Hulpmiddelen voorbereiding dVi2018 beschikbaar

Voor 1 juli 2019 moeten alle woningcorporaties de verantwoordingsinformatie over 2018 indienen. Medio mei gaat het portaal van SBR-wonen voor het invoeren en versturen van de dVi2018 open.

WOZ-bezitstabel
Woningcorporaties kunnen zich alvast voorbereiden op het indienen van de dVi2018. In de kennisbank staat een WOZ-bezitstabel voor het invullen van de gegevens over de ontwikkeling en samenstelling van het bezit in eigendom van de corporatie. In dit sjabloon staan al een aantal validaties om te controleren of de gegevens voldoen aan de vereisten.

De opbouw van het bestand is cruciaal voor het succesvol indienen van de dVi2018. De ‘concept Handleiding opbouw bestand WOZ-bezitstabel’ helpt bij het vullen en opslaan van de WOZ-bezitstabel.

Hulpsheet gegevensmodel
Alle overige gegevens die in de dVi2018 worden uitgevraagd kunnen verzameld worden in de hulpsheet gegevensmodel dVi2018. Deze hulpsheet is ook geschikt voor het voorbereiden van de accountantscontrole.

eHerkenning met machtiging dVi
Tot slot is eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 2+) met machtiging voor SBR-wonen-dVi nodig om in te loggen in het portaal van SBR-wonen. Corporaties met eHerkenning moeten medewerkers machtigen om de dVi in te dienen in het portaal. Corporaties zonder eHerkenning wordt geadviseerd dit zo snel mogelijk aan te vragen op eherkenning.nl.

SBR-wonen organisatorisch ondergebracht bij ILT

Medio juli zal de projectorganisatie SBR-wonen organisatorisch worden ingebed bij Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Gegeven de succesvolle introductie van de dPi2018 en de gerealiseerde voortgang bij de dVi2018 is structurele inbedding en de overgang naar een beheerorganisatie eerder aan de orde dan verwacht.

De vier partijen achter het convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector (Aedes, WSW, Aw en het ministerie van BZK) blijven gezamenlijk verantwoordelijk voor de aansturing van SBR-wonen.

Gegevensmodel dVi2018 vastgesteld door minister BZK

Minister Ollongren (BZK) heeft op 29 maart 2019 het definitieve gegevensmodel voor de dVi2018 in de Staatscourant gepubliceerd. De minister zet daarmee een volgende stap in de uitvoering van een convenant dat zij eind 2017 met de sector sloot.

In het gegevensmodel dVi2018 realiseerden de ketenpartijen een aanzienlijke reductie in de uitvraag van gegevens. Een groot deel van de wijzingen hangt samen met de invoering van het verticaal toezicht door Aw en WSW. Los van reductie van de uitvraag van gegevens is ook de vraag beter afgestemd op de gegevens die de corporatie beschikbaar heeft. Daardoor is het voor corporaties gemakkelijker om de gegevens aan te leveren.