Samenvatting van de door Baker Tilly uitgevoerde evaluatie van de effectiviteit en efficiency van de gegevensuitwisseling via SBR Wonen.

In het licht van het convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporaties, van de samenwerkende partijen Aw, WSW, BZK en Aedes, dat eind volgend jaar afloopt, is door Baker Tilly een evaluatie uitgevoerd. Alle corporaties zijn via een enquête gevraagd naar de effectiviteit en efficiency van het SBR-wonenportaal en of er draagvlak is voor verdere verbetering van de informatie en rapportage omgeving. Honderddertien corporaties hebben de enquête ingevuld (38%) en met zes corporaties, variërend van klein naar groot, heeft een interview plaatsgevonden. 
 
De enquête-uitkomsten laten zien dat corporaties over het algemeen tevreden te zijn over de werking van het SBR-wonenportaal. Zij zien het nut en de noodzaak van de huidige data-uitvraag. Het indienen van de dPi wordt als efficiënt ervaren en gezien als een sprong voorwaarts vergeleken met het oude systeem CorpoData.
Het indienen van de dVi is complexer dan de dPi en vraagt nog veel handmatige invoer. De meeste corporaties spraken de wens uit de dVi via system-to-system te kunnen aanleveren wat de efficiency zou verhogen.
Het één à twee weken vervroegen van de indieningsdatum van de dPi wordt door 37% van de corporaties realiseerbaar geacht en 32% zegt dit voor de dVi. Voor een deel van de corporaties levert vervroeging een uitdaging op voor de planning & control cyclus en afspraken in het kader van de accountantscontrole.
 
Reductie van datavelden ervaren corporaties als belangrijkste bijdrage aan de administratieve lastenverlichting. Op de vraag of corporaties een rol voor zichzelf weggelegd zien om de datakwaliteit verder te verbeteren, gaven de meeste corporaties aan dat zij standaardisatie van de inrichting van de interne administratie en verbeteren datakwaliteit als prioriteit zien. Zij geven aan dat de convenantpartijen een rol kunnen spelen in het bevorderen van eenduidigheid in de basisinrichting van de administratie bij corporaties, om daarmee de geautomatiseerde uitvraag te bespoedigen. 
 
De uitkomst van de enquête laat zien dat de doelstelling van administratieve lastenverlichting en efficiëntere data uitwisseling is bereikt. Corporaties geven aan tevreden te zijn met het tot nu toe behaalde resultaat van het SBR-wonenportaal.
 
Aedes, Aw, BZK en WSW danken de corporaties die hebben deelgenomen voor hun bijdrage aan de enquête. De uitkomsten zullen worden meegenomen bij de invulling van toekomstige gezamenlijke ambities van en samenwerkingsafspraken tussen de vier organisaties.