<< terug naar hoofdpagina

Gegevensmodel dVi2023

Binnen de corporatiesector wordt de betrouwbaarheid en eenduidigheid van gegevens steeds verder verbeterd. Tijdens expertsessies met de corporaties en uitvragende partijen wordt afgesproken welke verantwoordingsinformatie nodig is en wat daar precies onder wordt verstaan.

Dit wordt vastgelegd in een gegevensmodel. Daarin staat ook hoe deze gegevens gestructureerd zijn en wat de verbanden zijn tussen de gegevens. Het uitgangspunt is dat de definities zoveel mogelijk aansluiten op de gegevensregistratie van de corporaties.

De SBR-wonen rapportage van 2023 valt uiteen in de wettelijke gegevensuitvraag en de Aedes benchmark-uitvraag. Het model is afgestemd in de Expertgroep. In deze bijeenkomst bespreken vertegenwoordigers van woningcorporaties, softwareleveranciers en convenantpartijen (Aedes, Aw, BZK en WSW) het nut en de noodzaak van de uitgevraagde gegevens. Hun inbreng is in dit model verwerkt. Een groot deel van de wijzigingen hangt samen met de invoering van het verticaal toezicht door AW en WSW. De uitvraag is beter afgestemd op de gegevens die de corporatie beschikbaar heeft door aansluiting op VERA elementen. Hierdoor is het voor corporaties gemakkelijker om de gegevens aan te leveren.

Het gegevensmodel dVi2023 is op 12 december 2023 in de Staatscourant gepubliceerd. In onze kennisbank vindt u de belangrijkste wijzigingen in het gegevensmodel dVi2023 ten opzichte van de dVi2022.