Actueel

6 november 2018

Stuurgroep besluit tot openstelling portaal SBR-wonen

De Stuurgroep van SBR-wonen, waarin Aedes, het ministerie van BZK, AW en WSW zijn vertegenwoordigd, besloot deze maandag dat corporaties vanaf 9 november gebruik kunnen maken van het nieuwe portaal voor de aanlevering dPi2018.

Om de overgang van CorpoData naar het portaal van SBR-wonen soepel te laten verlopen zijn er handleidingen en instructiefilmpjes voor corporaties. Deze zijn op de website van SBR-wonen te vinden. Evenals een link naar de kennisbank en een contactformulier voor vragen aan de Servicedesk. Tijdens bijeenkomsten laten we zien hoe het portaal werkt en waarop corporaties bij het aanleveren van de gegevens moeten letten.


18 oktober 2018

Brief over einde CorpoData

Begin deze week ontvingen alle corporaties van de Autoriteit woningcorporaties een brief over de officiële beëindiging van CorpoData en de overgang voor de gegevensinvoer naar het portaal van SBR-wonen. Lees waarom CorpoData ophoudt te bestaan en over de verantwoordelijkheden rondom de aanlevering van gegevens.


20 september 2018

Van Corpodata naar SBR, interview met Hans Blokpoel in CorporatieGids Magazine

Vanaf dit najaar vervangt het portaal van SBR-wonen het huidige Corpodata-systeem. De vervanging is een tussenstation op weg naar de eindbestemming: het system-to-system aanleveren van prognose- en verantwoordingsinformatie door woningcorporaties. Wat is de actuele status, wat brengt het corporaties en wat is daar nog voor nodig? CorporatieGids Magazine vroeg het aan Hans Blokpoel, voorzitter van de Stuurgroep ‘Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector’. Lees het artikel.


23 augustus 2018

Woningcorporatie taxonomie dPi 2018 definitief

De definitieve versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi 2018 is 1 augustus gepubliceerd. U kunt de taxonomie inzien via onze website. De taxonomie is gebaseerd op de actuele versie van het gegevensmodel dPi 2018 en vormt de basis voor het invoerportaal voor dPi 2018.


12 juli 2018

Corporaties positief over sterk gereduceerde dVi-uitvraag

Door de invoering van Verticaal Toezicht en een heroriëntatie van beleidsvragen door BZK, kunnen diverse hoofdstukken uit de dVi vervallen, waaronder alle bedrijfswaarde-onderdelen en een aantal vragen op gemeenteniveau. Dit bleek uit de bijeenkomst van het Expertteam van SBR-wonen dat op 10 juli voor de tweede keer vergaderde.

Naast de organisator, het Ketenteam SBR-wonen, zaten corporaties en Aedes samen met toezichthouders om de tafel om de dVI uitvraag 2018 te beoordelen. Behalve het voorstel om enkele hoofdstukken te laten vervallen, werden ook suggesties gedaan om de wijze van uitvragen beter aan te laten sluiten bij de wijze waarop corporaties dit zelf in hun administratie hebben staan. Corporaties gaven aan blij verrast te zijn met de sterk gereduceerde uitvraag.

Corporaties, Aedes, Aw, WSW en het Ketenteam SBR-wonen kijken samen hoe zij met de suggesties omgaan. Dat doen zij op korte termijn in een vervolgsessie.

De bijeenkomsten van het Expertteam zijn een concreet gevolg van het convenant ‘Verbetering informatievoorziening woningcorporatiesector’ dat is getekend door Aedes, WSW, Aw en BZK. Doelstelling van dit convenant is het optimaliseren en vereenvoudigen van de informatiestromen in de verantwoordingsketen. Het convenant bepaalt onder meer dat toezichthouders en corporaties met elkaar in overleg treden over de uitvraag door het instellen van een Expertteam.


22 juni 2018

Expertteam bespreekt dPi-uitvraag 2018

Woensdag 20 juni zat het Expertteam van SBR-wonen voor het eerst bij elkaar. In het Expertteam zitten corporaties en Aedes samen met toezichthouders om de tafel. Organisator is het ketenteam SBR-wonen. Tijdens deze eerste bijeenkomst beoordeelde het Expertteam de dPi uitvraag 2018. Corporaties zijn blij verrast met de (gereduceerde) uitvraag. En deden ook enkele suggesties voor vereenvoudiging. Aedes, corporaties, Aw, WSW en het Ketenteam SBR-wonen kijken samen hoe zij met deze suggesties omgaan. Tijdens de bijeenkomst kwam ook de taxonomie (het gegevenswoordenboek) van de dPi aan de orde.

De bijeenkomst van het Expertteam is een concreet gevolg van het convenant ‘Verbetering informatievoorziening woningcorporatiesector’ dat is getekend door Aedes, WSW, Aw en BZK. Doelstelling van dit convenant is het optimaliseren en vereenvoudigen van de informatiestromen in de verantwoordingsketen. Het convenant bepaalt onder meer dat toezichthouders en corporaties met elkaar in overleg treden over de uitvraag door het instellen van een Expertteam. Op korte termijn komt er een volgende sessie, dan is het gegevensmodel dVi 2018 het onderwerp.


4 juni 2018

Tweede nieuwsbrief

In het tweede nummer van onze nieuwsbrief veel aandacht voor de informatiebijeenkomsten voor corporaties, waarvan de eerste 7 juni plaatsvindt. Ook leest u over het gegevensmodel dPi 2018 en de taxonomie Woningcorporaties voor de dPi 2018.
Wilt u ook de volgende nummers van de nieuwsbrief lezen? Meld u dan aan voor SBR-wonen Nieuws.


17 mei 2018

Eerste nummer ‘SBR-wonen Nieuws’

Alle corporaties krijgen te maken met de gevolgen van het Convenant Verbetering Informatievoorziening Woningcorporatiesector. Om hen en ook andere partijen op de hoogte te houden van de uitvoering ervan, is er vanaf nu SBR-wonen Nieuws. In het eerste nummer van deze nieuwsbrief leest u over de doelstellingen van het convenant. Hoe en wie bij de uitvoering is betrokken en wat het convenant voor corporaties betekent; onder andere de vervanging van het CorpoData systeem. Ook vindt u informatie over de bijeenkomsten voor corporaties, die in juni en juli plaatsvinden.
Wilt u ook de volgende nummers van de nieuwsbrief lezen? Meld u dan aan voor SBR-wonen Nieuws.


1 mei 2018

Uitvraag dPi 2018 via SBR-portaal

De Stuurgroep Verbetering Informatievoorziening Woningcorporaties (VIW) heeft beslist de prognose informatie van woningcorporaties (dPi) 2018 op basis van Standard Business Reporting (SBR) uit te vragen. De stabiliteit van CorpoData is onvoldoende om nogmaals een uitvraag met dit systeem te doen. Dat meldt de Stuurgroep in een Informatiebericht.

De stuurgroep kon kiezen tussen twee scenario’s: nogmaals aanpassen van CorpoData óf vooruitlopen op de overgang per eind 2018 naar SBR. De Stuurgroep heeft de risico’s van beide trajecten afgewogen en, na zorgvuldige beraadslaging, beslist de dPi 2018 op basis van SBR uit te vragen.


16 april 2018

Informatiebericht Stuurgroep Verbetering Informatievoorziening Woningcorporaties (VIW)

De Stuurgroep Verbetering Informatievoorziening Woningcorporaties (VIW) heeft een Informatiebericht gemaakt over de stand van zaken om de informatievoorziening in de corporatiesector te verbeteren. Daarover sloten Aedes, het ministerie van BZK, de Autoriteit woningcorporaties en WSW eind 2017 een convenant. Een van de acties is het aansluiten van de sector op Standard Business Reporting (SBR) en toewerken naar het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen corporaties en uitvragende partijen.

CorpoData

De stuurgroep komt op 24 april 2018 bijeen om een definitieve keuze te maken tussen het invoeren van SBR voor dPi 2018 of het nogmaals aanpassen van CorpoData hiervoor. Gezien de mogelijke invloed op de corporaties en softwareleveranciers hecht de stuurgroep veel waarde aan een zorgvuldige besluitvorming. Donderdag 26 april 2018 brengt de stuurgroep een volgend informatiebericht uit met daarin hun keuze en de onderbouwing daarvan.