Alert-bericht Aw & WSW inzake meerjarenbegroting en dPi2022

Aandachtspunten meerjarenbegroting en dPi 2022 

De komende tijd stellen corporaties hun meerjarenbegroting en dPi 2022 op. De Aw en WSW vragen de corporaties om aandacht te hebben voor een aantal onderwerpen. Lees verder in onze kennisbank. 

Aandachtspunt agio van de leningen 

Achtergrond van de vraag over agio in hoofdstuk 4.1 is de berekening van de LTV. In de LTV tellen Aw en WSW op basis van het gezamenlijk beoordelingskader diverse balansposten mee als schuld. Voor meer info lees de uitgebreide Q&A in onze kennisbank.