System to System (S2S) aanlevering nu mogelijk bij dPi2021

Het SBR-wonen portaal is opengesteld voor indiening dPi2021.

Vorig jaar berichtten wij u al over de succesvolle pilot ten aanzien van S2S aanleveringen bij de dPi2020.
Zowel Ortec Finance als Aareon/XBRL-reports hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om hun eigen dPi portaal in te richten conform de vereisten van SBR-wonen.  
Concreet betekent dit dat woningcorporaties per heden de dPi2021 aan kunnen leveren via:
* het SBR-wonen serviceportaal
* software Aareon/XBRL-reports
* software Ortec Finance

Hiermee komen we een stap dichter bij de realisatie van de doelstelling van het convenant VIW om de aanlevering van de informatie efficiënter te organiseren voor de corporatiesector en verwachten we dat het aanleverproces en de datakwaliteit positief kunnen worden beïnvloed.

Verwerking leningruil in dPi

De meeste corporaties nemen deel aan de leningruil met Vestia. Deze leningruil heeft gevolgen voor de dPi, dVi en jaarrekening. Op de website leningruil.nl is zeer veel informatie overgenomen over de leningruil en wordt helder uitgelegd hoe de boekhoudkundige verwerking plaatsvindt. De verwerking wordt toegelicht voor kasstroomoverzicht, balans en winst- en verliesrekening, inclusief verloop van de post agio. Concreet voor dPi betekent dit samengevat dat de transactie leidt tot opname van een lening in de balans (balanspost schulden aan banken) waarvan de boekwaarde hoger is dan de nominale waarde van de lening. Dit verschil (agio) wordt in hoofdstuk 4.1 van dPi toegelicht als agio. In het kasstroomoverzicht wordt jaarlijks de daadwerkelijk betaalde rente opgenomen. Op de website is een rekenmodel te vinden waarin de kasstroom en het verloop van de balanspost en het agio worden uitgewerkt. 

Samenvatting van de door Baker Tilly uitgevoerde evaluatie van de effectiviteit en efficiency van de gegevensuitwisseling via SBR Wonen.

In het licht van het convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporaties, van de samenwerkende partijen Aw, WSW, BZK en Aedes, dat eind volgend jaar afloopt, is door Baker Tilly een evaluatie uitgevoerd. Alle corporaties zijn via een enquête gevraagd naar de effectiviteit en efficiency van het SBR-wonenportaal en of er draagvlak is voor verdere verbetering van de informatie en rapportage omgeving. Honderddertien corporaties hebben de enquête ingevuld (38%) en met zes corporaties, variërend van klein naar groot, heeft een interview plaatsgevonden. 
 
De enquête-uitkomsten laten zien dat corporaties over het algemeen tevreden te zijn over de werking van het SBR-wonenportaal. Zij zien het nut en de noodzaak van de huidige data-uitvraag. Het indienen van de dPi wordt als efficiënt ervaren en gezien als een sprong voorwaarts vergeleken met het oude systeem CorpoData.
Het indienen van de dVi is complexer dan de dPi en vraagt nog veel handmatige invoer. De meeste corporaties spraken de wens uit de dVi via system-to-system te kunnen aanleveren wat de efficiency zou verhogen.
Het één à twee weken vervroegen van de indieningsdatum van de dPi wordt door 37% van de corporaties realiseerbaar geacht en 32% zegt dit voor de dVi. Voor een deel van de corporaties levert vervroeging een uitdaging op voor de planning & control cyclus en afspraken in het kader van de accountantscontrole.
 
Reductie van datavelden ervaren corporaties als belangrijkste bijdrage aan de administratieve lastenverlichting. Op de vraag of corporaties een rol voor zichzelf weggelegd zien om de datakwaliteit verder te verbeteren, gaven de meeste corporaties aan dat zij standaardisatie van de inrichting van de interne administratie en verbeteren datakwaliteit als prioriteit zien. Zij geven aan dat de convenantpartijen een rol kunnen spelen in het bevorderen van eenduidigheid in de basisinrichting van de administratie bij corporaties, om daarmee de geautomatiseerde uitvraag te bespoedigen. 
 
De uitkomst van de enquête laat zien dat de doelstelling van administratieve lastenverlichting en efficiëntere data uitwisseling is bereikt. Corporaties geven aan tevreden te zijn met het tot nu toe behaalde resultaat van het SBR-wonenportaal.
 
Aedes, Aw, BZK en WSW danken de corporaties die hebben deelgenomen voor hun bijdrage aan de enquête. De uitkomsten zullen worden meegenomen bij de invulling van toekomstige gezamenlijke ambities van en samenwerkingsafspraken tussen de vier organisaties.

Accountantsprotocol 2021

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft het accountantsprotocol woningcorporaties over verslagjaar 2021 beschikbaar gesteld. In het protocol stelt de Aw eisen aan de werkzaamheden van de accountants bij corporaties. De Aw actualiseert het accountantsprotocol jaarlijks, vanwege wijzigingen in regelgeving, gegevensopvraag en opmerkingen vanuit accountantsorganisaties. Het accountantsprotocol 2021 is nog niet formeel gepubliceerd in de Staatscourant. Naar verwachting zal de publicatie later deze maand plaatsvinden.   

22 oktober live-gang portaal SBR-wonen voor de dPi2021

Vrijdag 22 oktober 2021 wordt het portaal van SBR-wonen opengesteld voor de dPi2021. Vóór 15 december 2021 moeten corporaties de dPi2021 aanleveren bij de uitvragende partijen Autoriteit Woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.   

De werkwijze en het proces in het portaal van SBR-wonen voor de dPi2021 zijn grotendeels hetzelfde als voorgaand jaar. Inhoudelijk zijn er enkele veranderingen. Een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen van de dPi2021 ten opzichte van de dPi2020 zijn op onderdeel- en paragraafniveau opgenomen in het Overzicht wijzigingen dPi2021.  

Softwareleveranciers bevinden zich thans in de afrondingsfase van de ontwikkeling van hun software ten behoeve van dPi2021. Zodra de software voor corporaties gereed is, kunt u gebruik maken van de import-functionaliteiten van het SBR-wonen portaal of rechtstreeks system-to-system aanleveren via de softwareleverancier. Indien u vragen hebt over de mogelijkheden voor system-to-system, dan kunt u contact opnemen met uw softwareleverancier.   

Het opstellen en indienen van de dPi wordt ondersteund met handleidingen en overige hulpmiddelen. Kijk voor meer informatie in onze Kennisbank  of neem contact op met de Servicedesk.  

Prinsjesdag 2021: De impact op de meerjarenbegroting dPi2021

Op Prinsjesdag heeft het kabinet plannen aangekondigd met betrekking tot de woningmarkt. Daarnaast is er in de bespreking van de Miljoenennota in de Tweede kamer ook veel naar voren gebracht. Dit kan van invloed zijn op met name de verhuurderheffing, de VPB en de ATAD. Omdat de uitwerking en de formalisering nog de nodige tijd kosten, ligt het niet voor de hand dat corporaties hier in de dPi al op vooruitlopen. In de eigen begroting kan middels scenario-analyse inzicht worden geboden in de effecten van mogelijke bijstellingen in genoemde regelgeving.

Publicatie beta-versie taxonomie dVi2021 / Abm2021

De taxonomie is gebaseerd op de actuele vastgestelde versie van het gegevensmodel en vormt de basis voor het invoerportaal. Deze taxonomie is ontwikkeld zodat verantwoordingsinformatie (wettelijke uitvraag) en de Aedes benchmark (vrijwillige uitvraag) van woningcorporaties in een bepaalde vaste vorm en structuur elektronisch aangeleverd kunnen worden. Hierdoor kunnen convenantpartijen en woningcorporaties digitaal informatie uitwisselen, ook als ze met verschillende softwarepakketten werken. 

De beta-versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dVi2021 / Abm2021 is op 7 oktober jongstleden gereed gemeld door het Kenniscentrum XBRL. Deze beta-versie is te downloaden in de Kennisbank van SBR-wonen en binnenkort te bekijken via de taxonomie viewer. Tot en met 28 oktober 2021 kan gereageerd worden op de beta-versie via de Servicedesk van SBR-wonen. 

Webinar: Waarde halen uit gestructureerde data (door XBRL Nederland en SBR Vernieuwing)

U neemt deel aan het SBR-stelsel. Het ontvangen en verwerken van XBRL-data heeft uw organisatie inmiddels onder de knie. Maar valt er niet veel meer waarde te halen uit uw deelname aan het SBR-stelsel? Het is tenslotte gestructureerde data voorzien van scherpe definities.

Op 28 oktober en 4 november 2021 van 10:00-12:00 uur organiseren XBRL Nederland en SBR Vernieuwing twee webinars. Hierin geven we inzicht in hoe andere partijen de verwerking en analyse van XBRL-data hebben aangepakt en hoe dit hen helpt hun doelen te behalen en informatie te kunnen delen met een ander.

Wilt u ook meer waarde halen uit de gegevens die u ontvangt, deze efficiënt verwerken, analyseren of delen? Of heeft u specifieke vragen over dit onderwerp? Meld u aan en deel deze uitnodiging met andere belanghebbenden.

Tijdens het webinar is er gelegenheid om vragen te stellen. Voorafgaand aan het webinar op 4 november 2021 kunt u specifieke vragen doorgeven voor ons panel ervaringsdeskundigen. Deze vragen kunt u via dit formulier insturen (vóór 1 november 2021).

Meer informatie over het programma en de sprekers vindt u hieronder.