dVi ALERT #2 Heeft uw corporatie het verzoek ontvangen voor heraanlevering dVi2021?

Corporaties hebben onlangs dVi2021 aangeleverd. In de initiële datakwaliteit analyse, uitgevoerd door Aw en WSW, komen corporaties met één of meerdere signaalpunten naar voren. Deze controle richt zich enkel op de datakwaliteit van de aangeleverde dVi. Naar aanleiding van deze controle worden corporaties vanaf dinsdag 19 juli benaderd door hun inspecteur of accountmanager voor een toelichting en worden zij verzocht om opnieuw dVi2021 juist en volledig in te dienen.

Aandachtspunten bij heraanlevering:

  • Alleen als dit expliciet wordt gevraagd, dient een nieuw Assurancerapport te worden meegestuurd. 
  • Aanpassingen:
    • Indien u de dVi-rapportage, WOZ-bezitstabel of nieuwe bijlagen opnieuw moet aanleveren, vindt u nadere toelichting hieromtrent in de volgende Q&A;
    • Indien u alleen het jaarrekeningbericht (jaarverslag, controleverklaring etc.) opnieuw moet indienen, kan dit via de voor u bekende werkwijze (zie handleiding);
  • Let op: Er mag geen data worden aangepast waarvoor geen wijzigingsverzoek is vanuit Aw en WSW.
  • Wij vragen u, vóór verzending, te controleren of de nieuwe bestuursverklaring is ondertekend en de gevraagde bijlagen compleet zijn.
  • Let op: U bent pas volledig wanneer de heraanlevering bij alle drie de partijen (Aw, WSW en BZK) is ontvangen (status: afgerond). Wij vragen u na verzending te controleren op deze status (zie instructie 5g, pagina 32 proceshandleiding dVi2021).

Voor aanvullende vragen over proces en portaal, kunt u gebruikmaken van de Kennisbank of het contactformulier van onze Servicedesk.