‘Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector’ opgesteld met als doel de kwaliteit van de verantwoordings- en prognose-informatie (dVi en dPi) te verbeteren en de uitwisseling van deze informatie efficiënter te laten verlopen. 
Het ketenteam SBR-wonen geeft uitvoering aan ‘convenant VIW’ en werkt samen met ketenpartners (convenantpartijen, Logius, softwareleveranciers, woningcorporaties, accountants en overige relevante partijen) aan de realisatie van een efficiënte gegevensuitwisseling en conformeert zich volledig aan het SBR afsprakenstelsel.

De convenantpartners spreken met elkaar af welke prognose- en verantwoordingsinformatie zij nodig hebben en wat zij hieronder verstaan. Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk aangesloten wordt op de gegevensregistratie van corporaties. De definities worden vastgelegd in een gegevensmodel en opgenomen in de Nederlandse Taxonomie: een soort woordenboek met standaarddefinities.
De door SBR-wonen gehanteerde definities van alle opvraagvelden zijn zo veel mogelijk gebaseerd op sectorstandaarden zoals CORA, VERA en RGS. 

Meer informatie lees je op https://sbr-wonen.nl/