Alert-bericht Aw & WSW inzake meerjarenbegroting en dPi2021

Aw en WSW vragen in het kader van de meerjarenbegroting en de komende dPi2021 aandacht voor de volgende onderwerpen:  

Leidraad economische parameters dPi2021
Net als vorige jaren hebben de Aw en het WSW samen een leidraad economische parameters opgesteld voor dPi2021. Deze geldt voor de periode 2022-2026. Corporaties kunnen deze parameters gebruiken in hun begroting en bij het invullen van dPi2021 wat betreft prijsinflatie, renteverwachting, stijging van lonen, bouwkosten en leegwaarde. De leidraad bevat onder meer informatie over het opstellen van een prognose van markt- en beleidswaarde en de inrekening van sectorspecifieke heffingen.

Realiseerbaarheid meerjarenbegroting
Aw & WSW vragen nogmaals aandacht voor het kader dat ook in de Handleiding dPi 2021 zal worden vastgelegd met betrekking tot het opstellen van de meerjarenbegroting. De op te nemen activiteiten moeten een zo realistisch mogelijke inschatting zijn van een haalbare transitie (in omvang en realisatieperiode) die aansluit op de portefeuillestrategie. Lees meer >>

Clustermogelijkheid projecten (onderhoud/investering)
De memo onderhoud en beheer opgenomen in de RTIV geeft kaders voor verantwoording van onderhouds- en beheerkosten. Naar aanleiding van enkele praktijkvoorbeelden vragen Aw en WSW extra aandacht voor de clustermogelijkheid binnen het geldende kader. Lees meer >> 

Beheer in vastgoedexploitatie en de normafleiding t.b.v.  beleidswaarde
Het vraagstuk van toerekeningen roept in de praktijk nog vragen op. Daarom brengen we graag de eerder gepubliceerde Q&A’s van 27 oktober 2020 en 6 april 2021, die nadere duiding geven op dit onderwerp, extra onder de aandacht.