Gegevensmodel

Op twee momenten in het jaar leveren corporaties financiële en volkshuisvestelijke gegevens aan bij uitvragende partijen als de Aw en WSW. Vóór 15 december de prognose-informatie (dPi) en vóór 1 juli de verantwoordingsinformatie (dVi).

Het definitieve gegevensmodel vormt de basis voor het opstellen en modelleren van de woningcorporatie taxonomie. Een gegevensmodel is definitief na vaststelling door de minister van BZK en publicatie in de Staatscourant.  Op dat moment plaatsen we het definitieve model hier.  Zolang een gegevensmodel nog niet definitief is, staat hieronder alleen de conceptversie. Tijdens de conceptfase vinden nog reviews plaats die mogelijk leiden tot wijzigingen op het concept. Het streven is om deze wijzigingen tot een minimum te beperken.

dPi 2018
Het definitieve gegevensmodel voor de dPi 2018 is 17 oktober 2018 in de Staatscourant gepubliceerd en vindt u hier. Ten opzichte van de uitvraag dPi 2017 is de dPi 2018 op een aantal punten aangepast:

  • Het projectenoverzicht is vereenvoudigd.
  • Bedrijfswaarde is vervangen door beleidswaarde.
  • Dubbeltellingen en dubbel opgevraagde waardes zijn verwijderd.
  • Enkele paragrafen uit hoofdstuk 2 (Activiteiten) zijn verwijderd.
  • De naamgeving van diverse regels is in overeenstemming gebracht met de definities van de Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging en de KvK.
  • Corporaties hoeven niet langer prestatieafspraken aan te leveren. De bedoeling is dat corporaties deze op de eigen website plaatsen.

dVi 2018
In het concept gegevensmodel dVi2018 voor de verantwoordingsinformatie realiseerden de ketenpartijen een aanzienlijke reductie in de uitvraag van gegevens: 55%. Uitgangspunten waren: het verder beperken van de administratieve lasten voor corporaties en het zoveel mogelijk voorkomen van dubbelingen. Een groot deel van de wijzingen hangt samen met de invoering van het verticaal toezicht door Aw en WSW.

Het model is afgestemd in de Expertgroep. Hierin bespreken vertegenwoordigers van Aedes en een aantal woningcorporaties samen met Aw en WSW nut en noodzaak van de uitgevraagde onderdelen. Los van reductie van de uitvraag is ook aanbod en vraag verder gestroomlijnd. De uitvraag is beter afgestemd op de gegevens die de corporatie beschikbaar heeft door aansluiting op VERA elementen. Hierdoor is het voor corporaties gemakkelijker om de gegevens aan te leveren. Dit zorgt niet direct voor een reductie in het aantal op te vragen ‘velden’, maar resulteert wel in een reductie van eventuele handmatige slagen die de corporatie nog moet maken. Ook daardoor nemen de administratieve lasten af. Het definitieve gegevensmodel dVi2018 is 29 maart 2019 in de Staatscourant gepubliceerd.

Doordat het aantal onderdelen in de dVi-uitvraag over het verslagjaar 2018 is verminderd, is de nummering van de overzichten sterk gewijzigd. Daardoor kreeg de uitvraag dVi2018 een logischere structuur. In onze kennisbank vindt u de belangrijkste wijzigingen in de dVi-uitvraag over verslagjaar 2018.

dPi2019
Ook in het concept gegevensmodel dPi2019 realiseerden de ketenpartijen een verminderde uitvraag van gegevens. In onze kennisbank vindt u de belangrijkste wijzigingen in het concept gegevensmodel dPi2019 ten opzichte van de dPi2018. Het concept gegevensmodel is definitief na vaststelling door de minister van BZK en publicatie in de Staatscourant.  Op dat moment plaatsen we het definitieve model hier. Het definitieve gegevensmodel vormt de basis voor het opstellen en modelleren van de woningcorporatie taxonomie.