Gegevensmodel dVi2021

Binnen de corporatiesector wordt de betrouwbaarheid en eenduidigheid van gegevens steeds verder verbeterd. Tijdens expertsessies met de corporaties en uitvragende partijen wordt afgesproken welke verantwoordingsinformatie nodig is en wat daar precies onder wordt verstaan.

Dit wordt vastgelegd in een gegevensmodel. Daarin staat ook hoe deze gegevens gestructureerd zijn en wat de verbanden zijn tussen de gegevens. Het uitgangspunt is dat de definities zoveel mogelijk aansluiten op de gegevensregistratie van de corporaties.

De gegevensreductie in de dVi2021, berekend op basis van het aantal invoervelden, bedraagt  circa 54% (afname) ten opzichte van dVi2017. Ten opzichte van dVi2020 betreft dit een gegevensafname van circa 1%, die voornamelijk wordt veroorzaakt door verwijderingen van enkele rechtmatigheidsvragen (hoofdstuk 5.1 naleving wet- en regelgeving). Aw merkt in dit kader op dat de afname in dVi2021 naar verwachting van tijdelijke aard is vanwege voorgenomen wijzigingen van beleidsregels (wijziging BTIV). Aw licht toe dat dit jaar wordt gebruikt om nieuwe rechtmatigheidsvragen te ontwikkelen. 

De SBR-wonen rapportage van 2021 valt uiteen in de wettelijke gegevensuitvraag en de Aedes benchmark-uitvraag. Het model is afgestemd in de Expertgroep. n deze bijeenkomst bespreken vertegenwoordigers van woningcorporaties, softwareleveranciers en convenantpartijen (Aedes, Aw, BZK en WSW) het nut en de noodzaak van de uitgevraagde gegevens. Hun inbreng is in dit model verwerkt. Een groot deel van de wijzigingen hangt samen met de invoering van het verticaal toezicht door AW en WSW. De uitvraag is beter afgestemd op de gegevens die de corporatie beschikbaar heeft door aansluiting op VERA elementen. Hierdoor is het voor corporaties gemakkelijker om de gegevens aan te leveren.   

Het gegevensmodel dVi2021 is op 3 december 2021 in de Staatscourant gepubliceerd. In onze kennisbank vindt u de belangrijkste wijzigingen in het gegevensmodel dVi2021 ten opzichte van de dVi2020.