Aanmelden voor de Expertgroep dVi2022 

Woensdag 1 juni van 9.00-11.00 uur staat het eerstvolgende Expertgroep-overleg gepland voor dVi2022. De Expertgroep vervult een relevante klankbordfunctie. Onder regie van SBR-wonen wordt, samen met vertegenwoordigers van convenantpartijen, de inhoud (gebaseerd op de voorgenomen aanpassingen in de dVi2022) , opzet en inrichting van de (wettelijke) gegevensuitvraag en de voorgenomen aanpassingen van de Aedes-benchmark besproken met vertegenwoordigers van corporaties en softwareleveranciers. Maatstaf zijn de uitgangspunten van het  convenant VIW.  Ook innovatieve kansen gericht op efficiëntere inrichting van de informatie-uitwisseling tussen corporaties en convenantpartijen komen hierbij aan bod.  

Mocht u interesse hebben hier aan deel te nemen vanwege uw betrokkenheid en expertise inzake de dVi, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via info@sbr-wonen.nl.