Gegevensmodel dVi2020

Gegevensmodel dVi2020

Binnen de corporatiesector wordt de betrouwbaarheid en eenduidigheid van gegevens steeds verder verbeterd. Tijdens expertsessies met de corporaties en uitvragende partijen wordt afgesproken welke verantwoordingsinformatie nodig is en wat daar precies onder wordt verstaan.

Dit wordt vastgelegd in een gegevensmodel. Daarin staat ook hoe deze gegevens gestructureerd zijn en wat de verbanden zijn tussen de gegevens. Het uitgangspunt is dat de definities zoveel mogelijk aansluiten op de gegevensregistratie van de corporaties. 

De SBR-wonen rapportage van 2020 valt uiteen in de wettelijke gegevensuitvraag en de Aedes benchmark-uitvraag. Het model is afgestemd in de Expertgroep. Hierin bespreken vertegenwoordigers van Aedes en een aantal woningcorporaties samen met Aw en WSW nut en noodzaak van de uitgevraagde onderdelen.  Hun inbreng is in dit model verwerkt Een groot deel van de wijzigingen hangt samen met de invoering van het verticaal toezicht door AW en WSW. De uitvraag is beter afgestemd op de gegevens die de corporatie beschikbaar heeft door aansluiting op VERA elementen. Hierdoor is het voor corporaties gemakkelijker om de gegevens aan te leveren. 

Het gegevensmodel dVi2020 is op 8 december 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Met de realisatie van de dVi2020 wordt invulling gegeven aan een aanzienlijke reductie van de uitgevraagde gegevens, namelijk 53% reductie ten opzichte van de dVi2017. Ten opzichte van de dVi2019 is er sprake van een toename van 3,4% hetgeen voornamelijk het gevolg is van noodzakelijke toevoegingen in het kader van de WNT.   Effectief wordt wel voldaan aan de doelstelling om jaarlijks een minimale reductie van 10% te behalen (inspanningsverplichting). De definities zoals gebruikt in de dVi2020 zijn uitgewerkt en worden ontsloten via definities.sbr-wonen.nl.  

In onze kennisbank vindt u de belangrijkste wijzigingen in het gegevensmodel dVi2020 ten opzichte van de dVi2019.