Gegevensmodel dPi2021

Publicatie

SBR-wonen is verantwoordelijk voor de coördinatie van ‘vraag en aanbod’ van de informatie. In maart is het gegevensmodel door de stuurgroep VIW vastgesteld. Het gegevensmodel dPi2021 dat aan de taxonomie ten grondslag ligt is 12 juli 2021 in de Staatscourant gepubliceerd. De dPi 2021 is op enkele onderdelen gewijzigd om de uitvraag van de voorgenomen werkzaamheden te vereenvoudigen, doelmatiger te maken en de administratieve lasten te verminderen. Voor een gedetailleerd overzicht van alle wijzigingen in de dPi2021 t.o.v. dPi2020 zie onze kennisbank.

Evenals bij dPi 2020, wordt dPi 2021 op basis van Standard Business Reporting (SBR) uitgevraagd. Hiermee wordt aangesloten op de standaard van de Nederlandse Taxonomie.

Transparantie definities

Het gegevensmodel dPi2021 en de bijbehorende taxonomie zijn opgesteld door de uitvragende partijen in samenwerking met het ketenteam en afgestemd met de Expertgroep. De definities zoals gebruikt in de dPi2021 zijn uitgewerkt en worden ontsloten via definities.sbr-wonen.nl.  

Reductie data

De gegevensreductie, berekend op basis van het aantal invoervelden, bedraagt circa 43% (afname) ten opzichte van informatie opvraag dPi2017 en is ten opzichte van informatie-opvraag dPi2020 verwaarloosbaar. Hiermee is invulling gegeven aan de doelstelling om jaarlijks een minimale reductie van 10% te behalen. 

Datakwaliteit

De Aw en WSW toetsen per uitvraag de kwaliteit van de aangeleverde gegevens. Hierbij wordt risicogericht een aantal onderdelen van de uitvraag beoordeeld op datakwaliteit. Als onderdeel van de leercyclus zijn de uitkomsten/bevindingen, die voortkomen uit de analyse datakwaliteit dPi2020 van Aw en WSW, terug te vinden in de kennisbank van SBR-wonen