Handleiding toepassen ‘functionele indeling winst-en-verliesrekening verslagjaar 2020’ beschikbaar

Het is voor woningcorporaties verplicht de winst-en-verliesrekening in de jaarrekening te presenteren volgens de functionele indeling. Het model voor de winst-en-verliesrekening dat hiervoor gebruikt moet worden, is opgenomen in bijlage 3 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV). SBR-wonen heeft, onder verantwoordelijkheid van de convenantpartijen en met consultatie van corporaties en accountantsorganisaties, een handleiding opgesteld die woningcorporaties richting geeft bij het toepassen van de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening binnen de regelgeving en de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 645 inzake de Toegelaten instellingen volkshuisvesting.  
 
De voornaamste wijzigingen betreffen de verankering van de nieuwe definities Onderhoud & Beheer én een verduidelijking met betrekking tot de verwerkingswijze van de post ‘Overige organisatiekosten’.  Deze handleiding  is gepubliceerd in de  Kennisbank  van SBR-wonen.