Prinsjesdag 2020: De impact op de meerjarenbegroting

Op Prinsjesdag heeft het kabinet plannen aangekondigd met betrekking tot de woningmarkt. Het betreft onder andere het voornemen tot een eenmalige huurverlaging en een voorgenomen korting op de verhuurderheffing. Deze plannen kunnen effect hebben op de meerjarenbegroting van corporaties en daarmee de opgave in dPi 2020. De plannen zijn nog niet omgezet in concrete wet- en regelgeving en het effect kan per corporatie verschillen. Aw en WSW willen graag inzicht krijgen in hoe corporaties zijn omgegaan met de kabinetsplannen. Daarom verzoeken Aw en WSW de corporaties om duidelijk in de meerjarenbegroting aan te geven of en op welke wijze hierin rekening is gehouden met deze kabinetsplannen.  

Hierbij zijn mogelijk aannames nodig in het effect van maatregelen op de begroting. Het is aan corporaties om te bepalen of de maatregelen worden verwerkt in de begroting en dPi. Als de corporatie de kabinetsplannen nog niet verwerkt in dPi, wordt de corporatie verzocht om – indien mogelijk – via een afzonderlijk scenario in de meerjarenbegroting de verwachte impact hiervan zichtbaar te maken. Ook vragen Aw en WSW om in het veld ‘Toelichting op de uitgangspunten en parameters kasstroomprognose’ van paragraaf 3.4.1 van dPi kort aan te geven of in dPi rekening is gehouden met de kabinetsplannen.