Enquête Convenant Verbeteren Informatievoorziening

Afgelopen week hebben de woningcorporaties een e-mail van Baker Tilly ontvangen met het verzoek mee te werken aan een evaluatie. Zij voeren in opdracht van de deelnemers aan het Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector een evaluatie uit naar het convenant. Ze evalueren de uitvoering en samenwerking van de afgelopen 3,5 jaar en of het merendeel van de doelstellingen is behaald. De uitkomsten worden gebruikt voor het vormgeven van de samenwerking tussen convenantpartijen na 2022. Het huidige convenant eindigt op 31 december 2022. 

Wij vragen de bestuurders en medewerkers die zich in de praktijk actief met de dVi/dPi bezighouden om hier in groten getale aan mee te werken zodat er een representatieve respons is.  

Datakwaliteit dPi/dVi

Jaarlijks toetsen Aw en WSW per dVi en dPi uitvraag de kwaliteit van de aangeleverde gegevens. Hierbij wordt risicogericht een aantal onderdelen van de uitvraag beoordeeld op datakwaliteit. De overzichten met de resultaten op sectorniveau worden voor elke uitvraag gepubliceerd op de kennisbank van SBR-wonen. 

Sinds SBR met ingang van de dPi2018 en dVi2018 als standaard wordt gebruikt voor het aanleveren van de prognose en verantwoordingsinformatie in de woningcorporatiesector, is de datakwaliteit elk jaar verbeterd volgens de opgave van Aw en WSW.

Daarnaast verdiepen softwareleveranciers zich steeds meer in de materie, zodat zij hun software kunnen optimaliseren om woningcorporaties te helpen met het verzamelen van de data en verbeteren van de kwaliteit van de gegevens. De eerste resultaten van de system to system aanlevering bij de dPi2020 zijn positief. 

Ondanks de positieve ontwikkelingen vinden er jaarlijks toch nog her-indieningen plaats als gevolg van onjuiste invullingen of onvolledige aanleveringen. Hieronder is dit aantal in kaart gebracht.

UitvraagAantal her- aanleveringenAantal hits in analyseOpmerkingen
dPi2018 312211e keer dPi indiening via SBR wonen portaal, derhalve alleen de grote fouten laten corrigeren.
dPi2019 74220Strengere controle op datakwaliteit als gevolg van de bestuurlijke brief van de Aw.
dPi2020 45170 
dVi2018 02701e keer dVi SBR-wonen indiening via portaal. Hiervoor zijn geen her-aanleveringen opgevraagd.  
dVi201971193Uit de rechtmatigheidscontrole is gebleken dat er meer onjuistheden zaten in de primaire aanleveringen en zijn derhalve extracomptabel gecorrigeerde opgaven met Assurance opgevraagd ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole.

De datakwaliteit van de corporaties is verbeterd, echter lijkt de sector nog wel een paar stappen te moeten zetten om de kwaliteit van de aangeleverde gegevens nog verder te verbeteren.  

Daar waar we dit vanuit SBR-wonen kunnen ondersteunen zullen we dit zeker doen. Voorafgaand aan de vaststelling van de nieuwe dVi en dPi bespreken we met de Expertgroep de mogelijkheden tot verbetering van de datakwaliteit. Aan de expergroep nemen deel: corporaties, Aw, WSW, Aedes en softwareleveranciers. Daarnaast biedt Aedes diverse trajecten aan ter verbetering van de datakwaliteit. Maak daar vooral gebruik van.