Stuurgroep VIW besluit tot openstellen portaal voor de dPi2019

Het portaal voor de dPi2019 is opengesteld. Het opstellen en indienen van de dPi2019 kan handmatig of met het uploaden van een xbrl-bestand met de uitgevraagde gegevens. Een inhoudelijk toelichting op de uitvraag, handleiding over de werking van het portaal, hulpsheet voor kruisverbanden en een template voor de bestuursverklaring staan op website en in de Kennisbank van SBR-wonen. 

Voor 15 december 2019 moet de dPi2019 aangeleverd zijn bij de uitvragende partijen Autoriteit woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 
Belangrijke veranderingen
De werkwijze en het proces in het portaal van SBR-wonen voor de dPi2019 zijn grotendeels hetzelfde als voorgaand jaar. Inhoudelijk zijn er enkele veranderingen:

  • Vervallen gegevens op gemeenteniveau
  • Vervallen diverse hoofdstukken en onderdelen in het kader van verticaal toezicht
  • Vervallen beleidsvragen van BZK
  • Uniformering dPi/dVi

Een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen van de dPi2019 ten opzichte van de dPi2018 zijn op onderdeel- en paragraafniveau opgenomen in het Overzicht wijzigingen dPi2019

Minister BZK stelt gegevensmodel dPi2019 en definities onderhoud en beheer vast

Minister Ollongren (BZK) heeft op 30 september 2019 het definitieve gegevensmodel voor de dPi2019 en de definities voor onderhoud en beheer voor corporaties in de Staatscourant gepubliceerd. De minister zet daarmee een volgende stap in de uitvoering van het convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector dat op 5 december 2017 met de sector is gesloten.

In het gegevensmodel dPi2019 realiseerden de ketenpartijen een reductie van 32% ten opzichte van de dPi2017. In onze kennisbank vindt u de belangrijkste wijzigingen in het gegevensmodel dPi2019 ten opzichte van de dPi2018.

Ook de definities voor onderhoud en beheer voor corporaties zijn gepubliceerd. Er is nu één gemeenschappelijke set definities, die woningcorporaties kunnen gebruiken voor de beleidswaarde, marktwaarde en winst-en-verliesrekening in de jaarrekening: ‘Definities onderhoud en beheer ten behoeve van verantwoording en prognose’.