Paul van Deurzen (SBR-wonen): Druk op de knop aanleveren van verantwoordingsinformatie steeds vaker de praktijk

Het aanleveren van verantwoordingsinformatie als de dPi vanuit een koppeling met bronsystemen gebeurt door corporaties steeds vaker met de spreekwoordelijke ‘druk op de knop’. Voor het system to system (S2S) aanleveren van de dVi lijkt de praktijk nog wat weerbarstiger, al zijn daarmee ook de eerste pilots succesvol afgerond. Wat is er bereikt en wat moet er nog gebeuren voordat system to system aanleveren voor álle verantwoordingsinformatie werkelijkheid is? CorporatieGids Magazine ging erover in gesprek met Paul van Deurzen, ketenmanager SBR-wonen. Lees verder

Bevinding opgelost

Op 24 mei was er een bevinding in de accountantsrapportage geconstateerd waarbij de vraag en vervolgvraag bij onderdeel 5.1.6 niet juist werd weergegeven.  Dit is in de release op 25 mei jl. opgelost.

Aanmelden voor de Expertgroep dVi2022 

Woensdag 1 juni van 9.00-11.00 uur staat het eerstvolgende Expertgroep-overleg gepland voor dVi2022. De Expertgroep vervult een relevante klankbordfunctie. Onder regie van SBR-wonen wordt, samen met vertegenwoordigers van convenantpartijen, de inhoud (gebaseerd op de voorgenomen aanpassingen in de dVi2022) , opzet en inrichting van de (wettelijke) gegevensuitvraag en de voorgenomen aanpassingen van de Aedes-benchmark besproken met vertegenwoordigers van corporaties en softwareleveranciers. Maatstaf zijn de uitgangspunten van het  convenant VIW.  Ook innovatieve kansen gericht op efficiëntere inrichting van de informatie-uitwisseling tussen corporaties en convenantpartijen komen hierbij aan bod.  

Mocht u interesse hebben hier aan deel te nemen vanwege uw betrokkenheid en expertise inzake de dVi, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via info@sbr-wonen.nl.

Extra aandacht voor deze belangrijke inhoudelijke onderwerpen

Hieronder zijn een aantal belangrijke aandachtspunten bij het invullen van de dVi2021 opgenomen. Aw en WSW zullen mogelijk extra aandacht besteden aan deze onderwerpen bij de beoordeling van de datakwaliteit. 
 
·  (2.1) Wat vul ik in bij ‘mutatie verslagjaar’? Lees verder 
·  (2.1) Hoe worden meerdere verhuureenheden die op één regel in
   de WOZ-bezitstabel verwerkt? Lees verder 
·  (3.4.7) Wat vul ik in bij ‘sectorspecifieke heffingen’? Lees verder 
·  (4.1) Wat wordt bedoeld met marktwaarde en agio op de leningen?
   Lees verder 
 
Tevens verwijzen wij naar de kwaliteitscontrole van Aw en WSW met een samenvatting en evaluatie van de resultaten dPi2021 en dVi2020 in onze kennisbank.

Openstelling portaal SBR-wonen voor de dVi2021 en Aedes-benchmark 2022

Vrijdag 1 april 2022 wordt het portaal van SBR-wonen opengesteld. Corporaties kunnen vanaf dan de dVi2021 en de Aedes-benchmark 2022 (onderdelen bedrijfslasten, onderhoud & verbeteringen en nieuwbouw) indienen bij de uitvragende partijen.

Uiterlijk 30 juni 2022 moeten corporaties de dVi2021 (wettelijke opvraag) aanleveren bij de uitvragende partijen Autoriteit woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Meer informatie over de aanlevering van de Aedes-benchmark (vrijwillige opvraag) leest u hier.

Het opstellen en indienen van de dVi en Abm wordt ondersteund met een stappenplan, handleidingen en Q&A’s.  

Hulpmiddelen gegevensuitvraag:

Kijk voor meer informatie in onze Kennisbank of neem contact op met de Servicedesk.

WOZ-bezitstabel en Aedes-benchmark

In de kennisbank staat het sjabloon WOZ-bezitstabel voor het invullen van de gegevens over de ontwikkeling en samenstelling van het bezit in eigendom van de corporatie. Ook is een uitgebreid sjabloon ten behoeve van Aedes-benchmark beschikbaar gesteld. Beide sjablonen bevatten een aantal validaties om te controleren of de gegevens voldoen aan de vereisten. De opbouw van het bestand is cruciaal voor het succesvol indienen. De handleiding helpt bij het vullen en opslaan van de WOZ-bezitstabel en de Aedes-benchmark.

Corporatie testdag 

Tijdens de Corporatietestdag vragen we corporaties om, als gebruiker, te testen of de dVi2021 en Aedes-benchmark goed werkt. Voor ons en corporaties is dat belangrijk. Het voordeel voor de corporaties die meedoen is dat in feite alle stappen worden doorlopen om tot een goede aanlevering te komen. Hierdoor zijn zij dus goed voorbereid. Als gevolg van afmeldingen heeft deze editie Rochdale als enige corporatie aan de corporatietestdag mee kunnen doen. Zij hebben als gebruiker het proces van opstellen tot aanleveren van de dVi2021 (incl. WOZ-bezitstabel) en de Aedes-benchmark 2022 via het portaal van SBR-wonen getest. Al met al een positieve uitkomst. We zijn Rochdale dankbaar voor de tijd die ze hierin hebben gestoken!

Pilot system-to-system dVi2021

Met deze editie van de dVi2021 gaat ook de pilot van start waarbij de dVi2021 door een drietal corporaties wordt aangeleverd via het portaal van Skarp en/of Accept. Dit betreft een reguliere indiening van het regime Administratieve Scheiding. De pilot is kleinschalig opgezet om, net als bij de dPi2021, te beoordelen en te onderzoeken onder welke voorwaarden uitbreiding van S2S mogelijk is. Doordat de dVi2021 grotendeels geautomatiseerd tot stand komt is de verwachting dat dit zowel de kwaliteit als de efficiency ten goede komt.

Gegevensmodel dPi2022 gepubliceerd

Het gegevensmodel dPi2022 is op dinsdag 1 maart 2022 door de Stuurgroep VIW vastgesteld. Vóór 15 december van ieder jaar leveren corporaties de prognose informatie (dPi) aan bij de ketenpartijen. In dPi 2022 zijn er ten opzichte van dpi 2021 geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. Een ongewijzigd gegevensmodel komt voor het eerst voor en zal naar verwachting in positieve zin bijdragen aan de stabiliteit van de opvraag. 
Het gegevensmodel vormt de basis voor het opstellen en modelleren van de woningcorporatie-taxonomie. Volgens planning zal de alfa taxonomie in mei worden gepubliceerd. Wij zullen hierover separaat communiceren met de softwareleveranciers. Publicatie van het gegevensmodel dPi2022 in de Staatscourant zal naar verwachting later dit jaar plaatsvinden. 

Gegevensmodel dPi 2022

Het gegevensmodel dPi2022 is op dinsdag 1 maart 2022 door Stuurgroep VIW vastgesteld. Dit gegevensmodel is voorafgaand afgestemd in de Expertgroep. Het gegevensmodel vormt de basis voor het opstellen en modelleren van de woningcorporatie-taxonomie.

Vóór 15 december van ieder jaar leveren corporaties de prognose informatie (dPi) aan bij de ketenpartijen. In dPi 2022 zijn er ten opzichte van dpi 2021 geen wijzigingen aangebracht.

Uitkomsten survey dPi2021

Na de indieningsdatum van de dPi2021 is een enquête uitgezet waarbij ook specifiek naar de ervaringen met  system-to-system is gevraagd. De survey is door 151 corporaties ingevuld. Dank hiervoor!

Voor de dPi2021 geven corporaties die via het SBR-portaal hebben aangeleverd gemiddeld een overall-score van 7,3 en corporaties die system-to-system via hun softwareleveranciers hebben aangeleverd een 8,1. Op de vraag welke verbeteringen SBR-wonen kan doorvoeren, gaf 70% aan dat er geen verbeteringen nodig zijn. 90% van de respondenten geeft aan zeer positief te zijn over het rechtstreeks aanleveren van de dPi2021 via software van hun eigen softwareleverancier. De resultaten uit de survey zullen door SBR-wonen worden besproken met de softwareleveranciers zodat zij hun software waar mogelijk kunnen verbeteren.  

De resultaten van de survey inzake dPi2021 zijn opgenomen in de kennisbank

Publicatie definitief gegevensmodel dVi2021 in Staatscourant

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 3 december 2021 het definitieve gegevensmodel voor de dVi2021 in de Staatscourant gepubliceerd. In onze kennisbank vindt u de belangrijkste wijzigingen in het gegevensmodel dVi2021 ten opzichte van de dVi2020.