Alert-bericht Aw & WSW inzake meerjarenbegroting en dPi2021

Aw en WSW vragen in het kader van de meerjarenbegroting en de komende dPi2021 aandacht voor de volgende onderwerpen:  

Leidraad economische parameters dPi2021
Net als vorige jaren hebben de Aw en het WSW samen een leidraad economische parameters opgesteld voor dPi2021. Deze geldt voor de periode 2022-2026. Corporaties kunnen deze parameters gebruiken in hun begroting en bij het invullen van dPi2021 wat betreft prijsinflatie, renteverwachting, stijging van lonen, bouwkosten en leegwaarde. De leidraad bevat onder meer informatie over het opstellen van een prognose van markt- en beleidswaarde en de inrekening van sectorspecifieke heffingen.

Realiseerbaarheid meerjarenbegroting
Aw & WSW vragen nogmaals aandacht voor het kader dat ook in de Handleiding dPi 2021 zal worden vastgelegd met betrekking tot het opstellen van de meerjarenbegroting. De op te nemen activiteiten moeten een zo realistisch mogelijke inschatting zijn van een haalbare transitie (in omvang en realisatieperiode) die aansluit op de portefeuillestrategie. Lees meer >>

Clustermogelijkheid projecten (onderhoud/investering)
De memo onderhoud en beheer opgenomen in de RTIV geeft kaders voor verantwoording van onderhouds- en beheerkosten. Naar aanleiding van enkele praktijkvoorbeelden vragen Aw en WSW extra aandacht voor de clustermogelijkheid binnen het geldende kader. Lees meer >> 

Beheer in vastgoedexploitatie en de normafleiding t.b.v.  beleidswaarde
Het vraagstuk van toerekeningen roept in de praktijk nog vragen op. Daarom brengen we graag de eerder gepubliceerde Q&A’s van 27 oktober 2020 en 6 april 2021, die nadere duiding geven op dit onderwerp, extra onder de aandacht.

Gegevensmodellen dVi2021 & Abm2021 gepubliceerd 

De SBR-wonen rapportage van 2021 valt met ingang van verslagjaar 2020 uiteen in de wettelijke gegevensuitvraag dVi en de vrijwillige Aedes-benchmark-uitvraag.

Wettelijke gegevensuitvraag dVi2021
De wettelijke gegevensuitvraag dVi2021 is maandag 12 juli jl. door de Stuurgroep VIW vastgesteld. Dit gegevensmodel is voorafgaand afgestemd in de Expertgroep. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van corporaties, Aedes, Aw, BZK, WSW, VERA en softwareleveranciers.  De gegevensreductie bedraagt circa 54% ten opzichte van informatie-opvraag dVi2017 en is ten opzichte van de informatie-opvraag dVi2020 verwaarloosbaar.
Publicatie van het gegevensmodel dVi2021 in de Staatscourant zal naar verwachting later dit jaar plaatsvinden. 
In de Kennisbank staat een overzicht met de belangrijkste wijzigingen in het gegevensmodel dVi2021 ten opzichte van de dVi2020. 

Vrijwillige gegevensuitvraag Abm2021
De vrijwillige gegevensuitvraag Abm2021 is eveneens op maandag 12 juli jl. door de Stuurgroep VIW vastgesteld. 
De voornaamste redenen om de Aedes-benchmark vorig jaar te combineren met de SBR-wonen rapportage zijn:

  • het reduceren van de administratieve lasten(druk) voor corporaties;  
  • het realiseren van één aanlevermethode voor corporaties;  
  • een gunstigere timing van ontvangst van data ten behoeve van adequate benchlearning.

 Een overzicht van de wijzigingen is opgenomen in de Kennisbank.

Taxonomie
De gegevensmodellen van dVi2021 en Abm2021 vormen de basis voor het opstellen en modelleren van de woningcorporatie-taxonomieën. Volgens planning zullen de taxonomieën begin december worden gepubliceerd. Wij zullen hierover separaat communiceren met de softwareleveranciers.

Publicatie definitief gegevensmodel dPi2021 in Staatscourant    

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 12 juli 2021 het definitief gegevensmodel inzake dPi2021 in de Staatscourant gepubliceerd.
In onze kennisbank vindt u de belangrijkste wijzigingen in het gegevensmodel dPi2021 ten opzichte van de dPi2020.