Handleiding toepassen ‘functionele indeling winst-en-verliesrekening verslagjaar 2020’ beschikbaar

Het is voor woningcorporaties verplicht de winst-en-verliesrekening in de jaarrekening te presenteren volgens de functionele indeling. Het model voor de winst-en-verliesrekening dat hiervoor gebruikt moet worden, is opgenomen in bijlage 3 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV). SBR-wonen heeft, onder verantwoordelijkheid van de convenantpartijen en met consultatie van corporaties en accountantsorganisaties, een handleiding opgesteld die woningcorporaties richting geeft bij het toepassen van de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening binnen de regelgeving en de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 645 inzake de Toegelaten instellingen volkshuisvesting.  
 
De voornaamste wijzigingen betreffen de verankering van de nieuwe definities Onderhoud & Beheer én een verduidelijking met betrekking tot de verwerkingswijze van de post ‘Overige organisatiekosten’.  Deze handleiding  is gepubliceerd in de  Kennisbank  van SBR-wonen.  

Handboek marktwaardering 2020 gepubliceerd

Het handboek marktwaardering 2020 is gepubliceerd in de Staatscourant van 30 oktober 2020. Dit handboek beschrijft op welke wijze woningcorporaties de marktwaarde in verhuurde staat van hun vastgoed moeten bepalen voor de jaarrekening 2020. Daarnaast bevat het handboek voorschriften voor de bepaling van de beleidswaarde die in de toelichting bij de jaarrekening opgenomen dient te worden. Dit handboek is tevens opgenomen in de Kennisbank van SBR-wonen. 

Bèta-versie taxonomie dVi2020 open voor reactie

De bèta-versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dVi2020 is aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius. Deze bèta-versie is te downloaden in de Kennisbank van SBR-wonen en te bekijken met de taxonomie viewer. Tot en met 24 november 2020 kan gereageerd worden op de bèta-versie via de Servicedesk van SBR-wonen.  

Planning dVi2020

De voorbereidingen voor de dVi2020 zijn in volle gang. Begin april 2021 wordt het portaal opengesteld. De planning is als volgt: 

  • Eind november – Publicatie definitieve taxonomie dVi2020   
  • Eind november – Definitieve gegevensmodel beschikbaar in kennisbank 
  • Eind januari (verwacht) – Publicatie definitieve gegevensmodel dVi2020 in Staatscourant   
  • 1 februari t/m 12 maart – Testperiode SBR-wonen portaal   
  • 1 februari t/m 12 maart  – Testperiode Aedes Benchmark uitvraag 
  • 15 februari t/m 19 maart –  Uitvoeren ketentest            
  • Begin april – Openstelling portaal dVi2020  
  • 1 juli – Deadline aanleveren dVi2020 

Rol van SBR-wonen

Omdat ons bij tijd en wijle opvalt dat in bepaalde externe publicaties de rol van SBR-wonen binnen het huidige samenwerkingsverband onjuist danwel onvolledig wordt gepresenteerd, hechten wij er waarde aan dit extra te verduidelijken.  

Als onderdeel van realisatie van doelstellingen uit het convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector, beheert SBR-wonen namens de convenantpartijen de gezamenlijke gegevensuitvraag en verzorgt zij de infrastructuur (taxonomie, portaal en digitale snelweg) waarmee corporaties op efficiënte wijze hun SBR-rapportages kunnen aanleveren. Dit betekent dat – in tegenstelling tot de oorspronkelijke Corpodata-aanlevermethode – SBR-wonen geen data ontvangt en corporaties hun rapportages dus rechtstreeks middels het SBR-wonen portaal via Digipoort (een validatiemechanisme) deponeren bij de ontvangende partijen Aw, WSW en BZK.  
 
Wil je meer weten over hoe SBR-wonen bijdraagt aan de andere doelstellingen omtrent administratieve lastenverlichting en datakwaliteit, bekijk dan onze website

Conclusie onderzoek hergebruik digitale jaarrekening door woningcorporaties.

Het ministerie van Economische Zaken is voornemens om de digitale deponeringsplicht van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel met ingang van boekjaar 2022 voor grote ondernemingen verplicht te stellen. Aangezien woningcorporaties, ongeacht omvang, worden aangemerkt als grote ondernemingen heeft SBR-wonen in 2020 onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden en consequenties van het hergebruiken van de digitale jaarrekening van woningcorporaties in het kader van de dVi. 

Het onderzoek heeft uitgewezen dat hergebruik van de digitale jaarrekening voor de dVi perspectief kan bieden voor de keten waarin de betrokken convenantspartijen (Aw, WSW, Aedes, BZK) met elkaar samenwerken. Daarnaast wijst het onderzoek uit dat er nog een aantal onzekerheden zijn wat betreft randvoorwaarden en technologische mogelijkheden. Naar verwachting komt hier in de komende 2 tot 3 jaar meer duidelijkheid over. 

De stuurgroep van SBR-wonen heeft besloten momenteel geen activiteiten uit te voeren om te komen tot hergebruik van de digitale jaarrekening maar volgt deze ontwikkelingen op de voet. Wanneer er meer duidelijkheid en zekerheden zijn, bekijkt SBR-wonen of, hoe en in welk tempo het hergebruik van de digitale jaarrekening in de keten kan worden geëffectueerd.