Stuurgroep VIW besluit tot openstelling portaal SBR-wonen voor de dPi2020

Maandag  12 oktober 2020 wordt het portaal van SBR-wonen opengesteld voor de dPi2020. Vóór 15 december 2020 moeten corporaties de dPi2020 aanleveren bij de uitvragende partijen Autoriteit Woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

De werkwijze en het proces in het portaal van SBR-wonen voor de dPi2020 zijn grotendeels hetzelfde als voorgaand jaar. Inhoudelijk zijn er enkele veranderingen. Een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen van de dPi2020 ten opzichte van de dPi2019 zijn op onderdeel- en paragraafniveau opgenomen in het  Overzicht wijzigingen dPi2020

Softwareleveranciers bevinden zich thans in de afrondingsfase van de ontwikkeling van hun software ten behoeve van dPi2020. Zodra de software voor corporaties gereed is, kunt u gebruik maken van de import-functionaliteiten van het SBR-wonen portaal.  

Het opstellen en indienen van de dPi wordt ondersteund met handleidingen en overige hulpmiddelen. Kijk voor meer informatie in onze Kennisbank  of neem contact op met de Servicedesk.