Gegevensmodel dVi2018

Binnen de corporatiesector wordt de betrouwbaarheid en eenduidigheid van gegevens steeds verder verbeterd. Tijdens expertsessies met de corporaties en uitvragende partijen wordt afgesproken welke verantwoordingsinformatie nodig is en wat daar precies onder wordt verstaan.

Dit wordt vastgelegd in een gegevensmodel. Daarin staat ook hoe deze gegevens gestructureerd zijn en wat de verbanden zijn tussen de gegevens. Het uitgangspunt is dat de definities zoveel mogelijk aansluiten op de gegevensregistratie van de corporaties. 

Het gegevensmodel dVi2018 is op 29 maart 2019 vastgesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Er worden aanzienlijk minder gegevens uitgevraagd: een reductie van 55% tan opzichte van de dVi2017. Dit is het resultaat van het voorkomen van dubbele uitvraag, het invoeren van verticaal toezicht door Aw en WSW en aanpassingen in het accountantsprotocol 2018. Ook is de gegevensuitvraag beter afgestemd op de gegevens die de corporatie beschikbaar heeft door aansluiting op VERA-elementen. 

Door de vermindering in de uitvraag, is de nummering van de overzichten voor de dVi2018 sterk gewijzigd. In onze kennisbank staan de belangrijkste wijzigingen.