Definitieve versie Woningcorporatie taxonomie dVi2022 en Aedes-benchmark 2023 gepubliceerd

De taxonomie is gebaseerd op de actuele versie van het gegevensmodel dVi 2022 en vormt de basis voor het invoerportaal voor dVi 2022 en Aedes-benchmark 2023. De reacties op de alfa versie zijn verwerkt in de definitieve taxonomie. De definitieve versie van de Woningcorporatie taxonomie is aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius. Deze definitieve versie is hier te downloaden of te bekijken via de taxonomie viewer

Alfa-versie Woningcorporatie taxonomie dVi2022 en Aedes-benchmark 2023 gepubliceerd

De alfa versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dVi 2022 en Aedes-benchmark 2023 is aangeboden aan de Centrum voor Standaarden. Deze alfa versie is hier te downloaden of te bekijken via de taxonomie viewer

14 oktober live-gang portaal SBR-wonen voor de dPi2022

Vrijdag 14 oktober 2022 wordt het portaal van SBR-wonen opengesteld voor de dPi2022. Vóór 15 december 2022 moeten corporaties de dPi2022 aanleveren bij de uitvragende partijen Aw, WSW en het ministerie van BZK.    

De werkwijze en het proces in het SBR-wonen portaal voor de dPi2022 zijn hetzelfde als voorgaand jaar. Er zijn eveneens geen inhoudelijke wijzigingen in de informatie-opvraag. 

Softwareleveranciers bevinden zich  in de afrondingsfase van de ontwikkeling van hun software ten behoeve van dPi2022. Zodra de software voor corporaties gereed is, kunt u rechtstreeks system-to-system aanleveren via de softwareleverancier.  Voor vragen over system-to-system kunt u contact opnemen met uw softwareleverancier.    

Het opstellen en indienen van de dPi wordt ondersteund met handleidingen en overige hulpmiddelen. Kijk voor meer informatie in onze Kennisbank  of neem contact op met de Servicedesk.   

Alert-bericht Aw & WSW inzake meerjarenbegroting en dPi2022

Aandachtspunten meerjarenbegroting en dPi 2022 

De komende tijd stellen corporaties hun meerjarenbegroting en dPi 2022 op. De Aw en WSW vragen de corporaties om aandacht te hebben voor een aantal onderwerpen. Lees verder in onze kennisbank. 

Aandachtspunt agio van de leningen 

Achtergrond van de vraag over agio in hoofdstuk 4.1 is de berekening van de LTV. In de LTV tellen Aw en WSW op basis van het gezamenlijk beoordelingskader diverse balansposten mee als schuld. Voor meer info lees de uitgebreide Q&A in onze kennisbank.

Openstellingsdata SBR-wonen portaal 2023 

De data voor 2023 dat het SBR-wonen portaal wordt opengesteld voor indiening zijn bekend: 

– dVi2022/ABM2023: maandag 3 april 2023. 

– dPi2023: maandag 2 oktober 2023. 

Accountantsprotocol 2022

De Aw heeft het accountantsprotocol  woningcorporaties over verslagjaar 2022 beschikbaar gesteld. In het protocol stelt de Aw eisen aan de werkzaamheden van de accountants bij corporaties. De Aw actualiseert het accountantsprotocol jaarlijks vanwege wijzigingen in regelgeving, bevindingen vanuit het toezicht, gegevensopvraag en opmerkingen vanuit accountantsorganisaties. 

Nieuw convenant voor betere informatie-uitwisseling 

Gezamenlijk op een snelle en geautomatiseerde wijze informatie uitwisselen binnen de corporatiesector. Dat bespaart tijd én geld. Daarom ondertekenden de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, Aedes vereniging van woningcorporaties en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het convenant Verdere Verbetering Informatie-uitwisseling Woningcorporatiesector

Nieuw convenant
Met het nieuwe convenant maakten de vier partijen afspraken om de komende twee jaar de informatieketen binnen de corporatiesector verder te verbeteren. De partijen gaan aan de slag met de kwaliteit van de informatie voor beleid, toezicht, borging, benchmarking en sturing. Ook zetten ze stappen om het geautomatiseerd aanleveren van informatie zo gemakkelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden en maken.

Prognose- en verantwoordingsinformatie
Woningcorporaties leveren jaarlijks informatie over hoe ze hun taken uitvoeren nu én in de toekomst. Deze prognose- en verantwoordingsinformatie gaat naar de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, Aedes en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 2017 sloten deze partijen een eerste convenant voor een meer efficiënte en eenvoudige uitwisseling van informatie. 

Standaard ingevoerd
De samenwerking verliep succesvol en leverde een snellere uitwisseling van informatie op binnen de keten. Dit loopt sinds 2018 via de systematiek van Standard Business Reporting voor woningcorporaties (SBR-Wonen). Woningcorporaties kunnen zo gegevens die gebruikt worden voor sturing, benchmarking en verantwoording makkelijker aanleveren. Hierdoor zagen ze hun administratieve lasten fors dalen. 

De ondertekenaars zijn enthousiast over het nieuwe convenant en zeggen daarover:

Jo van Kalsbeek, bestuurder Risk bij Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw: 

‘Vanuit WSW zijn wij positief over de gerealiseerde ontwikkeling. Het ontwikkelde gegevensmodel is een verbeterslag voor de deelnemers die data aanleveren. Er is nu een efficiëntere methodiek voor het aanleveren van data, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van System to System aanlevering. Daarnaast vond een goede rationalisatie van de dataset plaats, waardoor uitsluitend relevante informatie wordt opgevraagd, die nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden van WSW en andere convenantpartijen.’

Chris Kuijpers, directeur-generaal Volkshuisvesting en Bouwen, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;   

‘Het ministerie is verheugd dat we de afgelopen jaren samen grote stappen hebben gezet om het uitwisselen van gegevens te verbeteren. Want kwalitatief goede gegevens tegen acceptabele administratieve lasten zijn enorm belangrijk voor ons en de sector. Daarom kijk ik uit naar de vernieuwde samenwerking om de datakwaliteit verder te verbeteren.’ 

Ton Hugens, directeur Autoriteit woningcorporaties;

“Van deze samenwerking plukken wij allemaal de vruchten. Ook voor de Autoriteit woningcorporaties is het prettig te werken met een eenduidige dataset waarin alleen informatie is opgenomen die wij nodig hebben in ons toezicht. We dragen er graag aan bij om het voor corporaties zo makkelijk mogelijk te maken. Met dit convenant laten we zien verder te gaan op de ingeslagen weg.”

Martin van Rijn, voorzitter Aedes, vereniging van woningcorporaties;

‘De afgelopen 5 jaar zijn de administratieve lasten voor de dVi aantoonbaar verlaagd met 50%. Een prachtige prestatie waaraan alle partijen hebben bijgedragen én grote winst voor de corporaties. De verlenging van het convenant geeft ons de mogelijkheid om verder te werken aan een efficiëntere en stabiele informatie-uitwisseling in de sector. Ik verwacht dat het de sector opnieuw veel gaat opleveren.’

Publicatie definitief gegevensmodel dPi2022 in Staatscourant  

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 12 juli 2022 het definitief gegevensmodel inzake dPi2022 in de  Staatscourant  gepubliceerd. Een unicum, er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in de informatie-opvraag dPi2022 ten opzichte van dPi2021.

Leidraad economische parameters dPi 2022  

De  leidraad economische parameters ten behoeve van dPi2022  is door Aw gepubliceerd. Deze publicatie geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van enkele economische parameters. Woningcorporaties kunnen deze informatie gebruiken voor het opstellen van de begroting en dPi2022 (die gebaseerd is op de vastgestelde begroting) met de prognose voor de jaren 2023-2027. 

De communicatie van de in te rekenen saneringsheffing en obligoheffing werd normaliter gecombineerd met de leidraad, maar vindt nu afzonderlijk plaats. Op de website van het WSW  volgt meer informatie over deze onderwerpen in relatie tot dPi 2022. 

Definitieve taxonomie dPi2022 
gepubliceerd  

De  taxonomie voor de dPi2022  is definitief. De taxonomie is gebaseerd op de actuele versie van het gegevensmodel. Deze taxonomie is ontwikkeld zodat de Prospectieve informatie (dPi) 2022 van woningcorporaties door middel van SBR aangeleverd kan worden. Softwareleveranciers kunnen op basis van deze taxonomie hun informatiesystemen inrichten zodat digitale informatie-uitwisseling tussen woningcorporaties en de uitvragende partijen mogelijk is.