Paul van Deurzen (SBR-wonen): Druk op de knop aanleveren van verantwoordingsinformatie steeds vaker de praktijk

Het aanleveren van verantwoordingsinformatie als de dPi vanuit een koppeling met bronsystemen gebeurt door corporaties steeds vaker met de spreekwoordelijke ‘druk op de knop’. Voor het system to system (S2S) aanleveren van de dVi lijkt de praktijk nog wat weerbarstiger, al zijn daarmee ook de eerste pilots succesvol afgerond. Wat is er bereikt en wat moet er nog gebeuren voordat system to system aanleveren voor álle verantwoordingsinformatie werkelijkheid is? CorporatieGids Magazine ging erover in gesprek met Paul van Deurzen, ketenmanager SBR-wonen. Lees verder

Bevinding opgelost

Op 24 mei was er een bevinding in de accountantsrapportage geconstateerd waarbij de vraag en vervolgvraag bij onderdeel 5.1.6 niet juist werd weergegeven.  Dit is in de release op 25 mei jl. opgelost.

Webinar Datakwaliteit

In samenwerking met de Aw, WSW en Aedes organiseerde het Ketenteam SBR-wonen op 16 september het webinar Datakwaliteit. De opkomst was zeer positief. Ruim 130 woningcorporaties namen deel.

Aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie dPi2019 en dVi2019 van SBR-wonen, beoordeling datakwaliteit dPi2019 en dVi2019 door Aw en WSW en het programma datakwaliteit van Aedes zijn wij in gesprek gegaan met corporaties over datakwaliteit.

In dit webinar hebben Aw en WSW een toelichting gegeven op de analyse van dPi2019 en dVi2019, en gaven zij op hoofdlijnen inzicht in hoe zij die beoordeling uitvoeren. Vervolgens nam Aedes de deelnemers aan de hand van het stappenplan datakwaliteit mee in een interactieve casus.

Via onze kennisbank kunt u de presentaties downloaden.

In een tussentijdse poll gaven deelnemers antwoord op onderstaande vragen.

Vraag 1)

Vraag 2)

Vraag 3)

Informatiebericht Stuurgroep Verbetering Informatievoorziening Woningcorporaties (VIW)

De Stuurgroep Verbetering Informatievoorziening Woningcorporaties (VIW) heeft een Informatiebericht gemaakt over de stand van zaken om de informatievoorziening in de corporatiesector te verbeteren. Daarover sloten Aedes, het ministerie van BZK, de Autoriteit woningcorporaties en WSW eind 2017 een convenant. Een van de acties is het aansluiten van de sector op Standard Business Reporting (SBR) en toewerken naar het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen corporaties en uitvragende partijen.

CorpoData

De stuurgroep komt op 24 april 2018 bijeen om een definitieve keuze te maken tussen het invoeren van SBR voor dPi 2018 of het nogmaals aanpassen van CorpoData hiervoor. Gezien de mogelijke invloed op de corporaties en softwareleveranciers hecht de stuurgroep veel waarde aan een zorgvuldige besluitvorming. Donderdag 26 april 2018 brengt de stuurgroep een volgend informatiebericht uit met daarin hun keuze en de onderbouwing daarvan.

Corporatiesector tekent convenant voor verbetering informatievoorziening

Verbetering van de informatievoorziening binnen de corporatiesector met als uiteindelijke doel om informatie-uitwisseling met één druk op de knop mogelijk te maken en daarmee de administratieve lastendruk te verminderen. Dat is het doel van het Convenant Verbetering Informatievoorziening Woningcorporatiesector dat brancheorganisatie Aedes, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Autoriteit woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) vanmiddag tekenden.

Lees er hier meer over.