Inhoudelijke handleiding dVi2022 & WOZ-bezitstabel

Om het aanleveren van de dVi2022 via het SBR-wonen portaal zo makkelijk mogelijk te maken, zijn er 2 handleidingen ontwikkeld: 

1) Deze handleiding: Toelichting op de uitvraag van de dVi2022 (Onderdeel A) en de opbouw van de WOZ-bezitstabel (onderdeel B);
2) Handleiding proces dVi2022 & WOZ-bezitstabel (volgt nog)

Lees verder in onze Kennisbank

Deadline aanleveren dPi2022

Woensdag 14 december 2022 is de deadline voor het indienen van de dPi2022.    

Op grond van artikel 44a van de Woningwet moeten corporaties de prognose informatie en bijbehorende bijlagen vóór 15 december verstrekken aan de in de wet genoemde uitvragende partijen. De wet voorziet niet in uitstelmogelijkheden.    

Stuur dus vóór 15 december de dPi2022 in via uw softwareleverancier of via het SBR-wonen serviceportaal. Meer informatie hierover leest u in de Kennisbank. 

Bereikbaarheid Servicedesk

De Servicedesk van SBR-wonen is tussen Kerst en Oud en Nieuw, van 24 december 2022 t/m 1 januari 2023 niet beschikbaar. 

Definitieve versie Woningcorporatie taxonomie dVi2022 en Aedes-benchmark 2023 gepubliceerd

De taxonomie is gebaseerd op de actuele versie van het gegevensmodel dVi 2022 en vormt de basis voor het invoerportaal voor dVi 2022 en Aedes-benchmark 2023. De reacties op de alfaversie zijn verwerkt in de definitieve taxonomie. De definitieve versie van de Woningcorporatie taxonomie is aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius. Deze definitieve versie is hier te downloaden of te bekijken via de  taxonomie viewer. 

Openstellingsdata SBR-wonen portaal 2023 en publicatie documentatie dPi/dVi/Abm

Zo voor de start van het nieuwe jaar, een herinnering aan de eerder gepubliceerde data 

Datum
Omschrijving
Ultimo december 2022Publicatie inhoudelijke handleidingen dVi2022 &  Abm 2023
April 2023Publicatie inhoudelijke handleiding dPi2023
Maandag 3 april 2023U kunt vanaf deze datum de dVi2022 & Abm 2023 indienen
Maandag 2 oktober 2023U kunt vanaf deze datum de dPi2023 indienen

Publicatie gegevensmodel dVi2022 in Staatscourant   

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 18 november 2022 het definitieve gegevensmodel voor de dVi2022 in de  Staatscourant  gepubliceerd.  
In onze kennisbank vindt u de  belangrijkste wijzigingen  in het gegevensmodel dVi2022 ten opzichte van de dVi2021.   

Expertgroep in januari bijeen voor dPi2023

Dinsdag 24 januari 2023 van 15.00 – 17.00 uur staat het eerstvolgende Expertgroep-overleg gepland inzake dPi2023. De Expertgroep vervult een relevante klankbordfunctie. Onder regie van SBR-wonen wordt, samen met vertegenwoordigers van convenantpartijen, de inhoud, opzet en inrichting van de (wettelijke) gegevensuitvraag besproken met vertegenwoordigers van corporaties en softwareleveranciers. Anders dan de laatste keer het geval was, zijn de convenantpartijen voornemens een aantal wijzigingen door te voeren in dPi2023 welke graag voorafgaand worden geklankbord in de Expertgroep.  

Mocht u interesse hebben hier aan deel te nemen vanwege uw betrokkenheid en expertise inzake de dPi, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via  info@sbr-wonen.nl

Definitieve versie Woningcorporatie taxonomie dVi2022 en Aedes-benchmark 2023 gepubliceerd

De taxonomie is gebaseerd op de actuele versie van het gegevensmodel dVi 2022 en vormt de basis voor het invoerportaal voor dVi 2022 en Aedes-benchmark 2023. De reacties op de alfa versie zijn verwerkt in de definitieve taxonomie. De definitieve versie van de Woningcorporatie taxonomie is aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius. Deze definitieve versie is hier te downloaden of te bekijken via de taxonomie viewer

Alfa-versie Woningcorporatie taxonomie dVi2022 en Aedes-benchmark 2023 gepubliceerd

De alfa versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dVi 2022 en Aedes-benchmark 2023 is aangeboden aan de Centrum voor Standaarden. Deze alfa versie is hier te downloaden of te bekijken via de taxonomie viewer

14 oktober live-gang portaal SBR-wonen voor de dPi2022

Vrijdag 14 oktober 2022 wordt het portaal van SBR-wonen opengesteld voor de dPi2022. Vóór 15 december 2022 moeten corporaties de dPi2022 aanleveren bij de uitvragende partijen Aw, WSW en het ministerie van BZK.    

De werkwijze en het proces in het SBR-wonen portaal voor de dPi2022 zijn hetzelfde als voorgaand jaar. Er zijn eveneens geen inhoudelijke wijzigingen in de informatie-opvraag. 

Softwareleveranciers bevinden zich  in de afrondingsfase van de ontwikkeling van hun software ten behoeve van dPi2022. Zodra de software voor corporaties gereed is, kunt u rechtstreeks system-to-system aanleveren via de softwareleverancier.  Voor vragen over system-to-system kunt u contact opnemen met uw softwareleverancier.    

Het opstellen en indienen van de dPi wordt ondersteund met handleidingen en overige hulpmiddelen. Kijk voor meer informatie in onze Kennisbank  of neem contact op met de Servicedesk.