Alfa-versie Woningcorporatie taxonomie dVi2022 en Aedes-benchmark 2023 gepubliceerd

De alfa versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dVi 2022 en Aedes-benchmark 2023 is aangeboden aan de Centrum voor Standaarden. Deze alfa versie is hier te downloaden of te bekijken via de taxonomie viewer

14 oktober live-gang portaal SBR-wonen voor de dPi2022

Vrijdag 14 oktober 2022 wordt het portaal van SBR-wonen opengesteld voor de dPi2022. Vóór 15 december 2022 moeten corporaties de dPi2022 aanleveren bij de uitvragende partijen Aw, WSW en het ministerie van BZK.    

De werkwijze en het proces in het SBR-wonen portaal voor de dPi2022 zijn hetzelfde als voorgaand jaar. Er zijn eveneens geen inhoudelijke wijzigingen in de informatie-opvraag. 

Softwareleveranciers bevinden zich  in de afrondingsfase van de ontwikkeling van hun software ten behoeve van dPi2022. Zodra de software voor corporaties gereed is, kunt u rechtstreeks system-to-system aanleveren via de softwareleverancier.  Voor vragen over system-to-system kunt u contact opnemen met uw softwareleverancier.    

Het opstellen en indienen van de dPi wordt ondersteund met handleidingen en overige hulpmiddelen. Kijk voor meer informatie in onze Kennisbank  of neem contact op met de Servicedesk.   

Alert-bericht Aw & WSW inzake meerjarenbegroting en dPi2022

Aandachtspunten meerjarenbegroting en dPi 2022 

De komende tijd stellen corporaties hun meerjarenbegroting en dPi 2022 op. De Aw en WSW vragen de corporaties om aandacht te hebben voor een aantal onderwerpen. Lees verder in onze kennisbank. 

Aandachtspunt agio van de leningen 

Achtergrond van de vraag over agio in hoofdstuk 4.1 is de berekening van de LTV. In de LTV tellen Aw en WSW op basis van het gezamenlijk beoordelingskader diverse balansposten mee als schuld. Voor meer info lees de uitgebreide Q&A in onze kennisbank.

Openstellingsdata SBR-wonen portaal 2023 

De data voor 2023 dat het SBR-wonen portaal wordt opengesteld voor indiening zijn bekend: 

– dVi2022/ABM2023: maandag 3 april 2023. 

– dPi2023: maandag 2 oktober 2023. 

Accountantsprotocol 2022

De Aw heeft het accountantsprotocol  woningcorporaties over verslagjaar 2022 beschikbaar gesteld. In het protocol stelt de Aw eisen aan de werkzaamheden van de accountants bij corporaties. De Aw actualiseert het accountantsprotocol jaarlijks vanwege wijzigingen in regelgeving, bevindingen vanuit het toezicht, gegevensopvraag en opmerkingen vanuit accountantsorganisaties.