Stuurgroep VIW besluit tot openstelling portaal SBR-wonen voor de dVi2018

Op 10 mei 2019 wordt het portaal van SBR-wonen voor de dVi2018 opengesteld. Corporaties kunnen dan de dVi2018 opstellen en valideren. Het daadwerkelijk indienen kan in verband met een rijksbrede migratie komende week nog niet. Zodra dit mogelijk is, zal het in de nieuwsbrief en op de site gemeld worden.

Het opstellen en indienen van de dVi2018 wordt ondersteund met een stappenplan, handleidingen en instructiefilmpjes. Ook kan informatie opgezocht worden in de kennisbank van SBR-wonen en kunnen vragen gesteld worden aan de Servicedesk. Daarnaast wordt tijdens zes bijeenkomsten in het land getoond hoe het portaal werkt en waar corporaties op moeten letten bij het aanleveren van de gegevens.

Voor 1 juli 2019 moeten corporaties de dVi2018 aanleveren bij de uitvragende partijen Autoriteit Woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.