Definitieve versie Woningcorporatie taxonomie dVi2022 en Aedes-benchmark 2023 gepubliceerd

De taxonomie is gebaseerd op de actuele versie van het gegevensmodel dVi 2022 en vormt de basis voor het invoerportaal voor dVi 2022 en Aedes-benchmark 2023. De reacties op de alfa versie zijn verwerkt in de definitieve taxonomie. De definitieve versie van de Woningcorporatie taxonomie is aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius. Deze definitieve versie is hier te downloaden of te bekijken via de taxonomie viewer

Uitkomsten survey dVi2020 & Aedes-benchmark (SBR-wonen)

Via een survey hebben wij de corporaties gevraagd naar hun ervaringen bij het indienen van de rapportage, aandachtspunten voor SBR-wonen en een oordeel over het geheel. 100 respondenten hebben de survey ingevuld. Dank hiervoor!


Voor de dVi2020 geven de corporaties net als voor de dVi2019 gemiddeld een overall-score van 7,3. In verband met stapsgewijze implementatie van de Aedes-benchmark is een integrale evaluatie hierop nog niet mogelijk. Op de vraag welke verbeteringen SBR-wonen kan doorvoeren is er een breed scala aan voorstellen gedaan. De aandachtspunten die door de corporaties worden benoemd, duiden op behoefte aan effectievere interne controles bij corporaties, een efficiëntere procesgang rondom opbouw, validatie en verzending van de WOZ-bezitstabel in het SBR-wonen serviceportaal. Ook aan de kant van de softwareleveranciers worden enkele  verbeterpunten benoemd.  Er staan 2 belangrijke onderwerpen op de agenda: datakwaliteit en system-to-system. 

SBR-wonen is met de softwareleveranciers in gesprek over system-to-system aanlevering van de dVi. SBR-wonen gaat de kwaliteit van de data dVi2020 met de uitvragende partijen en softwareleveranciers bespreken. 
 
De evaluatie en de resultaten van de enquête dVi2020 & Aedes-benchmark (SBR-wonen) zijn opgenomen in de kennisbank.  

STAGIAIR KWALITEIT INFORMATIEVOORZIENING (SBR-WONEN)

Ben jij een enthousiaste student (HBO/WO) die onderzoek wil doen naar de kwaliteit van de informatievoorziening van SBR-wonen ten behoeve van digitale informatie-uitwisseling in de corporatiesector en hierover aanbevelingen doen?

De startdatum is in overleg. 

Jouw uitdagingen

 • Ervaren hoe het is om professioneel te werken in een projectteam
 • Op welke gebieden kan onderzoek tot nieuwe inzicht leiden?
 • Hoe combineer je de kennis en ervaring van het team voor jouw onderzoek?
 • Hoe zorg je ervoor dat de scriptieresultaten ook in de praktijk toegepast kunnen worden?
 • Met succes zelfstandig afronden van je scriptie

Dit neem jij mee

 • Je zit in de laatste fase van een WO master of HBO studie. Bij voorkeur in een opleiding gericht op data- of informatiemanagement
 • Sterke affiniteit voor technologie en technologische verandering
 • Aantoonbare interesse in onderwerpen als datakwaliteit en innovatie 
 • Nieuwsgierigheid en zelfstandigheid
 • Je bent pro-actief en je neemt je verantwoordelijkheden

Dit bieden wij

 • Een scriptie-onderwerp op gebied van kwaliteit informatievoorziening
 • Intensieve scriptiebegeleiding door een collega van SBR-wonen
 • Waardevolle feedback en veel leermogelijkheden
 • Flexibele uren te combineren met afspraken op de universiteit/hogeschool
 • Toegang tot een professioneel netwerk met diverse kennis en ervaring
 • Sterke focus op professionele en persoonlijke ontwikkeling
 • Stagevergoeding van 500 euro per maand en eventuele reiskostenvergoeding op basis van OV conform de stageregeling.

“Als scriptant bij SBR-wonen is het behalen van de scriptie prioriteit!”

Sollicitatieprocedure

Heb je interesse en sluit je aan bij het profiel? Dan ontvangen wij graag de volgende documenten:

 • CV
 • Motivatiebrief (met daarin ook al een korte toelichting (max 1 A4) waarom het onderwerp jou interesseert)
 • Cijferlijsten Bachelor en Master (voor zover afgerond)

Binnen twee weken hoor je van ons we samen met jou doorgaan met de sollicitatieprocedure en zo ja hoe we dit gaan doen. Heb je in de tussentijd nog vragen? Schakel dan met Paul van Deurzen, ketenmanager SBR-wonen, via paul.vandeurzen@sbr-wonen.nl. Bij Paul kun je ook informatie opvragen over de aanleiding van het onderzoek en een concept onderzoeksopzet.

De sluitingstermijn om te reageren is 19 september 2021.

Algemene informatie SBR-wonen
Woningcorporaties moeten jaarlijks prognose- en verantwoordingsinformatie aanleveren bij de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aedes ontvangt een subset van deze verantwoordingsinformatie ten behoeve van benchlearning. Deze organisaties werken samen in SBR-wonen.

Woningcorporaties dienen voor verschillende doelen te beschikken over kwalitatief hoogwaardige en actuele sturings- en verantwoordingsinformatie. Om dit te bereiken hebben de uitvragende partijen het convenant ‘Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector’ opgesteld met als doel de kwaliteit van de verantwoordings- en prognose-informatie (dVi en dPi) te verbeteren en de uitwisseling van deze informatie efficiënter te laten verlopen. 
Het ketenteam SBR-wonen geeft uitvoering aan ‘convenant VIW’ en werkt samen met ketenpartners (convenantpartijen, Logius, softwareleveranciers, woningcorporaties, accountants en overige relevante partijen) aan de realisatie van een efficiënte gegevensuitwisseling en conformeert zich volledig aan het SBR afsprakenstelsel.

De convenantpartners spreken met elkaar af welke prognose- en verantwoordingsinformatie zij nodig hebben en wat zij hieronder verstaan. Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk aangesloten wordt op de gegevensregistratie van corporaties. De definities worden vastgelegd in een gegevensmodel en opgenomen in de Nederlandse Taxonomie: een soort woordenboek met standaarddefinities.
De door SBR-wonen gehanteerde definities van alle opvraagvelden zijn zo veel mogelijk gebaseerd op sectorstandaarden zoals CORA, VERA en RGS. 

Meer informatie lees je op https://sbr-wonen.nl/

Publicatie alfa-versie taxonomie dVi2021 / Abm2021 gepubliceerd.

De taxonomie is gebaseerd op de actuele vastgestelde versie van het gegevensmodel en vormt de basis voor het invoerportaal. Deze taxonomie is ontwikkeld zodat verantwoordingsinformatie (wettelijke uitvraag) en de Aedes benchmark (vrijwillige uitvraag) van woningcorporaties in een bepaalde vaste vorm en structuur elektronisch aangeleverd kunnen worden. Hierdoor kunnen convenantpartijen en woningcorporaties digitaal informatie uitwisselen, ook als ze met verschillende softwarepakketten werken.

De alfa-versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dVi2021 / Abm2021 is op 26 augustus jongstleden gereed gemeld door het  Centrum voor Standaarden. Deze alfa-versie is te downloaden in de Kennisbank van SBR-wonen en te bekijken met de taxonomie viewer. Tot en met 16 september 2021 kan gereageerd worden op de alfa-versie via de Servicedesk van SBR-wonen.  

Alert-bericht Aw & WSW inzake meerjarenbegroting en dPi2021

Aw en WSW vragen in het kader van de meerjarenbegroting en de komende dPi2021 aandacht voor de volgende onderwerpen:  

Leidraad economische parameters dPi2021
Net als vorige jaren hebben de Aw en het WSW samen een leidraad economische parameters opgesteld voor dPi2021. Deze geldt voor de periode 2022-2026. Corporaties kunnen deze parameters gebruiken in hun begroting en bij het invullen van dPi2021 wat betreft prijsinflatie, renteverwachting, stijging van lonen, bouwkosten en leegwaarde. De leidraad bevat onder meer informatie over het opstellen van een prognose van markt- en beleidswaarde en de inrekening van sectorspecifieke heffingen.

Realiseerbaarheid meerjarenbegroting
Aw & WSW vragen nogmaals aandacht voor het kader dat ook in de Handleiding dPi 2021 zal worden vastgelegd met betrekking tot het opstellen van de meerjarenbegroting. De op te nemen activiteiten moeten een zo realistisch mogelijke inschatting zijn van een haalbare transitie (in omvang en realisatieperiode) die aansluit op de portefeuillestrategie. Lees meer >>

Clustermogelijkheid projecten (onderhoud/investering)
De memo onderhoud en beheer opgenomen in de RTIV geeft kaders voor verantwoording van onderhouds- en beheerkosten. Naar aanleiding van enkele praktijkvoorbeelden vragen Aw en WSW extra aandacht voor de clustermogelijkheid binnen het geldende kader. Lees meer >> 

Beheer in vastgoedexploitatie en de normafleiding t.b.v.  beleidswaarde
Het vraagstuk van toerekeningen roept in de praktijk nog vragen op. Daarom brengen we graag de eerder gepubliceerde Q&A’s van 27 oktober 2020 en 6 april 2021, die nadere duiding geven op dit onderwerp, extra onder de aandacht.

Gegevensmodellen dVi2021 & Abm2021 gepubliceerd 

De SBR-wonen rapportage van 2021 valt met ingang van verslagjaar 2020 uiteen in de wettelijke gegevensuitvraag dVi en de vrijwillige Aedes-benchmark-uitvraag.

Wettelijke gegevensuitvraag dVi2021
De wettelijke gegevensuitvraag dVi2021 is maandag 12 juli jl. door de Stuurgroep VIW vastgesteld. Dit gegevensmodel is voorafgaand afgestemd in de Expertgroep. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van corporaties, Aedes, Aw, BZK, WSW, VERA en softwareleveranciers.  De gegevensreductie bedraagt circa 54% ten opzichte van informatie-opvraag dVi2017 en is ten opzichte van de informatie-opvraag dVi2020 verwaarloosbaar.
Publicatie van het gegevensmodel dVi2021 in de Staatscourant zal naar verwachting later dit jaar plaatsvinden. 
In de Kennisbank staat een overzicht met de belangrijkste wijzigingen in het gegevensmodel dVi2021 ten opzichte van de dVi2020. 

Vrijwillige gegevensuitvraag Abm2021
De vrijwillige gegevensuitvraag Abm2021 is eveneens op maandag 12 juli jl. door de Stuurgroep VIW vastgesteld. 
De voornaamste redenen om de Aedes-benchmark vorig jaar te combineren met de SBR-wonen rapportage zijn:

 • het reduceren van de administratieve lasten(druk) voor corporaties;  
 • het realiseren van één aanlevermethode voor corporaties;  
 • een gunstigere timing van ontvangst van data ten behoeve van adequate benchlearning.

 Een overzicht van de wijzigingen is opgenomen in de Kennisbank.

Taxonomie
De gegevensmodellen van dVi2021 en Abm2021 vormen de basis voor het opstellen en modelleren van de woningcorporatie-taxonomieën. Volgens planning zullen de taxonomieën begin december worden gepubliceerd. Wij zullen hierover separaat communiceren met de softwareleveranciers.

Publicatie definitief gegevensmodel dPi2021 in Staatscourant    

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 12 juli 2021 het definitief gegevensmodel inzake dPi2021 in de Staatscourant gepubliceerd.
In onze kennisbank vindt u de belangrijkste wijzigingen in het gegevensmodel dPi2021 ten opzichte van de dPi2020.

Bèta-versie woningcorporatie taxonomie dPi2019 open voor reactie

De bèta-versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi2019 is aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius. Deze bèta-versie is te downloaden in de Kennisbank van SBR-wonen en te bekijken met de taxonomie viewer.

Softwareleveranciers kunnen tot en met 26 juli 2019 reageren naar de Servicedesk van SBR-Wonen. Reacties op de alfa-versie zijn meegenomen in de publicatie van de bètaversie. 

Stuurgroep besluit tot openstelling portaal SBR-wonen

De Stuurgroep van SBR-wonen, waarin Aedes, het ministerie van BZK, AW en WSW zijn vertegenwoordigd, besloot deze maandag dat corporaties vanaf 9 november gebruik kunnen maken van het nieuwe portaal voor de aanlevering dPi2018.

Om de overgang van CorpoData naar het portaal van SBR-wonen soepel te laten verlopen zijn er handleidingen en instructiefilmpjes voor corporaties. Deze zijn op de website van SBR-wonen te vinden. Evenals een link naar de kennisbank en een contactformulier voor vragen aan de Servicedesk. Tijdens bijeenkomsten laten we zien hoe het portaal werkt en waarop corporaties bij het aanleveren van de gegevens moeten letten.