Aanmelden voor de Expertgroep dVi2021

Donderdag 10 juni van 10.00-12.00 uur staat het eerstvolgende Expertgroep-overleg gepland voor dVi2021. De Expertgroep vervult een relevante klankbordfunctie. Onder regie van SBR-wonen wordt, samen met vertegenwoordigers  van convenantpartijen, de inhoud, opzet en inrichting van de (wettelijke) gegevensuitvraag en het financiële gedeelte van de Aedes-benchmark besproken met vertegenwoordigers van corporaties en softwareleveranciers. Maatstaf zijn de uitgangspunten van het convenant VIW. Ook innovatieve kansen gericht op efficiëntere inrichting van de informatie-uitwisseling tussen corporaties, softwareleveranciers en convenantpartijen worden hier besproken. 

Mocht u interesse hebben hier aan deel te nemen vanwege uw betrokkenheid en expertise inzake de dVi, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via info@sbr-wonen.nl.

Stuurgroep VIW besluit tot openstelling portaal SBR-wonen voor de dVi2020 en Aedes-benchmark

Dinsdag 6 april 2021 is het portaal van SBR-wonen opengesteld voor de dVi2020 en de Aedes-benchmark. Corporaties kunnen vanaf vandaag de dVi2020 en de Aedes-benchmark indienen.
Vóór 1 juli 2021 moeten corporaties de dVi2020 aanleveren bij de uitvragende partijen  Autoriteit Woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Meer informatie over de indiening van de Aedes-benchmark vindt u hier.

Het opstellen en indienen van de dVi2020 en de Aedes-benchmark wordt ondersteund met een stappenplan, handleidingen en instructiefilmpjes. Kijk voor meer informatie in onze  Kennisbank  of neem contact op met de  Servicedesk