Stuurgroep VIW besluit tot openstelling portaal SBR-wonen voor de dPi2020

Maandag  12 oktober 2020 wordt het portaal van SBR-wonen opengesteld voor de dPi2020. Vóór 15 december 2020 moeten corporaties de dPi2020 aanleveren bij de uitvragende partijen Autoriteit Woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

De werkwijze en het proces in het portaal van SBR-wonen voor de dPi2020 zijn grotendeels hetzelfde als voorgaand jaar. Inhoudelijk zijn er enkele veranderingen. Een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen van de dPi2020 ten opzichte van de dPi2019 zijn op onderdeel- en paragraafniveau opgenomen in het  Overzicht wijzigingen dPi2020

Softwareleveranciers bevinden zich thans in de afrondingsfase van de ontwikkeling van hun software ten behoeve van dPi2020. Zodra de software voor corporaties gereed is, kunt u gebruik maken van de import-functionaliteiten van het SBR-wonen portaal.  

Het opstellen en indienen van de dPi wordt ondersteund met handleidingen en overige hulpmiddelen. Kijk voor meer informatie in onze Kennisbank  of neem contact op met de Servicedesk. 

Prinsjesdag 2020: De impact op de meerjarenbegroting

Op Prinsjesdag heeft het kabinet plannen aangekondigd met betrekking tot de woningmarkt. Het betreft onder andere het voornemen tot een eenmalige huurverlaging en een voorgenomen korting op de verhuurderheffing. Deze plannen kunnen effect hebben op de meerjarenbegroting van corporaties en daarmee de opgave in dPi 2020. De plannen zijn nog niet omgezet in concrete wet- en regelgeving en het effect kan per corporatie verschillen. Aw en WSW willen graag inzicht krijgen in hoe corporaties zijn omgegaan met de kabinetsplannen. Daarom verzoeken Aw en WSW de corporaties om duidelijk in de meerjarenbegroting aan te geven of en op welke wijze hierin rekening is gehouden met deze kabinetsplannen.  

Hierbij zijn mogelijk aannames nodig in het effect van maatregelen op de begroting. Het is aan corporaties om te bepalen of de maatregelen worden verwerkt in de begroting en dPi. Als de corporatie de kabinetsplannen nog niet verwerkt in dPi, wordt de corporatie verzocht om – indien mogelijk – via een afzonderlijk scenario in de meerjarenbegroting de verwachte impact hiervan zichtbaar te maken. Ook vragen Aw en WSW om in het veld ‘Toelichting op de uitgangspunten en parameters kasstroomprognose’ van paragraaf 3.4.1 van dPi kort aan te geven of in dPi rekening is gehouden met de kabinetsplannen. 

Webinar datakwaliteit

Op 16 september organiseerde het Ketenteam SBR-wonen in samenwerking met de Aw, WSW en Aedes het webinar Datakwaliteit. De opkomst was groot. Ruim 130 woningcorporaties namen deel. Aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie dPi2019 en dVi2019 van SBR-wonen, beoordeling datakwaliteit dPi2019 en dVi2019 door Aw en WSW en het programma datakwaliteit van Aedes zijn wij in gesprek gegaan met corporaties over datakwaliteit.  

In dit webinar hebben Aw en WSW een toelichting gegeven op de analyse van dPi2019 en dVi2019, en gaven zij op hoofdlijnen inzicht in hoe zij die beoordeling uitvoeren. Vervolgens nam Aedes de deelnemers aan de hand van het stappenplan datakwaliteit mee in een interactieve casus. Voor de presentaties zie onze kennisbank

Accountantsprotocol 2020

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft het accountantsprotocol woningcorporaties over verslagjaar 2020 beschikbaar gesteld. In het protocol stelt de Aw eisen aan de werkzaamheden van de accountants bij corporaties. De Aw actualiseert het accountantsprotocol jaarlijks, vanwege wijzigingen in regelgeving, gegevensopvraag en opmerkingen vanuit accountantsorganisaties.  
Het accountantsprotocol 2020 is nog niet formeel gepubliceerd in de Staatscourant. Naar verwachting zal de publicatie later deze maand plaatsvinden.