Waar we aan werken

Uitvoering Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector

SBR-wonen werkt aan de uitvoering van het Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector. Doel van het convenant is de uitwisseling van informatie en de kwaliteit van de informatie te verbeteren. Met als uitkomst een betere sturing, besluitvorming en verantwoording.

Aedes vereniging van woningcorporaties, het ministerie van BZK, de Autoriteit Woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw ondertekenden eind 2017 het convenant. Zij spraken af dat de sector aansluit bij Standard Business Reporting (SBR) en stapsgewijs in vijf jaar toewerkt naar het volledig geautomatiseerd uitwisselen van informatie. Door het afstemmen van nut en noodzaak van de informatie die voor de prognose (dPi) en verantwoording (dVi) wordt opgevraagd, willen de vier partijen de gegevensuitvraag de komende vijf jaar met gemiddeld 10% per jaar verminderen.

Beeldverhaal Verbeteren informatie-uitwisseling corporatiesector

Wie zijn we?

SBR-wonen is een samenwerkingsverband van Aedes, BZK, Aw en WSW. We richten ons op het realiseren van een infrastructuur en de gemeenschappelijke taal voor de informatie-uitwisseling. En staan corporaties en uitvragende partijen met kennis en kunde bij, bij het aanpassen van hun systemen. Voor de realisatie van de ICT-voorzieningen werken we samen met overheidsorganisatie Logius.

Vooruitzicht voor corporaties

Corporaties zijn wettelijk verplicht om jaarlijks prognose- en verantwoordingsgegevens aan te leveren bij Aw, BZK en WSW. De hoeveelheid en complexiteit van de aan te leveren gegevens zorgt ervoor dat corporaties veel tijd kwijt zijn aan het verzamelen ervan. Ook de invoer via het CorpoData systeem levert problemen op. De standaardisatie via SBR en een nieuwe wijze van informatie-uitwisseling, zorgen ervoor dat corporaties hun administraties beter kunnen inrichten en gegevens efficiënter kunnen aanleveren.

Invoering in stappen

De aansluiting op SBR en de overgang naar het geautomatiseerd uitwisselen van informatie gaat stapsgewijs. Hierdoor hebben corporaties, softwareleveranciers en accountants de tijd zich voor te bereiden. Vanaf het najaar van 2018 vervangt een nieuw portaal van SBR-wonen het CorpoData systeem. Vanaf 2020 kunnen corporaties, die er klaar voor zijn, gegevens system-to-system aanleveren.

Standard Business Reporting (SBR)

SBR staat voor ‘Standard Business Reporting’ ofwel in het Nederlands ‘Standaard Bedrijfsrapportages. Dit is de (inter)nationale standaard voor bedrijfsmatige rapportages richting de overheid. SBR stelt de corporaties in staat om gegevens in hun administratie te standaardiseren en te verbeteren op basis van eenduidige definities (taxonomie). Dit maakt uitwisseling van gegevens makkelijker en maakt geautomatiseerde verwerking mogelijk.