Publicatie definitieve gegevensmodel dVi2019 in Staatscourant

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 20 februari 2020 het definitieve gegevensmodel voor de dVi2019 in de Staatscourant gepubliceerd. Lees meer

In onze kennisbank vindt u de belangrijkste wijzigingen in het gegevensmodel dVi2019 ten opzichte van de dVi2018. Klik hier

Planning dVi2019

De voorbereidingen voor de dVi2019 zijn in volle gang. Medio april 2020 wordt het portaal opengesteld. De planning is als volgt:

  • 20 januari – Definitieve gegevensmodel beschikbaar in kennisbank
  • 20 februari – Publicatie definitieve gegevensmodel dVi2019 in Staatscourant
  • 28 februari – Publicatie definitieve taxonomie  
  • 16 maart – Start ketentest
  • 3 april –  Afronden ketentest           
  • Medio april – Livegang portaal 
  • 30 juni – Aanleveren bij de uitvragende partijen

Met SBR en Aedes-stappenplan op weg naar betere datakwaliteit

Datakwaliteit is belangrijk: het bevordert de dienstverlening aan huurders, een efficiëntere organisatie en werkplezier onder medewerkers.  Er zijn meerdere wegen die naar een betere datakwaliteit leiden.

SBR
De eerste ‘weg’ is de Nederlandse Taxonomie (NT), het gemeenschappelijk gegevenswoordenboek van SBR (Standard Business Reporting). Het is een woordenboek met definities van gegevens die nodig zijn voor het samenstellen van wettelijk verplichte rapportages. Meer over SBR (Standard Business Reporting)

SBR-wonen zorgt er als ketensamenwerkingsverband voor dat alle corporaties juiste en vergelijkbare verantwoordings- (dVi) en prognose-informatie (dPi) efficiënt kunnen aanleveren. Met de taxonomie wordt de uitvraag voorzien van definities. Deze definities zijn conform marktstandaarden VERA (Volkshuisvesting Referentie Architectuur) en RGS (Referentie GrootboekSchema) opgesteld. Deze onafhankelijke standaarden ondersteunen de corporaties bij de informatisering en digitalisering van hun werkprocessen.

Aedes-stappenplan datakwaliteit
Een andere ‘weg’ is het op orde krijgen van de  bronadministratie én dat zo houden. Om corporaties hiermee te helpen heeft Aedes het stappenplan datakwaliteit opgesteld. Dit stappenplan geeft in 10 stappen aan wat datakwaliteit precies is, hoe binnen de organisatie draagvlak is te vergaren voor datakwaliteit en welke stappen er in het hele proces zijn tot aan de evaluatie. Meer over stappenplan datakwaliteit

Uitkomsten survey dPi2019

De dPi2019 is door alle corporaties ingediend voor de deadline van 15 december, een mooie prestatie! Middels een survey onder alle corporaties hebben wij gevraagd naar de ervaringen bij het indienen van de rapportage, aandachtspunten voor SBR-wonen en een oordeel over de gehele ervaring. 146 respondenten hebben de survey ingevuld. Dank hiervoor!

We scoorden dit keer op basis van de survey gemiddeld een 7,8. Dat is bijna een punt hoger dan bij de dPi2018. In lijn van de brede visie van SBR-wonen, zullen waar nodig optimalisaties blijven worden doorgevoerd. Uit de survey blijkt ook dat corporaties enthousiast zijn over de ontwikkelingen rondom system-to-system aanleveringen.
De evaluatie en de resultaten van de survey dPi2019 zijn opgenomen in de kennisbank.