Versturen dVi2018 mogelijk

De dVi2018 kan vanaf 22 mei verstuurd worden aan de uitvragende partijen Autoriteit woningcorporaties (Aw), Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Het was al mogelijk om de WOZ-bezitstabel te valideren en de dVi2018 op te stellen in het portaal van SBR-wonen. Alleen het indienen kon door een rijksbrede migratie nog niet. Deze migratie is inmiddels afgerond waardoor de dVi2018 ook ingediend kan worden.

Het opstellen en indienen van de dVi2018 wordt ondersteund met een stappenplan, handleidingen en instructievideo’s die staan op website en in de Kennisbank van SBR-wonen.