Deadline aanleveren dPi2021

Dinsdag 14 december 2021 is de deadline voor het indienen van de dPi2021.   

Op grond van artikel 44a van de Woningwet moeten corporaties de prognose informatie en bijbehorende bijlagen vóór 15 december verstrekken aan de in de wet genoemde uitvragende partijen. De wet voorziet niet in uitstelmogelijkheden.   

Stuur dus vóór 15 december de dPi2021 in via uw softwareleverancier of via het SBR-wonen serviceportaal. Meer informatie hierover leest u in de Kennisbank

Bereikbaarheid Servicedesk

De Servicedesk van SBR-wonen is tussen Kerst en Oud en Nieuw, van 24 december  t/m 2 januari 2022 niet beschikbaar. 

Handleiding toepassen ‘functionele indeling winst-en-verliesrekening verslagjaar 2021’ beschikbaar

Het is voor woningcorporaties verplicht de winst-en-verliesrekening in de jaarrekening te presenteren volgens de functionele indeling. Het model voor de winst-en-verliesrekening dat hiervoor gebruikt moet worden, is opgenomen in bijlage 3 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV). SBR-wonen heeft, onder verantwoordelijkheid van de convenantpartijen en met consultatie van corporaties en accountantsorganisaties, een handleiding opgesteld die woningcorporaties richting geeft bij het toepassen van de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening binnen de regelgeving en de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 645 inzake de Toegelaten instellingen volkshuisvesting.   
 
Deze handleiding is gepubliceerd in de  Kennisbank  van SBR-wonen

Taxonomie dVi2021 en Abm2021 gepubliceerd

De  taxonomieën voor de dVi2021 en Abm2021 zijn definitief. De taxonomieën zijn gebaseerd op de actuele versie van de gegevensmodellen en vormen de basis voor het invoerportaal voor dVi 2021 en Aedes-benchmark 2021. Deze taxonomieën zijn ontwikkeld zodat verantwoordings- en benchmarkinformatie van woningcorporaties door middel van SBR aangeleverd kan worden. Softwareleveranciers kunnen op basis van deze taxonomieën hun informatiesystemen inrichten zodat digitale informatie-uitwisseling tussen woningcorporaties en de uitvragende partijen mogelijk is.   

Publicatie gegevensmodel dVi2021 in Staatscourant

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 8 december 2021 het definitieve gegevensmodel voor de dVi2021 in de Staatscourant gepubliceerd. 
In onze kennisbank vindt u de belangrijkste wijzigingen in het gegevensmodel dVi2021 ten opzichte van de dVi2020. 

Expertgroep in januari bijeen voor dPi2022

Op korte termijn zal een Expertgroep-overleg voor dPi2022 worden ingepland.  
De Expertgroep vervult een relevante klankbordfunctie. Onder regie van SBR-wonen wordt, samen met vertegenwoordigers van convenantpartijen, de inhoud, opzet en inrichting van de (wettelijke) gegevensuitvraag besproken met vertegenwoordigers van corporaties en softwareleveranciers.  
Nadere informatie hierover volgt later. 

Handboek marktwaardering 2021 gepubliceerd 

Het handboek marktwaardering 2021 is gepubliceerd in de Staatscourant op 29 oktober 2021. Dit handboek beschrijft hoe woningcorporaties de marktwaarde moeten bepalen van hun verhuurde vastgoed voor de jaarrekening van 2021. Daarnaast bevat het handboek voorschriften voor de bepaling van de beleidswaarde die in de toelichting bij de jaarrekening opgenomen dient te worden.  Dit handboek is tevens opgenomen in de Kennisbank van SBR-wonen.  

Handleiding toepassen ‘functionele indeling winst-en-verliesrekening verslagjaar 2021’ beschikbaar

Het is voor woningcorporaties verplicht de winst-en-verliesrekening in de jaarrekening te presenteren volgens de functionele indeling. Het model voor de winst-en-verliesrekening dat hiervoor gebruikt moet worden, is opgenomen in bijlage 3 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV). SBR-wonen heeft, onder verantwoordelijkheid van de convenantpartijen en met consultatie van corporaties en accountantsorganisaties, een handleiding opgesteld die woningcorporaties richting geeft bij het toepassen van de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening binnen de regelgeving en de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 645 inzake de Toegelaten instellingen volkshuisvesting.  

Deze handleiding  is gepubliceerd in de  Kennisbank  van SBR-wonen.