Technisch issue 5.3 WNT opgelost

Vorige week werd een technisch issue gesignaleerd in het SBR-wonen portaal. In enkele situaties kwam het voor dat een sommatie in hoofdstuk 5.3 (veld: Totaal van bezoldiging) ten onrechte niet werd getoond in de dVi pdf-rapportages. Het issue is donderdag jongstleden opgelost. Bij het opnieuw openen (bewerken) van de rapportage, wordt het betreffende gegeven wel weer getoond in de dVi pdf-rapportages. Indien uw rapportage al klaar staat onder het kopje ‘voltooide rapportages’ is het raadzaam om dit betreffende veld te controleren. Indien de waarde ontbreekt, dient u de rapportage weer te openen, zodat deze weer wordt getoond. 

5.4 Huursom

In onderdeel 5.4 van de dVi wordt gevraagd naar meerdere gegevens omtrent de huursom. De informatie-opvraag is voor dit onderdeel, ten opzichte van vorig jaar, gewijzigd. Naar aanleiding van enkele verduidelijkingsvragen via de Servicedesk, acht Aw het behulpzaam om nadere toelichting te verschaffen ten behoeve van rapportage.

  • Als vertrekpunt wordt het aantal zelfstandige huurwoningen TI ultimo 2020 opgevraagd. Vervolgens wordt gevraagd naar het aantal zelfstandige huurwoningen met een prestatieafspraak over de besteding van de inkomensafhankelijke huurstijging hoger dan de norm. Hierbij gaat in de rapportage louter om eenheden waarbij een prestatieafspraak van toepassing is EN waar tevens de inkomensafhankelijke huurstijging hoger dan de norm (5,1%) daadwerkelijk is toegepast.
  • De vraag met betrekking tot de meeropbrengst heeft betrekking op de opbrengsten van het gedeelte van de inkomensafhankelijke huurverhoging dat boven het situatieafhankelijke normbedrag  (5,1%) (MG-circulaire 2020-01) ligt. De corporaties rapporteren de meeropbrengst op maandbasis.
  • In de uitvraag wordt vervolgens een onderscheid gemaakt tussen het aantal zelfstandige huurwoningen TI relevant voor de huursomtoets in gemeenten met prestatieafspraken over hogere huursomstijging en resterende gemeenten zonder prestatieafspraken over hogere huursomstijging. In de rapportage verantwoordt de corporatie de maandhuur per 01-01-2020 en 01-01-2021 enkel voor de zelfstandige eenheden TI relevant voor de huursomtoets in resterende gemeente zonderprestatieafspraken over hogere huursomstijging. De mutatie maandhuur en huursomstijging worden vervolgens automatisch berekend op basis van de ingevulde maandhuren.
    N.B. Mocht er geen sprake zijn van eenheden in gemeenten zonder prestatieafspraken (en vult u daarom € 0 (nul) in bij de maandhuren), dan verschijnt een validatiemelding in het portaal. De instructie is om in dit geval een fictieve waarde ad € 1 (één) in te vullen bij de maandhuur van 01-01-2020 om de rapportage te kunnen voltooien. Voor volgend jaar zal hiervoor een passende technische oplossing volgen.
  • Tot slot rapporteert de corporatie in hoeveel gemeenten de TI prestatieafspraken heeft over een hogere huursomstijging in 2020 en of de huursomstijging conform de prestatieafspraken in deze gemeenten lager of gelijk is dan de prestatieafspraken. Dit betreft een meerkeuzevraag met opties ‘Ja’ of ‘Nee’. Indien geen normen zijn benoemd in de prestatieafspraken of dat de corporatie geen eenheden heeft in gemeenten met prestatieafspraken over hogere huursomstijging dient in dat geval een ‘Ja’ ingevuld te worden, omdat er indirect wel wordt voldaan aan de vereisten. Voor volgend jaar zal binnen het keuzemenu de optie ‘n.v.t.’ worden toegevoegd.

Enquête Convenant Verbeteren Informatievoorziening

Afgelopen week hebben de woningcorporaties een e-mail van Baker Tilly ontvangen met het verzoek mee te werken aan een evaluatie. Zij voeren in opdracht van de deelnemers aan het Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector een evaluatie uit naar het convenant. Ze evalueren de uitvoering en samenwerking van de afgelopen 3,5 jaar en of het merendeel van de doelstellingen is behaald. De uitkomsten worden gebruikt voor het vormgeven van de samenwerking tussen convenantpartijen na 2022. Het huidige convenant eindigt op 31 december 2022. 

Wij vragen de bestuurders en medewerkers die zich in de praktijk actief met de dVi/dPi bezighouden om hier in groten getale aan mee te werken zodat er een representatieve respons is.  

Datakwaliteit dPi/dVi

Jaarlijks toetsen Aw en WSW per dVi en dPi uitvraag de kwaliteit van de aangeleverde gegevens. Hierbij wordt risicogericht een aantal onderdelen van de uitvraag beoordeeld op datakwaliteit. De overzichten met de resultaten op sectorniveau worden voor elke uitvraag gepubliceerd op de kennisbank van SBR-wonen. 

Sinds SBR met ingang van de dPi2018 en dVi2018 als standaard wordt gebruikt voor het aanleveren van de prognose en verantwoordingsinformatie in de woningcorporatiesector, is de datakwaliteit elk jaar verbeterd volgens de opgave van Aw en WSW.

Daarnaast verdiepen softwareleveranciers zich steeds meer in de materie, zodat zij hun software kunnen optimaliseren om woningcorporaties te helpen met het verzamelen van de data en verbeteren van de kwaliteit van de gegevens. De eerste resultaten van de system to system aanlevering bij de dPi2020 zijn positief. 

Ondanks de positieve ontwikkelingen vinden er jaarlijks toch nog her-indieningen plaats als gevolg van onjuiste invullingen of onvolledige aanleveringen. Hieronder is dit aantal in kaart gebracht.

UitvraagAantal her- aanleveringenAantal hits in analyseOpmerkingen
dPi2018 312211e keer dPi indiening via SBR wonen portaal, derhalve alleen de grote fouten laten corrigeren.
dPi2019 74220Strengere controle op datakwaliteit als gevolg van de bestuurlijke brief van de Aw.
dPi2020 45170 
dVi2018 02701e keer dVi SBR-wonen indiening via portaal. Hiervoor zijn geen her-aanleveringen opgevraagd.  
dVi201971193Uit de rechtmatigheidscontrole is gebleken dat er meer onjuistheden zaten in de primaire aanleveringen en zijn derhalve extracomptabel gecorrigeerde opgaven met Assurance opgevraagd ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole.

De datakwaliteit van de corporaties is verbeterd, echter lijkt de sector nog wel een paar stappen te moeten zetten om de kwaliteit van de aangeleverde gegevens nog verder te verbeteren.  

Daar waar we dit vanuit SBR-wonen kunnen ondersteunen zullen we dit zeker doen. Voorafgaand aan de vaststelling van de nieuwe dVi en dPi bespreken we met de Expertgroep de mogelijkheden tot verbetering van de datakwaliteit. Aan de expergroep nemen deel: corporaties, Aw, WSW, Aedes en softwareleveranciers. Daarnaast biedt Aedes diverse trajecten aan ter verbetering van de datakwaliteit. Maak daar vooral gebruik van.   

Aanmelden voor de Expertgroep dVi2021

Donderdag 10 juni van 10.00-12.00 uur staat het eerstvolgende Expertgroep-overleg gepland voor dVi2021. De Expertgroep vervult een relevante klankbordfunctie. Onder regie van SBR-wonen wordt, samen met vertegenwoordigers  van convenantpartijen, de inhoud, opzet en inrichting van de (wettelijke) gegevensuitvraag en het financiële gedeelte van de Aedes-benchmark besproken met vertegenwoordigers van corporaties en softwareleveranciers. Maatstaf zijn de uitgangspunten van het convenant VIW. Ook innovatieve kansen gericht op efficiëntere inrichting van de informatie-uitwisseling tussen corporaties, softwareleveranciers en convenantpartijen worden hier besproken. 

Mocht u interesse hebben hier aan deel te nemen vanwege uw betrokkenheid en expertise inzake de dVi, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via info@sbr-wonen.nl.

Stuurgroep VIW besluit tot openstelling portaal SBR-wonen voor de dVi2020 en Aedes-benchmark

Dinsdag 6 april 2021 is het portaal van SBR-wonen opengesteld voor de dVi2020 en de Aedes-benchmark. Corporaties kunnen vanaf vandaag de dVi2020 en de Aedes-benchmark indienen.
Vóór 1 juli 2021 moeten corporaties de dVi2020 aanleveren bij de uitvragende partijen  Autoriteit Woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Meer informatie over de indiening van de Aedes-benchmark vindt u hier.

Het opstellen en indienen van de dVi2020 en de Aedes-benchmark wordt ondersteund met een stappenplan, handleidingen en instructiefilmpjes. Kijk voor meer informatie in onze  Kennisbank  of neem contact op met de  Servicedesk

Openstelling portaal SBR-wonen voor de dVi2020

SBR-wonen is voornemens om dinsdag 6 april 2021 het portaal van SBR-wonen open te stellen voor de dVi2020 en de Aedes-benchmark 2021. Corporaties kunnen vanaf dan de dVi2020 en de Aedes-benchmark (onderdelen bedrijfslasten, onderhoud & verbeteringen en nieuwbouw) indienen bij de uitvragende partijen.Het opstellen en indienen van de dVi2020 en de Aedes-benchmark wordt ondersteund met een stappenplan, handleidingen en instructiefilmpjes.  Uiterlijk 30 juni 2021 moeten corporaties de dVi2020 aanleveren bij de uitvragende partijen Autoriteit woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Meer informatie over de aanlevering van de Aedes-benchmark leest u hier.
Corporatie testdagen    
Afgelopen week hebben woningcorporaties Triada en Rochdale aan de corporatietestdagen meegedaan. Zij hebben als gebruiker het proces van opstellen tot aanleveren van de dVi2020 (incl. WOZ-bezitstabel) en de Aedes-benchmark via het portaal van SBR-wonen getest. Hun gebruikerservaringen zijn met ons gedeeld. Als dank ontvingen zij de speciale SBR-wonen taart. Wil je als corporatie ook meehelpen om de indiening te testen en zodoende goed voorbereid zijn? Stuur ons dan een e-mail met je verzoek. De eerstvolgende corporatie testdagen voor de dPi2021 zullen rond eind september 2021 worden georganiseerd.
WOZ-bezitstabel en Aedes-benchmark   
In de kennisbank staat het sjabloon WOZ-bezitstabel voor het invullen van de gegevens over de ontwikkeling en samenstelling van het bezit in eigendom van de corporatie. Ook is het sjabloon Aedes-benchmark beschikbaar gesteld. Deze sjablonen bevatten een aantal validaties om te controleren of de gegevens voldoen aan de vereisten. De opbouw van het bestand is cruciaal voor het succesvol indienen van de dVi2020 en de Aedes-benchmark. De handleiding helpt bij het vullen en opslaan van de WOZ-bezitstabel en de Aedes-benchmark. 

Hulpmiddelen gegevensuitvraag dVi

Alle overige gegevens die in de dVi2020 en de Aedes-benchmark worden uitgevraagd, kunnen ter voorbereiding verzameld worden met behulp van de volgende hulpmiddelen: 

Kijk voor meer informatie in onze Kennisbank of neem contact op met de Servicedesk.

Portaal SBR-wonen werkt met Google Chrome, Firefox en Edge

Het portaal van SBR-wonen werkt met de nieuwste versies van Google Chrome, Firefox en Edge. Gebruik één van deze browsers tijdens het invoeren van de dVi2020 en Aedes-benchmark en zorg dat de betreffende browser is geüpdate. 

Gegevensmodel dPi2021 gepubliceerd

Het gegevensmodel dPi2021 is maandag 15 maart jl. door de Stuurgroep VIW vastgesteld. Dit gegevensmodel is voorafgaand afgestemd in de Expertgroep. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van corporaties, Aedes, Aw, BZK, WSW, VERA en softwareleveranciers.  De gegevensreductie bedraagt circa 43% ten opzichte van informatie-opvraag dPi2017 en is ten opzichte van de informatie-opvraag dPi2020 verwaarloosbaar.

Het gegevensmodel vormt de basis voor het opstellen en modelleren van de woningcorporatie-taxonomie. Volgens planning zal de taxonomie begin juli worden gepubliceerd. Wij zullen hierover separaat communiceren met de softwareleveranciers. Publicatie van het gegevensmodel dPi2021 in de Staatscourant zal naar verwachting later dit jaar plaatsvinden. 

Vóór 15 december van ieder jaar leveren corporaties de prognose informatie (dPi) aan bij de ketenpartijen. In de Kennisbank staat een overzicht met de belangrijkste wijzigingen in het gegevensmodel dPi2021 ten opzichte van de dPi2020. 

Voortgang en planning dVi2020 & Abm

De SBR-wonen rapportage van 2020 valt uiteen in de wettelijke gegevensuitvraag en de Aedes-benchmark (Abm). De uitbreiding van de Abm is nieuw dit jaar. Verantwoording inzake de Aedes-benchmark is facultatief en maakt derhalve geen onderdeel uit van de wettelijke verantwoording. De voorbereidingen zijn in volle gang. Het streven is om begin april 2021 het portaal open te stellen. 

Met de ketentest wordt getest of alle processen en systemen effectief werken. Het gaat om het portaal van SBR-wonen én de aangesloten systemen van Aw, WSW en het ministerie van BZK. Data ten behoeve van Aedes worden via BZK doorgestuurd. Op basis van de eerdere aanleveringen van dPi en dVi via het SBR-wonen portaal, blijkt dat het portaal naar behoren functioneert. We kijken dus met vertrouwen uit naar de ketentest. 
Ook wordt gewerkt aan de documentatie (e.g. instructiehandleidingen) die voor de dVi en Abm gebruikt kunnen worden. Als gevolg van de eerdere openstelling van het SBR-wonen portaal verwachten wij dat het gebruik van (in voorgaande jaren beschikbaar gestelde) Excel-hulpsheets niet nodig is. Idealiter worden gegevens vanuit bronsystemen aangeleverd.

Planning:
22 maart      – Publicatie documentatie bij de dVi2020 & Abm
26 maart      – Afronden ketentest   
Begin april   – Livegang portaal
30 juni          – Deadline aanleveren dVi2020