Gegevensmodel dPi2020

SBR-wonen is verantwoordelijk voor de coördinatie van ‘vraag en aanbod’ van de informatie. In februari is het gegevensmodel door de stuurgroep vastgesteld. Het is mogelijk gebleken om te komen tot kwalitatief betere verantwoordingsinformatie, die zowel in omvang als belasting structureel lager zijn voor corporaties. De dPi 2020 is op een aantal onderdelen gewijzigd om de uitvraag van de voorgenomen werkzaamheden te vereenvoudigen, doelmatiger te maken en de administratieve lasten te verminderen. Evenals bij dPi 2019, wordt dPi 2020 op basis van Standard Business Reporting (SBR) uitgevraagd. Hiermee wordt aangesloten op de standaard van de Nederlandse Taxonomie.

De voornaamste wijzigingen in de uitvraag zijn:

  • Het laten vervallen van een primair financieel overzicht, namelijk de ‘prognose winst- en verliesrekening’. Aan de gerelateerde (gewijzigde) informatiebehoefte van de afnemende partijen kan blijven worden voldaan, aangezien de noodzakelijke inzichten anders worden verkregen (kasstroomoverzicht). Op deze wijze wordt in dit kader ook meer aangesloten op de interne sturingsinformatie van de woningcorporaties.
  • Een andere noemenswaardige wijziging heeft betrekking op de ‘energie-index’. Mede met een oog op de aankomende wetswijziging (invoering NTA 8800 uitgesteld tot 1 januari 2021) én het toereikende inzicht – in onder meer het ‘ambitieniveau en potentie’ van corporaties – dat kan worden verkregen, is de uitvraag met betrekking tot de energie-index versimpeld door de eerste prognosejaar tot en met het vierde prognosejaar te laten vervallen.

Verder gaat het om een aantal kleinschalige aanscherpingen en verwijderingen, die ook te vinden zijn in de kennisbank van SBR-wonen.

De Aw en WSW toetsen per uitvraag de kwaliteit van de aangeleverde gegevens. Hierbij wordt risicogericht een aantal onderdelen van de uitvraag beoordeeld op datakwaliteit. Als onderdeel van de leercyclus zijn de uitkomsten/bevindingen, die voortkomen uit de analyse datakwaliteit dPi2019 van Aw en WSW, terug te vinden in de kennisbank van SBR-wonen.