Gegevensmodel

Op twee momenten in het jaar leveren corporaties financiële en volkshuisvestelijke gegevens aan bij uitvragende partijen als de Aw en WSW. Vóór 15 december de prognose-informatie (dPi) en vóór 1 juli de verantwoordingsinformatie (dVi).

Hieronder kunt u een gegevensmodel downloaden. Zolang een gegevensmodel nog niet definitief is, ziet u hieronder alleen de conceptversie. Tijdens de conceptfase vinden nog reviews plaats die mogelijk leiden tot wijzigingen op het concept. Het streven is om deze wijzigingen tot een minimum te beperken.

Een gegevensmodel is definitief na vaststelling door de minister van BZK en publicatie in de Staatscourant.  Op dat moment plaatsen we het definitieve model hier. Het definitieve gegevensmodel vormt de basis voor het opstellen en modelleren van de woningcorporatie taxonomie.

dPi 2018
Het definitieve gegevensmodel op basis waarvan de dPi 2018 plaatsvindt, is 17 oktober in de Staatscourant gepubliceerd en vindt u hier. Ten opzichte van de opvraag dPi 2017 is de dPi 2018 op een aantal punten aangepast. Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • Het projectenoverzicht is vereenvoudigd;
  • Bedrijfswaarde is vervangen door beleidswaarde;
  • Dubbeltellingen en dubbel opgevraagde waardes zijn verwijderd;
  • Enkele paragrafen uit hoofdstuk 2 (Activiteiten) zijn verwijderd;
  • De naamgeving van diverse regels is in overeenstemming gebracht met de definities van de Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging en de KvK;
  • Corporaties hoeven niet langer prestatieafspraken aan te leveren. De bedoeling is dat corporaties deze op de eigen website plaatsen.

dVi 2018
In het concept gegevensmodel voor de verantwoordingsinformatie 2018 (dVi 2018) realiseerden de ketenpartijen een aanzienlijke reductie. Uitgangspunten daarbij waren: het verder beperken van de administratieve lasten voor corporaties en het zoveel mogelijk voorkomen van dubbelingen. Een groot deel van de wijzingen hangt samen met de invoering van het verticaal toezicht door AW en WSW. Ook het accountantsprotocol 2018 zorgt ervoor dat een aantal onderdelen in de uitvraag is verminderd.

Het model is afgestemd in de Expertgroep. Hierin bespreken vertegenwoordigers van Aedes en een aantal woningcorporaties samen met Aw en WSW nut en noodzaak van de uitgevraagde onderdelen. Hun inbreng is in dit model verwerkt. Los van reductie van de uitvraag is ook aanbod en vraag verder gestroomlijnd. De uitvraag is beter afgestemd op de gegevens die de corporatie beschikbaar heeft door aansluiting op VERA elementen. Hierdoor is het voor corporaties gemakkelijker om de gegevens aan te leveren. Dit zorgt niet direct voor een reductie in het aantal op te vragen “velden”, maar resulteert wel in een reductie van eventuele handmatige slagen die de corporatie nog moet maken. Daardoor nemen de administratieve lasten af.

Doordat het aantal onderdelen in de dVi-uitvraag over het verslagjaar 2018 is verminderd, is de nummering van de overzichten sterk gewijzigd. Daardoor kreeg de uitvraag dVi2018 een logischere structuur.

In onze kennisbank vindt u de belangrijkste wijzigingen in de dVi-uitvraag over verslagjaar 2018.