Stuurgroep VIW besluit tot openstellen portaal voor de dPi2019

Het portaal voor de dPi2019 is opengesteld. Het opstellen en indienen van de dPi2019 kan handmatig of met het uploaden van een xbrl-bestand met de uitgevraagde gegevens. Een inhoudelijk toelichting op de uitvraag, handleiding over de werking van het portaal, hulpsheet voor kruisverbanden en een template voor de bestuursverklaring staan op website en in de Kennisbank van SBR-wonen. 

Voor 15 december 2019 moet de dPi2019 aangeleverd zijn bij de uitvragende partijen Autoriteit woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 
Belangrijke veranderingen
De werkwijze en het proces in het portaal van SBR-wonen voor de dPi2019 zijn grotendeels hetzelfde als voorgaand jaar. Inhoudelijk zijn er enkele veranderingen:

  • Vervallen gegevens op gemeenteniveau
  • Vervallen diverse hoofdstukken en onderdelen in het kader van verticaal toezicht
  • Vervallen beleidsvragen van BZK
  • Uniformering dPi/dVi

Een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen van de dPi2019 ten opzichte van de dPi2018 zijn op onderdeel- en paragraafniveau opgenomen in het Overzicht wijzigingen dPi2019