Gegevensmodel dPi 2019

Binnen de sector wordt de betrouwbaarheid en eenduidigheid van informatie steeds verder verbeterd. Tijdens expertsessies met de uitvragende partijen en corporaties wordt afgesproken welke prognose-informatie nodig is en wat daar precies onder wordt verstaan. Uitgangspunt hierbij is dat de definities aansluiten op de gegevensregistratie van de corporaties, zodat het aanleveren van gegevens efficiënter kan en de gegevens kwalitatief beter zijn.

dPi 2019
In het concept gegevensmodel dPi2019 realiseerden de ketenpartijen een verminderde uitvraag van gegevens. In onze kennisbank vindt u de belangrijkste wijzigingen in het concept gegevensmodel dPi2019 ten opzichte van de dPi2018.

Het concept gegevensmodel is definitief na vaststelling door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en publicatie in de Staatscourant.  Op dat moment plaatsen we het definitieve model hier. Het definitieve gegevensmodel vormt de basis voor het opstellen en modelleren van de woningcorporatie taxonomie.

dPi 2018
Het definitieve gegevensmodel voor de dPi 2018 is 17 oktober 2018 in de Staatscourant gepubliceerd en vindt u hier. Ten opzichte van de uitvraag dPi 2017 is de dPi 2018 op een aantal punten aangepast:

  • Het projectenoverzicht is vereenvoudigd.
  • Bedrijfswaarde is vervangen door beleidswaarde.
  • Dubbeltellingen en dubbel opgevraagde waardes zijn verwijderd.
  • Enkele paragrafen uit hoofdstuk 2 (Activiteiten) zijn verwijderd.
  • De naamgeving van diverse regels is in overeenstemming gebracht met de definities van de Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging en de KvK.
  • Corporaties hoeven niet langer prestatieafspraken aan te leveren. De bedoeling is dat corporaties deze op de eigen website plaatsen.