Publicatie definitief gegevensmodel dVi2021 in Staatscourant

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 3 december 2021 het definitieve gegevensmodel voor de dVi2021 in de Staatscourant gepubliceerd. In onze kennisbank vindt u de belangrijkste wijzigingen in het gegevensmodel dVi2021 ten opzichte van de dVi2020.

Planning dVi2021 & Aedes-benchmark 2022

De SBR-wonen rapportage van 2021 bestaat net als vorig jaar uit de wettelijke gegevensuitvraag en de Aedes-benchmark (Abm). De Aedes-benchmark is facultatief en maakt geen onderdeel uit van de wettelijke verantwoording. De voorbereidingen zijn in volle gang. Het streven is om begin april 2022 het portaal van SBR-wonen open te stellen. Beide gegevensmodellen zijn terug te vinden in de kennisbank van SBR-wonen.

Ook wordt gewerkt aan de documentatie (e.g. instructiehandleidingen) die voor de dVi en Abm gebruikt kunnen worden.  

De planning hiervoor is alsvolgt:
24 maart      – Publicatie documentatie bij de dVi2021 & Abm 2022
Begin april   – Livegang portaal
30 juni          – Deadline aanleveren dVi2021*


* 31 aug – Deadline aanleveren Abm 2022

Mijlpaal: Ruim 60% van de corporaties levert de dPi2021 aan op basis van system-to-system

Zowel Ortec Finance als Aareon hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om hun eigen dPi-portaal in te richten in overeenstemming met de vereisten van SBR-wonen. Na een succesvolle pilot met de dPi2020 blijkt dat recent, bij de indiening van de dPi2021, ruim 2/3de van de corporaties dit via het portaal van hun softwareleverancier succesvol heeft aangeleverd! Dat is een enorme mijlpaal. We complimenteren dan ook zowel Ortec Finance als Aareon. 

Na de deadline van de indieningsdatum van de dPi2021 is een enquête uitgezet waarbij specifiek naar de ervaringen met deze nieuwe manier van aanleveren, op basis van system-to-system, is gevraagd. Deze is door 151 corporaties ingevuld. 90% van de respondenten geeft aan zeer positief te zijn over het aanleveren van de dPi2021 middels de software van Ortec Finance en Aareon.  

Voor de gehele presentatie van de resultaten uit de survey dPi2021 zie onze kennisbank

Resultaten evaluatie dPi2021

Ruim 2/3 van de corporaties heeft de dPi21 system-to-system via hun softwareleverancier aangeleverd. Om een goed beeld te krijgen van hun ervaringen met S2S hebben wij via een survey alle corporaties gevraagd naar de ervaringen bij het indienen van de rapportage, aandachtspunten voor SBR-wonen en een oordeel over de gehele ervaring. De enquête is door 151 respondenten ingevuld.

Lees verder


(update) Handboek marktwaardering 2021

Op 16 december jl. publiceerde de Autoriteit woningcorporaties (Aw) een update van het handboek marktwaardering 2021. Daarin verwerkte de Aw het gewijzigde tarief van de verhuurderheffing. Deze update van het handboek kondigde de Aw al aan bij de publicatie van het handboek op 29 oktober. 

Dit waarderingshandboek beoogt de toegelaten instellingen te ondersteunen in het proces om tot waardering op marktwaarde te komen. Daarnaast levert dit handboek een bijdrage aan uniformering en transparantie van de waarderingen bij alle toegelaten instellingen, mede door de onderlinge vergelijkbaarheid te vergroten.

Download ‘(update) Handboek marktwaardering 2021’

Deadline aanleveren dPi2021

Dinsdag 14 december 2021 is de deadline voor het indienen van de dPi2021.   

Op grond van artikel 44a van de Woningwet moeten corporaties de prognose informatie en bijbehorende bijlagen vóór 15 december verstrekken aan de in de wet genoemde uitvragende partijen. De wet voorziet niet in uitstelmogelijkheden.   

Stuur dus vóór 15 december de dPi2021 in via uw softwareleverancier of via het SBR-wonen serviceportaal. Meer informatie hierover leest u in de Kennisbank

Bereikbaarheid Servicedesk

De Servicedesk van SBR-wonen is tussen Kerst en Oud en Nieuw, van 24 december  t/m 2 januari 2022 niet beschikbaar. 

Handleiding toepassen ‘functionele indeling winst-en-verliesrekening verslagjaar 2021’ beschikbaar

Het is voor woningcorporaties verplicht de winst-en-verliesrekening in de jaarrekening te presenteren volgens de functionele indeling. Het model voor de winst-en-verliesrekening dat hiervoor gebruikt moet worden, is opgenomen in bijlage 3 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV). SBR-wonen heeft, onder verantwoordelijkheid van de convenantpartijen en met consultatie van corporaties en accountantsorganisaties, een handleiding opgesteld die woningcorporaties richting geeft bij het toepassen van de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening binnen de regelgeving en de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 645 inzake de Toegelaten instellingen volkshuisvesting.   
 
Deze handleiding is gepubliceerd in de  Kennisbank  van SBR-wonen

Taxonomie dVi2021 en Abm2021 gepubliceerd

De  taxonomieën voor de dVi2021 en Abm2021 zijn definitief. De taxonomieën zijn gebaseerd op de actuele versie van de gegevensmodellen en vormen de basis voor het invoerportaal voor dVi 2021 en Aedes-benchmark 2021. Deze taxonomieën zijn ontwikkeld zodat verantwoordings- en benchmarkinformatie van woningcorporaties door middel van SBR aangeleverd kan worden. Softwareleveranciers kunnen op basis van deze taxonomieën hun informatiesystemen inrichten zodat digitale informatie-uitwisseling tussen woningcorporaties en de uitvragende partijen mogelijk is.   

Publicatie gegevensmodel dVi2021 in Staatscourant

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 8 december 2021 het definitieve gegevensmodel voor de dVi2021 in de Staatscourant gepubliceerd. 
In onze kennisbank vindt u de belangrijkste wijzigingen in het gegevensmodel dVi2021 ten opzichte van de dVi2020.